Partneri sekcie:
nizkoteplotny asfalt

Nízkoteplotný asfalt

V súčasnosti tvorí CO2 najväčší podiel ľuďmi spôsobenej produkcie skleníkových plynov. Prispieť k zníženiu jeho únikov do ovzdušia môže aj asfaltový priemysel. Jednou z možností je ponúknuť vysokohodnotný asfalt, ktorý sa môže miešať a ukladať pri nižších teplotách. Keďže …
vyhody cementobetonovych vozoviek

Výhody cementobetónových vozoviek

Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko, ale aj Nemecko, Belgicko a Francúzsko využívajú pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest výhody cementobetónových vozoviek. Na Slovensku sa tieto vozovky uplatňujú zatiaľ len v tuneloch z dôvodu požiarnej bezpečnosti, na niektorých väčších križovatkách …
Vymývané povrchy betónových vozoviek v Nemecku

Vymývané povrchy betónových vozoviek v Nemecku

Požiadavky na plochy komunikácií sa v posledných desaťročiach neustále zvyšujú. Dôvodom je vyššia intenzita cestnej premávky, ako aj dôkladnejšie posudzovanie ochrany životného prostredia a dopravnej bezpečnosti. Z týchto hľadísk hrajú dnes témy ochrana proti hluku a nekĺzavosť veľmi významnú …
Degradácia ciest na úrovni ciest I. triedy

Degradácia ciest na úrovni ciest I. triedy

Na bezpečnosť cestnej premávky má nepochybný vplyv kvalita povrchu vozoviek. Prakticky celú cestnú sieť Slovenskej republiky, až na malé výnimky, tvoria asfaltové vozovky. V súčasnosti je výstavba vozoviek – podobne ako ďalšie oblasti spoločenského života – …
Recyklácia asfaltových vozoviek zahorúca

Recyklácia asfaltových vozoviek zahorúca

Cestná doprava a jej vývoj charakterizuje zvyšujúci sa počet motorových vozidiel, čo pôsobí deštruktívne na stav vozoviek. Pre vývoj hospodárstva je doprava jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý zabezpečuje prepravu surovín, tovarov, energetických zdrojov, ale aj osôb a informácií, …
Cementobetónové vozovky

Cementobetónové vozovky

Na vozovky, na ktorých sa očakáva veľké dopravné zaťaženie alebo treba zabezpečiť ich dlhšiu životnosť, je vhodný cementobetónový kryt. Okrem vozoviek na rýchlostných cestách a diaľniciach možno tento kryt použiť aj na konštrukcie pohybových plôch …