Partneri sekcie:

Spoločnosť nesie meno zakladateľa Arthura Porra, ktoré je spojené s vývojom novej rakúskej tunelovacej metódy a v súčasnosti aj s rýchlo sa rozvíjajúcou digitalizáciou v sektore stavebníctva, už viac ako 150 rokov. Na Slovensku sa zameriava na výstavbu veľkých infraštruktúrnych projektov, v súčasnosti sa zúčastňuje na výstavbe R3 Tvrdošín – Nižná a D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové.

Vláda na svojom rokovaní schválila pre rezort dopravy zásadný dokument – Zoznam investičných priorít. Na jeho základe sa bude riadiť príprava, výstavba aj údržba cestnej infraštruktúry nasledujúce desaťročie. Cieľom je, aby cestné projekty robili na základe reálnych dopravných potrieb Slovenska, nie na základe politických sľubov a lobingu.

Hneď v úvode si položme otázku, čo vlastne spevnené plochy predstavujú. Ak sa odosobníme od vzťahu k svojim domom, chatám, prevádzkam a pod. a pozrieme sa na to z pohľadu investora/developera, ide o nutné zlo. V ostatnom čase, keď sa už sleduje, aby sa projekty od seba vzájomne odlišovali a aby ponúkli aj nejakú pridanú hodnotu (napríklad kvalitného verejného priestoru), sa od tohto vnímania, najmä pri kvalitnejších projektoch „s vyššími cenovkami“, konečne upúšťa.

Posledné obdobie by sme s drobným nadsadením mohli pokojne označiť aj ako „zelené“. Stavajú sa zelené budovy, vyrába sa zelená energia a vyberajú sa zelené alternatívy. Cyklochodník postavený koncom minulého roka v Bardejove je však zelený nielen metaforicky.

Jedným z vhodných riešení na opravu výtlkov, ktorým možno predchádzať ich rozširovaniu a tým zamedziť väčším škodám, sú napríklad studené asfalty.

Dňa 8.októbra 2019 sa na pôde Slovenskej správy ciest Bratislava uskutočnilo dvadsiate šieste diskusné fórum Cestársky deň, ktorý sa niesol pod názvom „Vybrané technológie Skupiny EUROVIA“. Podujatie bolo zrealizované v spolupráci s pobočkou Slovenskej cestnej spoločnosti pri SSC a záštitu nad ním prevzal riaditeľ úseku technického rozvoja SSC Ing. Jozef Polčic. Odborným garantom bol Ing. Peter Kovaľ, predseda Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky (SAAV).

Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. vyše 65 rokov ponúka kvalitné služby svojim zákazníkom najmä pri výrobe asfaltom obaľovaných zmesí a aj pri ich zabudovaní. Od r. 2000 je naša spoločnosť súčasťou francúzskej stavebnej skupiny COLAS, ale až v nadchádzajúcom roku 2020 sa staneme jej organickou súčasťou aj zmenou mena na COLAS Slovakia, a.s. v rámci fúzie s už bývalými Inžinierskymi stavbami v Košiciach.

Cesta I/65 je cesta I. triedy, spájajúca Nitru a Martin. Začína sa v Nitrianskom okrese križovatkou s cestou I/51 a I/64 a končí sa v Martine križovatkou s cestou I/18. Cesta I/65 tvorí jeden z hlavných komunikačných koridorov v smere juh – sever a je zaradená do siete multimodálnych koridorov TEN – T.

Spoločnosť SAT SLOVENSKO, s. r. o., mala príležitosť podieľať sa na realizácii častí stavieb najvýznamnejšieho zamestnávateľa v regióne – VW Slovensko. V období troch rokov participovala na dvoch zaujímavých stavbách, ktoré zabezpečili rozšírenie produkcie svetoznámeho producenta automobilov – konkrétne išlo o stavbu logistickej haly LOZ III, kde sa realizovali práce pre spoločnosť SKANSKA, a. s., v časti HTÚ, a o stavbu haly H3a pre spoločnosť STRABAG, s. r. o.

Negatívne dôsledky klimatických zmien a s nimi súvisiace otázky ochrany životného prostredia sú dôvodom aj na hľadanie spôsobov, akými by každá krajina mohla znížiť nároky na energie a produkciu emisií pri výrobe asfaltových zmesí.

Vozovky na Slovensku sú vo veľmi zlom stave, na ktorom sa podpísalo niekoľko faktorov. Patria medzi ne chýbajúca údržba či nárast dopravy so zaťažením, na ktoré tieto vozovky neboli dimenzované, a v mnohých prípadoch aj nevhodné postupy použité pri oprave.

Drenážny (vodopriepustný) betón je vhodný na zhotovovanie chodníkov, cyklistických chodníkov, prístupových, údržbových, odstavných a parkovacích plôch s nízkym dopravným zaťažením (automobily s hmotnosťou do 7,5 t). Nie je vhodný na zhotovovanie poľných a lesných ciest a ani cestných komunikácií z dôvodu možného znečistenia/straty drenážnej funkcie a dopravného zaťaženia.

Problematika rekonštrukcie miestnych komunikácií je čoraz aktuálnejšia z dôvodu ich nevyhovujúcich a niekedy až havarijných stavov. Lacnejšie a časovo menej náročné rekonštrukcie, ktoré sa riešia výmenou obrusnej, prípadne aj ložnej vrstvy, vyriešia problém len po vizuálnej stránke. Ten sa potom často zopakuje v priebehu niekoľkých rokov a investorovi nezostáva nič iné, len zainvestovať opäť do rekonštrukcie. Hĺbková diagnostika stavu komunikácie, následná analýza problémov a v konečnom dôsledku návrh opatrení na vyriešenie problémov zostáva na projektantovi.

MACCAFERRI vyvinula oceľovú šesťuholníkovú dvojzákrutovú sieť Roadmesh®, ktorá je  riešením pri rekonštrukciách a výstavbe  vozoviek. Výsledky  veľkorozmerných testov doma aj v zahraničí dokumentujú fakt, že použitie oceľovej siete Roadmesh® pri rekonštrukciách asfaltových krytov vozoviek, umožňuje významným spôsobom predĺžiť ich životnosť, čo má za následok zníženie nákladov na ich budúcu prevádzku a údržbu.