Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky

Príspevok prezentuje výstavbu novo navrhovaného areálu s názvom Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky. Stredisko sa realizuje v rámci pilotnej série výstavby obdobných areálov. Aktuálne sú vo výstavbe ďalšie dva, a to vo Zvolene a v Humennom. Predpokladaná lehota ukončenia ich výstavby je v tomto roku. Výsledkom bude zabezpečenie údržbového zázemia pre poskytovanie kvalitnej a ekologickej verejnej prepravy cestujúcich.

Neoddeliteľnou súčasťou snahy Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK) o neustále zvyšovanie kvality prepravy cestujúcej verejnosti je aj vybudovanie zázemia pre technicko-hygienickú údržbu vozového parku.

Projektovú dokumentáciu stavby s názvom Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky (ďalej len THÚ NZ), spracovala v rámci prípravy výstavby spoločnosť REMING CONSULT a. s. v pozícii generálneho projektanta.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie v predošlých rokoch zabezpečila všetko, počnúc dokumentáciou stavebného zámeru verejnej práce cez dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, dokumentáciu pre výber zhotoviteľa až po spracovanie podrobného stupňa dokumentácie pre realizáciu stavby.

Uvedené stupne sa spracovávali počas rokov 2013 – 2022. Súčasťou činnosti spoločnosti REMING CONSULT a. s. boli aj inžinierska činnosť a s ňou spojené majetkovoprávne vysporiadanie. Aktuálne zabezpečuje naša spoločnosť výkon autorského dozoru pri výstavbe a celý proces výstavby bude zakončený vydaním kolaudačných rozhodnutí.

Obr. 2 Pohľad na technológiu mobilnej poloportálovej lávky
Obr. 2 Pohľad na technológiu mobilnej poloportálovej lávky | Zdroj: KPK Martin, s. r. o.

Vo verejnej súťaži na výstavbu areálu v Nových Zámkoch bolo úspešné združenie MDŽ – NZ zložené zo spoločností Metrostav, a. s. ,organizačná zložka Bratislava (vedúci člen združenia), Železničné stavby, a. s., Košice a Dopsys, s. r. o. (generálny dodávateľ technologických zariadení).

Vybudovaním THÚ NZ sa nielen zanedbaná časť mesta Nové Zámky, ktorej dominovala náletová zeleň, zmení na moderné stredisko pre čistenie a údržbu koľajových vozidiel, ale predovšetkým sa zmení komfort zamestnancov vykonávajúcich čistenie a údržbu v podobe kvalitného zázemia a zároveň sa zásadne zvýši komfort cestujúcej verejnosti v podobe čistých a spoľahlivých železničných vozidiel v predmetnom regióne.

Obr. 3 Vizualizácia exteriéru objektu HPOS
Obr. 3 Vizualizácia exteriéru objektu HPOS | Zdroj: REMING CONSULT a. s., Ing. Marianna Hosťovecká

Prípravné práce

Projektová dokumentácia stavby v stupni pre stavebné povolenie sa spracovala ešte v roku 2013. Vzhľadom na značný časový odstup od spracovania PD po začiatok výstavby došlo v rámci spracovávaných prevádzkových súborov a stavebných objektov k zmenám v oblasti normového stavu.

Takisto investor ZSSK špecifikoval nové, resp. upravil pôvodné požiadavky na jednotlivé technológie a ich riešenia. Všetky uvedené požiadavky boli v rámci spracovania stupňa pre realizáciu stavby premietnuté do projektu a v rámci výkonu inžinierskej činnosti prerokované s príslušnými organizáciami.

S výstavbou predmetného areálu v Nových Zámkoch sa začalo v roku 2021. V prvom kroku bolo potrebné zrealizovať rozsiahle prípravy územia, ktoré spočívali v odstránení náletových drevín, úprave terénov zhutnenými násypmi, odstránení jestvujúceho gravitačného múru, ale aj v realizácii pyrotechnického prieskumu.

Preverilo sa celé územie možného výskytu, pričom v rámci prieskumu skutočne došlo k nálezom leteckých bômb z čias bombardovania areálu depa v Nových Zámkoch, ktoré sa včas odborne zneškodnili. Na obr. 1 je zachytený stav predmetného územia v čase po prevzatí staveniska. Vidieť na ňom rozsiahlu plochu, z ktorej bolo v rámci prípravy územia potrebné odstrániť náletové dreviny.

Obr. 4 Vizualizácia interiéru objektu HPOS
Obr. 4 Vizualizácia interiéru objektu HPOS | Zdroj: REMING CONSULT a. s., Ing. Marianna Hosťovecká

Realizácia stavby

Samotná stavba THÚ NZ spočíva v realizácii
34 jednotlivých stavebných objektov (SO) a 19 prevádzkových súborov (PS). V rámci objektovej skladby tak ide spolu o 53 samostatných častí zhrnutých do nasledovných funkčných celkov:

– Zabezpečovacie zariadenia
– Oznamovacie zariadenia
– Slaboprúdová a silnoprúdová technológia
– Trakčné vedenie a energetika
– Inžinierske siete vrátane nových prípojok
– Cesty a prístupové komunikácie

Na zabezpečenie obslužnosti navrhovaného areálu z hľadiska prejazdu železničných koľajových vozidiel bude koľajisko areálu pozostávať z týchto častí:

– vchodovo-odchodová skupina tvorená koľajami č. 601 až 606
– vchodovo-odchodová skupina tvorená koľajami č. 701 až 705
– koľajisko haly prevádzkového ošetrenia súprav, koľaje č. 608 až 610
– fekálna koľaj, č. 607
– koľaj s halovým umývačom, č. 611
– výťažné, objazdné a spojovacie koľaje,
č. 612

Hlavné časti strediska, t. j. vchodovo-odchodová skupina, hala prevádzkového ošetrenia súprav (HPOS), stabilný halový umývač (SHU) a fekálna koľaj, sú navrhované ako prejazdné a situované v tzv. usporiadaní vedľa seba.

Z hľadiska zabezpečenia technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel bude uvedená činnosť prebiehať najmä v objektoch SO 3401 Hala prevádzkového ošetrenia (HPOS) a SO 3402 Hala stabilného umývača (HSU).

Obr. 5 Dronový záber realizácie koľajiska THÚ NZ
Obr. 5 Dronový záber realizácie koľajiska THÚ NZ | Zdroj: Metrostav, a. s.

SO 3401 Hala prevádzkového ošetrenia

Súčasťou objektu HPOS je aj priebežná fekálna koľaj č. 607 orientovaná v rámci bočnej prístavby objektu. V objekte HPOS sú zaústené priebežné koľaje č. 608, 609 a 610. Dispozícia objektu je navrhnutá tak, aby v maximálnej miere zodpovedala požiadavkám na uvažovanú údržbovú činnosť. Z tohto dôvodu pozostáva objekt dispozične z hlavného priestoru lode, ktorý bude slúžiť na prevádzkovú činnosť.

K hlavnej lodi objektu sú ďalej pripojené priestory bočnej prístavby so zázemím pre zamestnancov (šatne, hygiena, stravovanie, administratívne priestory, kancelárie a sklad regálového zakladača). Pozdĺž celej haly z jej bočnej strany vedie fekálna koľaj s vyvýšenou hranou pre jednoduchý prístup do pristavených železničných vozidiel.

Uvedená časť je plne zatrolejovaná. Konštrukčne je objekt HPOS je navrhnutý ako oceľová hala zostavená z tenkostenných profilov dodaných spoločnosťou Llentab a opláštená sendvičovými panelmi TRIMO. Z tepelnoizolačného hľadiska je objekt navrhnutý v súlade s aktuálnymi požiadavkami na energetickú hospodárnosť objektov. Vzhľadom na zložité geologické pomery je objekt založený na hĺbkových základových konštrukciách, ktoré sú tvorené železobetónovými pilótami.

Obr. 6 Dronový záber realizácie koľajiska THÚ NZ
Obr. 6 Dronový záber realizácie koľajiska THÚ NZ | Zdroj: Metrostav, a. s.

Súčasťou vybavenia zastrešenej fekálnej koľaje sú aj technologické zariadenia na odsávanie fekálií a čistenie vozňov pomocou automatizovaných odsávacích jednotiek umiestnených v hale a na fekálnej koľaji. Ich umiestnenie v rámci dispozície objektu bolo optimalizované tak, aby bolo v každom mieste interiérového koľajiska možné realizovať proces odsávania.

Vzhľadom na požiadavku užívateľa na skladovanie náhradných dielov bol v bočnej časti objektu navrhnutý sklad s technológiou regálového zakladača. Tá pozostáva z obojstranne orientovaných regálov umiestnených vo výškových úrovniach 616, 1 804, 2 992, 4 180 a 5 368 mm od úrovne podlahy skladu. Maximálna výška zakladača je 8 100 mm. Miestnosť skladu bola pre uvedené výškové usporiadanie výškovo optimalizovaná. Celková maximálna skladová kapacita je 300 ks x 1 000 kg = 300 000 kg. Celková dĺžka takto navrhnutej technológie je približne 30 m.

Pre zabezpečenie prístupu pracovníkov na strechu železničných koľajových vozidiel sú v rámci hlavnej lode objektu navrhnuté dve mobilné poloportálové lávky typu PPŽJE 0,25/6,5. Slúžia na kontrolu a prípadné opravy strešných častí koľajových vozidiel. V rámci objektu HPOS sa navrhujú dve tieto zariadenia, ktoré budú obsluhovať koľaje č. 608 a 610.

Poloportálový žeriav sa pohybuje po trvalej žeriavovej dráhe s koľajnicou. Horná vetva dráhy je umiestnená na konzolách stĺpov haly, spodná v podlahe haly. Na dvíhanie ťažších bremien do 250 kg slúži elektrický reťazový kladkostroj s nosným profilom umiestneným priečne ponad koľajové vozidlo s presahom do strany ponad lávku žeriava.

Kladkostroj sa ovláda závesným ovládačom, ktorý je umiestnený na nezávislej zhrňovacej troleji vedľa nosného profilu kladkostroja. Pohyb žeriava je ovládaný ovládačom umiestneným v hornej časti vstupného schodiska. Žeriav sa pohybuje v smeroch vpred a vzad pozdĺž koľajového vozidla, kladkostroj v smeroch doľava a doprava priečne ponad vozidlo a hák kladkostroja smerom nahor a nadol.

SO 3402 Hala stabilného umývača

Ďalší významný pozemnostavebný objekt realizovaný v rámci strediska v Nových Zámkoch je objekt SO 3402 Hala stabilného umývača. Tento objekt je dispozične lokalizovaný v blízkosti objektu HPOS a je do neho zaústená priebežná koľaj č. 611.

Objekt je dispozične navrhnutý ako jednotrakt s dĺžkou 73,10 m a rozponom 9,60 m, s nižšou prístavbou na zabudovanie technológie a prevádzkovo-sociálneho zariadenia s dĺžkou 31,10 m a rozponom 5,90 m. Stabilný halový umývač je určený na malé a veľké umývanie skríň železničných koľajových vozidiel. Konštrukčne je objekt SO 3402 navrhnutý ako oceľová hala zostavená z kombinácie valcovaných a tenkostenných profilov dodaných spoločnosťou Llentab a opláštená sendvičovými panelmi TRIMO.

Vzhľadom na zložité geologické pomery je aj tento objekt založený na hĺbkových základových konštrukciách tvorených železobetónovými pilótami. Ako už zo samotného názvu objektu vyplýva, v zásade ide o jednoúčelový objekt s technológiou na umývanie koľajových vozidiel. Samotný proces umývania sa bude realizovať pomalým prejazdom vozidiel cez jednotlivé zóny umývania.

Posun vozidiel cez stabilný umývač bude zabezpečený pomocou technologického zariadenia lanového posunovacieho zariadenia. V prvom procese sa vozidlo na začiatku opláchne a v horúcich dňoch sa zároveň zabezpečí aj jeho povrchové ochladenie. Ďalej vozidlo pokračuje do sekcie pre umývaciu stanicu č. 1, tzv. pohyblivý umývací modul, ktorý pozostáva zo súpravy kief a dýz.

Nasledujú umývacie stanice č. 2 a 3, ktoré tvoria tzv. fixný kefový modul. Po umytí pokračuje vozidlo cez oplachovacie brány a bránu pre nanášanie vosku. Finálnu etapu tvorí sušič, ktorý slúži na odstránenie zvyšnej vody po umývaní z povrchu umývaného vozidla. Technológia umývača je navrhnutá na používanie pri teplotách do 5 °C, pričom je s ohľadom na znečistenie vozidiel možné zvoliť viac programov umývania.

Použitie systému BIM

Projektová dokumentácia opísaných stavebných objektov bola v rámci spracovania projektovej dokumentácie v stupni pre realizáciu stavby vyhotovená v systéme BIM. Spracovaním priestorového modelu objektov bolo možné už v štádiu projekčnej prípravy sledovať kolízne miesta a vhodne ich koordinovať. Snahou generálneho projektanta, spoločnosti REMING CONSULT a. s., je implementovať systém BIM do všetkých svojich projektov. Klient získa odladenie dokumentácie na úrovni prevádzkových súborov a stavebných objektov, ale aj v globálnom meradle v rámci areálov ako celkov. Výstupom z priestorových modelov je po zadefinovaní štruktúr a farebností aj grafická vizualizácia objektov. V rámci zavedenia technológie BIM v našej spoločnosti je pre klienta zaujímavá aj možnosť služby tzv. facility manažmentu, ktorá ponúka kvalitnú správu zverených objektov, zariadení a technológie.

Záver

Článok prezentuje časový priebeh od procesu projektových prác až po samotnú realizáciu areálu v Nových Zámkoch. V príspevku sú opísané riešenia najmä objektov HPOS a HSU, ktoré tvoria dominantu celého areálu. Súčasťou sú však aj ďalšie prevádzkové súbory a stavebné objekty, ktoré zabezpečujú bezproblémové a bezpečné užívanie areálu.

TEXT: Ing. Gabriel Šimon

Gabriel Šimon pôsobí v spoločnosti REMING CONSULT a. s. ako hlavný inžinier projektu Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel.