Betóny pre najdlhší diaľničný tunel na Slovensku Višňové

Sekundárne ostenie

Na najsledovanejšiu stavbu Slovenska dodal ZAPA beton ako výhradný dodávateľ betónu k dnešnému dňu takmer 500 000 m3 betónu. Išlo predovšetkým o striekaný betón na primárne ostenie, betón na sekundárne ostenie a výplňovú maltu ZAPA MILKMALT. V prípade striekaného betónu s rozptýlenou výstužou išlo o vôbec prvé použitie tejto technológie v tuneli na Slovensku.

Na zaistenie betonáže postavil ZAPA beton dve betonárne: prvú pri západnom portáli Višňové a druhú pri východnom portáli Dubná Skala. Hlavným produktom je základná zmes na striekaný betón s použitím rozptýlenej výstuže alebo bez nej v závislosti od konštrukčnej funkcie betónu. Po pridaní urýchľovača tuhnutia sa základná zmes stáva striekaným betónom, pre ktorý platia ustanovenia EN 14487-1 a TKP 26 – Tunely.

Betónová zmes je špeciálne navrhnutá pre každú jednotlivú technológiu s ohľadom na potrebné pevnostné parametre i aplikačný stroj. Receptúra je vyvážená vďaka presnému pomeru cementu, piesku a kameniva do maximálnej frakcie 8 mm. To zaisťuje dobrú striekateľnosť betónovej zmesi, vysokú lepivosť na podklad a minimálne padanie.

Primárne ostenie a aplikácia striekaného betónu na zaistenie čelby
Primárne ostenie a aplikácia striekaného betónu na zaistenie čelby

Betón na primárne ostenie je špecifikovaný ako C 30/37 – XC4,XD2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax8 – F5, tzn.:

 • pevnostná trieda C 30/37,
 • stupeň vplyvu prostredia:
  • korózia pod vplyvom karbonizácie XC4,
  • korózia pod vplyvom chloridov XD2,
  • obsah chloridov Cl 0,2,
 • maximálna veľkosť zrna kameniva Dmax = 8 mm,
 • konzistencia F5.

Lepené oceľové vlákna sa dávkujú v množstve 25 kg/m3.

Striekaný betón sa použil aj mimo tunela na spevnenie svahov diaľnice D1 v úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.

Sekundárne ostenie
Sekundárne ostenie

Na sekundárne ostenie sa vyrába betón so špecifikáciou C 30/37 – XC4, XD2, XF4 (príp. XF2) (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S5.

Vstupné suroviny tvorí:

 • cement Hranice CEM II/A-LL 42,5R a CEM III/A 42,5N,
 • ťažené riečne kamenivo
 • podzemná voda,
 • prísady.
Posuvné debnenie pre sekundárne ostenie
Posuvné debnenie pre sekundárne ostenie

Na vyplnenie dutín sa používa výrazne prevzdušnená cementová malta ZAPA MILKMALT s objemovou hmotnosťou 1 700 – 2 000 kg/m3 a pevnosťou v tlaku 1,0 – 7,0 MPa. Táto špeciálna malta sa ukladá v závislosti od úpravy receptúry buď čerpaním, alebo liatím priamo z autodomiešavača.

Ukladanie tekutej výplňovej malty ZAPA MILKMALT
Ukladanie tekutej výplňovej malty ZAPA MILKMALT

Po 1 250 dňoch intenzívnej a náročnej práce boli v septembri 2018 prerazené oba tubusy v dĺžke cca 7,52 km.

Priemerná rýchlosť razenia bola na úrovni 12,75 m denne. Spolu sa vyťažilo 1,6 milióna m3 horniny. Časť vyťaženého materiálu sa používa na iné stavby na danom úseku.

Geologické a hydrogeologické podmienky zahŕňajú celé spektrum hornín – od usadených ílovcov a pieskovcov až po vyvreté horniny tvorené granitoidmi. Početné strižné zóny horninového masívu pretínajú tunelové rúry v relatívne krátkych intervaloch 10 až 100 m. Prítok vody je na úrovni 150 až 220 l/s.

Tunel je technicky riešený profilom s medzistropom v jednom vetracom úseku pri východnom portáli. Vetranie prebieha pozdĺžne s bodovým odsávaním dymu vo vzájomných vzdialenostiach max. 3 000 m. Počet núdzových zálivov je 10, počet priečnych prepojení 29.

Výstavba prebieha predovšetkým pomocou tunelovacej metódy ADECO – RS (Analysis of COnrolled DEformation in Rock and Soil), pri ktorej sa zvyšujú tuhosti jadra ešte pred samotným razením, používa sa tuhé primárne ostenie a tunel sa razí na plný profil. Betonáž tuhého definitívneho ostenia potom prebieha v technologicky minimálnom odstupe od čelby s rýchlym uzatváraním spodnej klenby.

Razenie prebiehalo na štyroch čelbách súčasne. Na prvých cca 100 m bola použitá metóda razenia NRMT (Nová rakúska tunelovacia metóda). Na odstrely sa použilo cca 1 037 t trhavín.

Tunel Višňové je stavba s veľkým dopravným významom a s cieľom znížiť nehodovosť v danom úseku o 80 %. Predpokladaná úspora času pri osobných vozidlách bude 15 min, pri nákladných18 min. Vodičom sa skráti aj prejdená vzdialenosť, a to o 9 km.

Tunel zo šírkovej kategórie 2T 7,5/100 podľa STN 737507 má dĺžku južnej tunelovej rúry 7537,1 m, severná tunelová rúra má 7503,1 m. Návrhová rýchlosť áut je plánovaná na 100 km/h. Výška prejazdného prierezu bude 4,8 m.

Zhotoviteľom je združenie spoločností Salini Impregilo a Dúha. Celková cena tunela bude 409,8 miliónov eur.

Text: Ing. Ľubomír Ľahký a Ing. Radek Stavarčík, ZAPA beton
Foto: ZAPA beton

ZDROJ: PR článok spoločnosti ZAPA beton a.s.