Martin Chrt

Nový konateľ Cemixu Martin Chrt: Kontinuita je dôležitá

Partneri sekcie:

Odhadovať vývoj stavebného trhu v najbližšom období by bolo pravdepodobne veľmi odvážne. Podľa slov Ing. Martina Chrta, MBA, nového konateľa spoločností LB Cemix v Českej republike a Cemix pre Slovensko, je v situáciách, akou je koronakríza, dôležité zachovať predovšetkým kontinuitu v štandardnom fungovaní firmy.

V oblasti stavebníctva pôsobíte už dlhší čas. Do akej miery sú skúsenosti, ktoré ste získali na predchádzajúcich pozíciách, uplatniteľné z obchodného hľadiska v segmente výroby suchých omietkových a maltových zmesí?

Áno, máte pravdu, v oblasti stavebníctva a s ním spojeného obchodu sa pohybujem už viac ako 23 rokov. Počas predchádzajúcej praxe som bol aktívny predovšetkým v pozemnom staviteľstve, ale aj v oblasti inžinierskych stavieb či TZB. Dá sa teda povedať, že oblasť suchých stavebných zmesí sa nijako zásadne nevymyká z rámca môjho predchádzajúceho pôsobenia a môžem tak naplno využiť svoje skúsenosti.

Na pozíciu konateľa firmy Cemix prichádzate v pomerne náročnom období. Aké strategické kroky ste museli hneď na začiatku podniknúť?

Náročné obdobie je to predovšetkým s ohľadom na úplne novú situáciu, ktorú nikto z nás vo svojej praxi ešte nezažil. Chýbajú nám preto skúsenosti, ako na množstvo bezprecedentných situácií reagovať. Z tohto dôvodu sa v podstate nedá dobre odhadnúť skutočný budúci vývoj na trhu. Kroky, ktoré sme začali v rámci spoločnosti realizovať, tak skôr zodpovedajú celkovej vízii skupiny Lasselsberger a jej budúcemu smerovaniu.

Ako je potrebné reagovať v takýchto nepredvídateľných situáciách?

Podľa môjho názoru je potrebné predovšetkým upokojiť situáciu vo vnútri spoločnosti a zachovať určitú kontinuitu v štandardnom fungovaní firmy. Všetky tieto situácie vytvárajú zároveň aj príležitosť na zmeny, a to tak na trhu, ako aj vo vnútri firmy. Dobrým príkladom môže byť okamžitý prechod na on-line komunikáciu počas koronakrízy. Veľa firiem teraz zistilo, že množstvo aktivít sa dá realizovať aj bez fyzického kontaktu. To má pozitívny vplyv na zefektívnenie práce, časovú úsporu a otvára to zároveň nové možnosti smerom k centralizácii niektorých procesov. Samozrejme, na druhej strane, niektoré činnosti, napríklad obchod, nemožno dlhodobo úspešne realizovať bez osobných stretnutí.

Môže prísť U-efekt

Aké podporné intervencie by mali prísť zo strany štátu?

Priznám sa, že vo všeobecnosti nie som veľkým priaznivcom štátnych subvencií a intervencií do ekonomiky. Počas koronakrízy však došlo k úplnému zastaveniu niektorých odborov zo dňa na deň a tým v podstate k 100 % výpadku príjmov daných subjektov. V tomto prípade je forma náhrady, resp. pokrytia časti prevádzkových nákladov, namieste. Neposkytnutie štátnej podpory by malo pre ekonomiku oveľa vážnejšie následky. Osobne vždy preferujem podporu formou cielených štátnych investícií. Oblasť stavebníctva je na tieto aktivity ideálnym odborom, tu vložené štátne prostriedky vygenerujú výrazný pozitívny ekonomický efekt.

Zdá sa, že koronakríza sa stavebného sektora tentokrát nedotkla tak významne, ako tá ekonomická. Ako vnímate aktuálnu situáciu na stavebnom trhu a trhu so stavebnými materiálmi?

Prvotný negatívny efekt nebol naozaj taký významný, ako v iných odboroch. Trend trhu však momentálne ukazuje na pokles, ktorý je do určitej miery spôsobený zastavením alebo posunutím realizácie rozostavaných stavieb. Tu pôsobia podľa môjho názoru dva faktory. Po prvé, všeobecná neistota, čo bude ďalej, čo vždy vedie k opatrnejšiemu zaobchádzaniu s financiami. Po druhé, chýbajúce realizačné firmy, lepšie povedané, ich zamestnanci na prebiehajúcich stavbách. Množstvo zahraničných zamestnancov sa vrátilo naspäť domov alebo im bol na dlhšie obdobie znemožnený návrat naspäť na Slovensko. Stratu minimálne dvoch mesiacov bude stavebníctvo v krátkom časovom horizonte len ťažko doháňať, pretože vo všeobecnosti už dlhší čas chýba na trhu voľná kapacita remeselníkov. Osobne verím na U-efekt, tzn. na postupné priblíženie sa na úroveň stavu stavebníctva pred koronakrízou.

Aké opatrenia plánujete prijať na základe udalostí posledných mesiacov? Niektoré spoločnosti uvažujú napr. o decentralizácii svojho skladového hospodárstva.

Opatrenia, ktoré sme už začali zavádzať, nemajú súvislosť s udalosťami ostatných mesiacov, ale ako som už naznačil, s celkovou koncepciou skupiny Lasselsberger. Predovšetkým ide o omnoho väčšiu mieru medzinárodnej spolupráce v oblasti výrobných kapacít alebo logistiky. Medzi ďalšie ciele patrí napríklad centralizácia vývoja nových produktov, vytvorenie medzinárodného konceptu pre marketing, ale aj efektívnejšie využívanie IT systémov.

Ceny sa znižovať nebudú

Aký predpokladáte vývoj cien stavebných materiálov v najbližšom období? Automobilky ohlasujú, paradoxne, skôr zvyšovanie.

Žiaľ, v ostatných týždňoch evidujeme skôr opačný jav. Chápem, že určitý krátkodobý prepad obratov môže viesť v niektorých prípadoch k unáhleným rozhodnutiam, napr. získať naspäť trhový podiel znížením cien. Skúsenosti z obdobia po roku 2008 však ukazujú, že táto cesta je pre celý odbor bezpochyby nesprávna. Osobne teda očakávam udržanie cenovej úrovne zo začiatku roka 2020.

V čom je situácia v Českej republike podobná tej na Slovensku? Alebo je úplne odlišná?

Vo všeobecnosti je situácia na Slovensku veľmi podobná s tou v Českej republike, predovšetkým v oblasti predajných ciest, produktového portfólia, cieľových skupín a požiadaviek na rýchlosť distribúcie tovaru.
Každý trh má však aj svoje špecifiká. Asi najväčší rozdiel na týchto dvoch trhoch predstavuje iné rozdelenie trhových podielov jednotlivých účastníkov.

Aj pre oblasť stavebníctva je charakteristická trvalá udržateľnosť. Akým smerom sa uberáte v tejto oblasti?

Úplne novým prvkom je zavedenie 100 % recyklovateľných polyetylénových obalov, ktoré prinášajú užívateľom množstvo výhod. Bezprašná manipulácia, skladovateľnosť v exteriéri, predĺžená exspirácia výrobkov, vodotesnosť obalov, to je len zopár benefitov, ktoré prinášajú naše nové obaly. Tým zásadným je určite zjednodušenie práce so suchými stavebnými zmesami.
Prvá baliaca linka bola tento rok už úspešne spustená v jednom z najväčších českých závodov a produkty sú distribuované na českom trhu. V súčasnosti smerujeme k ďalšej etape tohto projektu.

TEXT: Andrea Dingová
FOTO: Cemix