Partner sekcie:
  • Metrostav Slovakia

Vodohospodárske stavby realizované spoločnosťou SMS

image 96608 25 v3

Bez vody niet života. Dnes už túto premisu vnímame nielen z pohľadu biológie, ale aj z technického hľadiska, keďže voda je prakticky nevyčerpateľný zdroj ekologicky vyrábanej elektrickej energie. Na zabezpečenie jej dostatočného množstva sa budujú vodohospodárske stavby, ktoré slúžia na účelné hospodárenie s vodou nielen v krajine, ale aj v spoločnosti – v mestách, obciach alebo v priemysle, či poľnohospodárstve. 

A hoci sú zásahom do prirodzeného kolobehu vody v prírode, v záujme všeobecných potrieb sú nevyhnutné. Začiatkom roka 2013 sme sa im začali venovať aj v našej spoločnosti SMS, a. s., Banská Bystrica, kde sme vytvorili nové vodohospodárske stredisko.

Vodohospodárske stavby sú také stavby, prípadne ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami. Preto vodohospodárske stavby slúžia odpradávna aj na ochranu pred ničivými záplavami, vytvorenie zásob vody na obdobia sucha, na výrobu energie, na vytvorenie plavebných podmienok alebo priamo pre potreby ľudí, rastlín, zvierat či výrobných procesov. Zmenami v spoločnosti sa mení aj potreba vody. Pribúda ľudí a rastie výroba, čím rastie aj spotreba vody, prichádzajú však nové, úspornejšie technológie šetriace vodu. Výsledná spotreba je tak výslednicou bilancie rastu a úspor.

Voda je základom života, preto ju treba udržiavať čistú a zachovávať ďalším generáciám. Treba si uvedomiť, že z konečného spotrebiteľa pitnej vody sa stáva producent odpadovej vody, a to v tom momente, keď voda opúšťa miesto, kde bola spotrebovaná. Po použití sa zostatok spotrebovanej pitnej vody stáva odpadovou vodou, ktorá odteká vnútornou kanalizáciou cez kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizačnej siete.

Účelom kanalizácie je zabezpečiť bezporuchové odvádzanie odpadových vôd z domácností, občianskej vybavenosti či podnikateľských subjektov, ich mechanické aj biologické čistenie a zabezpečiť aktívnu ochranu podzemných a povrchových vôd. Odpadová voda sa v čističke čistí najprv mechanicky a následne pomocou baktérií, ktorými sa do procesu vháňa vzduch. Vyčistená odpadová voda musí spĺňať prísne legislatívne kritériá, až potom ju možno vypustiť cez recipient do potoka. Čističky pomáhajú prírode pri odstraňovaní znečistenia s cieľom zlepšenia životného prostredia.

Aby sme čo najviac zamedzili vypúšťanie nevyčistených odpadových vôd, treba maximalizovať pripojenie domácností na verejnú kanalizáciu. Tomu pomáhajú aj rôzne projekty realizované z fondov EÚ, no pripojenosť ľudí na kanalizácie je na Slovensku v medzinárodnom porovnaní stále podpriemerná. Problém s pripojením vyplýva čiastočne zo sociálno-ekonomickej situácie a zároveň z nedostatočnej informovanosti a environmentálneho cítenia občanov.

Podľa zákona sa na verejnú kanalizáciu musí pripojiť každý vlastník nehnuteľnosti, v ktorej vznikajú odpadové vody. Takúto povinnosť nemá, ak má povolenie na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Budovanie vodovodov a kanalizácií sa na Slovensku financovalo hlavne z eurofondov a štátneho rozpočtu. Iné alternatívy sa vo veľkých aglomeráciách využívajú v nízkej miere. Stále sú nedoriešené aj obce s počtom obyvateľov nižším ako 2 000, ktoré majú podpriemernú pripojenosť a chýbajúce zdroje.

Úprava Drienického potoka – Drienica – protipovodňová ochrana

Medzi prvé stavby nového vodohospodárskeho strediska spoločnosti SMS patrila Úprava Drienického potoka – Drienica – protipovodňová ochrana. Obec Drienica mala v obci len čiastočne upravený potok. Časť potoka, ktorý preteká obcou, sa už upravovala, po povodniach však bola vo veľmi zlom stave – nachádzali sa tam výmole, niektoré časti boli zanesené, takže pôvodná úprava potoka bola funkčná len v malom percente.

Zrealizovaná úprava potoka chráni približne 200 obyvateľov Drienice a 300 obyvateľov Sabinova. Ide o líniovú stavbu s dĺžkou 950 m, uloženú na teréne, zahŕňajúcu úpravu brehov potoka, jestvujúceho brodu a výstavbu schodov. Novoupravené koryto Drienického potoka prevádza storočnú vodu bez toho, aby sa vyliala z brehov toku. Úprava sa vykonávala od jestvujúcej neporušenej úpravy smerom k Sabinovu, v mieste nového mosta sa úprava potoka vynechala. Úprava brehov a dna potoka, ako aj výstavba schodov, sa realizovali z verejných priestranstiev. Stavba je už v užívaní investora, ktorý si toto dielo veľmi pochvaľuje. Rozpočtový náklad na stavbu bol 680-tisíc eur.

Zabezpečenie výkopu počas pracovnej prestávky

Zabezpečenie výkopu počas pracovnej prestávky 

Výstavba verejného vodovodu a kanalizácie v obciach Valaliky a Geča

Ďalšou stavbou z oblasti vodohospodárskych stavieb, na ktorej realizácii sa naša spoločnosť podieľala (v združení firiem), bola výstavba verejného vodovodu a kanalizácie v obciach Valaliky a Geča – skupinový vodovod a kanalizácia. Išlo o výstavbu splaškovej kanalizácie s odvedením splaškových vôd do ČOV Kokšov-Bakša. Územie výstavby sa nachádza v južnej časti okresu Košice-okolie a je situované v údolí rieky Hornád.

Obce sú odkanalizované gravitačnou splaškovou kanalizáciou. Splaškové vody z oboch obcí sa touto kanalizačnou sieťou a systémom kanalizačných prečerpávacích staníc a výtlačných potrubí odvádzajú do ČOV Kokšov-Bakša. Celková dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete je viac ako 15 000 m.

Výstavba trvala 18 mesiacov. Investorom bola Východoslovenská vodárenská spoločnosť, financovanie stavby bolo zabezpečené prostredníctvom eurofondov. Celkový objem zákazky predstavoval 10 954 700 eur, pričom podiel firmy SMS v rámci združenia bol vo výške 28 %. Stavbu sme ukončili a úspešne odovzdali investorovi v januári 2016. Aktuálne ešte beží do januára 2021 záručná lehota.

Montáž čerpacej stanice v obci Valaliky

Montáž čerpacej stanice v obci Valaliky

Stavba Krásnovce, Šamudovce – kanalizácia

Takmer súčasne so stavbou v obciach Valaliky a Geča sa začala aj výstavba verejnej kanalizácie v obciach Krásnovce a Šamudovce s názvom Stavba Krásnovce, Šamudovce – kanalizácia. Ide o výstavbu splaškovej kanalizácie s prečerpávaním odpadových vôd do jestvujúcej kanalizačnej čerpacej stanice v Michalovciach, časť Močarany, odkiaľ sa splaškové odpadové vody dopravujú jestvujúcim výtlačným potrubím do ČOV Michalovce.

Samotná výstavba sa začala po kontrole verejného obstarávania v júni 2014. Stavbu sme realizovali v združení firiem v rozpočtovom náklade 3 948 848 eur, s podielom spoločnosti SMS vo výške 28 %. Výstavba trvala presne 12 mesiacov. Za tento čas sa v oboch obciach vybudovalo viac ako 7 500 m hlavných stôk, 330 domových prípojok, 1,321 m výtlačného potrubia a päť čerpacích staníc.

Kanalizácia Podunajské Biskupice, II. etapa

Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu stavbou Kanalizácia Podunajské Biskupice, II. etapa, predstavuje ďalšiu referenciu vodohospodárskych stavieb spoločnosti SMS. Výstavba sa začala v máji 2014, pričom stavba sa realizovala po ucelených častiach tak, aby sa minimalizovali súvisiace obmedzenia dopravy. Aj táto stavba sa realizovala v združení firiem, pričom podiel spoločnosti SMS predstavoval 33 %.

Celkové náklady na realizáciu kanalizácie podľa zmluvy o dielo predstavovali 6 278 105,40 eura. Počas 12 mesiacov sa v rámci stavby zrealizovalo 15 171 m hlavných zberačov, 7 547 m domových odbočiek a 2 250 m uličných vpustí. Zároveň sa obnovili kryty vozoviek v uliciach dotknutých stavbou.

Výkop ryhy pre kanalizáciu v Podunajských Biskupiciach

Výkop ryhy pre kanalizáciu v Podunajských Biskupiciach 

Spišské Podhradie ČOV a kanalizácia

Pod jedným z najväčších hradov v Európe sme realizovali ďalšiu vodohospodársku stavbu – Spišské Podhradie ČOV a kanalizácia. V Spišskom Podhradí sa riešila výstavba novej ČOV, výstavba novej stokovej siete splaškovej kanalizácie a doplnenie už jestvujúcej splaškovej kanalizácie. Išlo o náročnú výstavbu v mestskom intraviláne s množstvom krížení a súbehov s jestvujúcimi sieťami, ktorých polohy boli nedostatočne zdokumentované.

Výstavba sa realizovala v bezprostrednej blízkosti obytných zón, vodných tokov a komunikácií. Celková dĺžka stokovej časti bola mala viac ako 4,8 km a skladala sa z rôznych priemerov od DN 250 až po DN 800 mm. Kanalizačné prípojky mali priemery DN 200 a DN 150 mm, celková dĺžka bola 1 908 m. Výstavba sa realizovala v združení dvoch firiem s rovnakým podielom 50 %. Rozpočtový náklad na stavbu predstavoval 2 446 173 eur.

Sanácia betónových plôch na ČOV v Spišskom Podhradí

Sanácia betónových plôch na ČOV v Spišskom Podhradí

Ilava – úprava Podhradského potoka

Pre Slovenský Vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Piešťany, sme ako líder združenia s podielom 73,57 % realizovali stavbu s názvom Ilava – úprava Podhradského potoka. Rozpočtový náklad na stavbu bol 3 126 998,02 eura. Práce sa začali v máji 2015. Predmetom stavby bola realizácia protipovodňovej úpravy Podhradského potoka v rámci extravilánu a intravilánu mesta Ilava. Úprava sa týkala úseku od zaústenia Podhradského potoka do kanála Váhu až po koniec plánovanej priemyselnej zóny s celkovou dĺžkou približne 2,24 km.

Potrebu realizovania jestvujúceho koryta so zaústením do kanála Váhu vyvolala výstavba elektrárne a derivačného kanála. Nedostatočná akumulácia súčasnej inundácie nad intravilánom z dôvodu rozširovania zástavby (pri nedostatočnej kapacite koryta) sa počas prívalových dažďov prejavovala častejšími povodňami.

Zvýšené prietoky počas prívalových dažďov, ktoré mali za následok vybrežovanie z koryta, spôsobovali v zastavanom území značné škody na jestvujúcej zástavbe a ohrozovali zdravie a životy obyvateľstva. Zrealizovaná úprava spĺňa požiadavky na zvýšenie kapacity koryta na Q50, eróznu ochranu svahov koryta a zlepšuje estetickú funkciu toku ako súčasti intravilánu obce.

Pohľad na upravenú časť Podhradského potoka v Ilave

Pohľad na upravenú časť Podhradského potoka v Ilave 

Úprava sa realizovala v tvare dvojitého lichobežníka. Berma je v extraviláne ohraničená homogénnou hrádzou s výškou 1,2 m a v intraviláne (s ohľadom na stiesnené pomery) oporným múrom s výškou 1,0 – 1,4 m. Vlastné koryto sa opevnilo dlažbou z lomového kameňa.

Vzhľadom na to, že pri väčších prietokoch dochádzalo k zaplaveniu územia, medzi tokom a kanálom sa zrealizovala (nad intravilánom obce) ochrana priemyselnej zóny protipovodňovým oporným múrom, ktorý je prepojený na oporný múr protipovodňovej úpravy potoka. Keďže voda zo zaplaveného územia nedokázala v plnom rozsahu plynule odtiecť späť do koryta, zrealizoval sa aj hradený odtok kanalizáciou s vyústením do kanála.

Odvedenie vnútorných vôd z pravostranného územia je zabezpečené hrádzovou vpusťou nad diaľničným privádzačom a vyústením pod stupňom (nad sútokom s Porubským potokom). Približne každých 100 m sa zrealizoval dnový prah z lomového kameňa.

Stavba si vyžiadala aj prekládku vzdušného vedenia NN, káblového rozvodu verejného osvetlenia a nadzemného telefónneho vedenia do areálu čističky odpadových vôd. V rámci riešeného úseku sa nachádzali aj dve premostenia a dve lávky. Premostenie nad sútokom s Porubským potokom a obidve lávky bolo potrebné z dôvodu nedostatočnej kapacity prietokového profilu odstrániť a vybudovať nanovo. Stavba bola dokončená v septembri 2015.

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

Na sklonku roka 2016 prevzala spoločnosť SMS stavenisko na realizáciu zákazky Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV v obci Nemšová. Ide o realizáciu splaškovej kanalizácie v štyroch obciach v okolí Nemšovej: Slavnica, Kameničany, Bolešov a Borčice. Súčasťou stavby sú jednotlivé zberače v týchto obciach, jeden pretlak s dĺžkou 24 m a domové prípojky.

Potrubie jednotlivých stôk je navrhnuté s rôznymi priemermi od DN 300 po DN 500. V obci Borčice sa ako materiál zvolil sklolaminát, a to z dôvodu blízkosti vodárenského zdroja, v ostatných obciach bude plastové potrubie.

Predmetom stavby je realizácia jednotlivých stôk, domových prípojok a prekládka vodovodu bez dodávky materiálu. Materiál dodáva objednávateľ. Celková dĺžka stôk je viac ako 14 km, dĺžka domových prípojok presahuje 4,1 km a čas výstavby je 12 mesiacov. Aktuálne je stavba takmer ukončená, robia sa na nej rôzne skúšky a pripravuje sa na odovzdanie objednávateľovi.

Montáž kanalizačného potrubia v obci Slávnica

Montáž kanalizačného potrubia v obci Slávnica 

Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec – odkanalizovanie

Najnovšou zákazkou našej spoločnosti je Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec – odkanalizovanie. Cieľom projektu je zlepšiť odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Valaská, ktorú tvoria obce Valaská a Hronec, v okrese Brezno. V aglomerácii sa rieši splašková kanalizácia aj čistiarne odpadových vôd. V rámci projektu sa vybuduje nová kanalizácia a ČOV v obci Hronec a dobuduje sa kanalizácia a intenzifikuje ČOV v obci Valaská.

Nedobudovaná kanalizačná sieť a nedostatočné čistenie odpadových vôd ohrozujú povrchové aj podzemné vody v povodí rieky Hron, ohrozujú kvalitu životného prostredia a životné podmienky obyvateľstva. V obci Valaská je kanalizácia vybudovaná čiastočne, v obci Hronec nie je vybudovaná takmer vôbec. V rámci projektu sa dobuduje kanalizácia v obci Valaská, konkrétne v časti Piesok s napojením na ČOV v obci Podbrezová, časť Štiavnička, v časti Stará Valaská sa dobuduje kanalizačná sieť s napojením na ČOV Brezno.

V časti Nová Valaská sa bude intenzifikovať súčasná ČOV. V obci Hronec sa vybuduje kanalizačná sieť a nová ČOV s kapacitou 1 400 EO. Celková dĺžka kanalizačnej siete v aglomerácii bude 25,377 km.

Celková dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v projekte dosiahne 18,956 km a počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych vôd sa zvýši na 4 765 EO. Investorom projektu je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Výška nákladového rozpočtu je14 214 999 eur. Stavba sa bude realizovať v združení troch spoločností, pričom spoločnosť SMS je lídrom združenia s podielom 33,34 %. Projekt je financovaný z Kohézneho fondu EÚ.

Záver

Veríme, že novovybudované kanalizácie a úpravy vodných tokov realizovaných spoločnosťou SMS budú pre obyvateľov dotknutých miest a obcí výrazným prínosom. Úpravou korýt potokov sa zamedzí vznik škôd od prívalových dažďov na zdraví a majetku obyvateľov, ktorí žijú v ich blízkosti. Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa zase vylepší štandard bývania v obciach a umožní sa ich ďalší rozvoj. Zároveň sa zlepší aj kvalita životného prostredia a hlavne kvalita podzemných a povrchových vôd.

TEXT: Ing. František Kaššai, projektový manažér v spoločnosti SMS, a. s.
FOTO: SMS, a. s.

Komentáre