Partneri sekcie:

Na stav železničnej infraštruktúry, jej efektívnej údržby a s tým úzko súvisiach opráv sa v súčasnosti zameriava veľká pozornosť odbornej aj laickej verejnosti. Pre efektívne investovanie financií do údržby či obnovy železničnej infraštruktúry je však nevyhnutné poznať čo najlepšie stav jednotlivých prvkov tejto rozsiahlej siete.

Príspevok prezentuje výstavbu novo navrhovaného areálu s názvom Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky. Stredisko sa realizuje v rámci pilotnej série výstavby obdobných areálov. Aktuálne sú vo výstavbe ďalšie dva, a to vo Zvolene a v Humennom. Predpokladaná lehota ukončenia ich výstavby je v tomto roku. Výsledkom bude zabezpečenie údržbového zázemia pre poskytovanie kvalitnej a ekologickej verejnej prepravy cestujúcich.

V utorok tento zámer potvrdili Ministerstvo dopravy (MD) SR, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podpisom memoranda. Potenciál výstavby tratí má ešte preveriť štúdia uskutočniteľnosti. Hotová má byť koncom budúceho roka.

TASR -

Hlavným cieľom stavby bolo modernizovať existujúcu železničnú dopravnú cestu na úseku Púchov – Žilina tak, aby sa dosiahli parametre definované v platných medzinárodných dohodách. V súčasnosti už ukončená stavba predstavuje zatiaľ historicky, investične aj technicky najnáročnejší projekt modernizácie železničnej trate. Nominácia na Stavbu roka 2022 je tak zaslúžená.

Hlavným cieľom komplexnej rekonštrukcie traťových koľají č. 1 a č. 2 v úseku trate Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce je zvýšenie technicko-prevádzkových parametrov trate.

Projekt CORCAP (Kapitalizačný plán TEN-T koridoru pre regionálny rozvoj a logistiku), realizovaný v rámci programu Stredná Európa 2014 – 2020, sa zaoberá prognózou nákladnej dopravy do roku 2050 s možnosťami jej výhľadu až do roku 2070. Riešeným územím je priestor juhozápadného Slovenska (Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj). Na základe vykonaných analýz predstavujeme možnosti zabezpečenia potrebných  trás pre nákladnú dopravu v tomto regióne. Nadväznou činnosťou je lokalizácia multimodálnych prekladísk a ich vplyv na urbanistickú štruktúru

Jedným z dôležitých modernizačných trendov v rámci infraštruktúry ŽSR je komplexný program elektrifikácie železničných tratí. Jeho nesporný ekonomický, prevádzkový a v neposlednom rade aj ekologický prínos je overený a potvrdený dlhoročnými skúsenosťami vyspelých zahraničných železničných spoločností, ale aj praktickými poznatkami ŽSR.

Spoločnosť SWIETELSKY dokončila v auguste 2021 hlavnú časť minuloročných prác na stavbe Poříčany – Velim na I. koridore medzi Prahou a Kolínom. Počet výlukových dní sa pritom na traťových úsekoch Velim – Pečky a Pečky – Poříčany podarilo skrátiť pri štyroch výlukách, keď bola premávka obmedzená na jednu koľaj. V 62 dňoch výluky SWIETELSKY Rail navyše realizoval traťový úsek výhybňa Cerhenice – Velim s oboma traťovými koľajami v celkovej dĺžke 5,8 km, čím celkovo skrátil výluky o rovných 100 dní.