SO 100-00 Diaľnica D1

Cieľom viacerých nových opatrení ministerstva je urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a rýchlostných ciest

Ministerstvo dopravy a výstavby SR chce presadiť zmeny, ktoré to umožnia, v zákone o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, vrátane zákona o katastri nehnuteľností.

Investičnú prípravu výstavby úsekov rýchlostnej cesty R4 medzi Kapušanmi a štátnou hranicou Slovenska s Poľskom, ale aj iných diaľnic a rýchlostných ciest by mali zrýchliť a zefektívniť viaceré opatrenia.

Platnosť záverečného stanoviska o vplyvoch stavby na životné prostredie (EIA), ktorá je v súčasnosti sedem rokov bez možnosti predĺženia, by sa mala predĺžiť najviac o dva roky aj opakovane. Celková dĺžka platnosti záverečného stanoviska by nemala presiahnuť desať rokov, čo je podľa rezortu dopravy dostatočný čas na potrebné opatrenia v príprave stavby diaľnice. Vyplýva to z návrhu opatrení, ktoré už schválila vláda.

Plánuje sa tiež s prihliadnutím na aplikačné problémy spojené s dobou platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorá je v súčasnosti trojročná, a to do podania žiadosti o stavebné povolenie, predĺžiť túto lehotu na päť rokov od vykonateľnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.

Diaľnica D1 na úseku Mengusovce – Jánovce
Diaľnica D1 na úseku Mengusovce – Jánovce | Doprastav

Tým sa má vytvoriť dostatočný priestor pre stavebníka, v tomto prípade Národnú diaľničnú spoločnosť, vysporiadať sa so všetkými pripomienkami a stanoviskami pre náležitú prípravu príslušnej dokumentácie a uskutočnenie ďalších nevyhnutných krokov pre podanie žiadosti o stavebné povolenie.

Zároveň je potrebné upraviť frekvencie ekonomických hodnotení Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), ktoré sa v procese investičnej prípravy opakujú takmer v každej fáze, a to aj napriek tomu, že v predchádzajúcich fázach prípravy boli zo strany ÚHP už vyhodnotené kladne.

„Tým dochádza k nadmerným časovým stratám a duplicitnému hodnoteniu parametrov projektu bez toho, aby v projekte došlo k významným zmenám,“ upozornil rezort dopravy.

„Pre tento účel sa navrhuje zákonne vymedziť okamih začiatku prípravy investície v súvislosti s výstavbou diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v kontexte ekonomického hodnotenia zo strany ÚHP tak, aby sa počet povinných posudzovaní znížil na nevyhnutné minimum,“ dodalo ministerstvo.

Začiatkom prípravy investície by tak bolo vypracovanie zámeru podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredia a začatie verejnej súťaže, ktorej predmetom je realizácia investície.

Táto zmena podľa rezortu dopravy umožní stavebníkovi plynulo pokračovať v príprave stavby diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá bez zbytočných prieťahov. Tie spôsobujú opakované získavanie rovnakých povolení, pričom zostane zachovaný princíp ekonomického hodnotenia od ÚHP a preukaznosti hodnoty za peniaze jednotlivých projektov.