Začať odznova sa dá kedykoľvek

image 65604 25 v1

Ak máte okolo seba spoľahlivých ľudí a určitú dávku odvahy, podnikanie môže byť pre vás výzvou aj v 55 rokoch. Tak ako pre Michala Piffka zo spoločnosti Prestot, spol. s r. o.

Ako a kedy vznikla vaša spoločnosť a prečo ste sa rozhodli pre jej založenie? Vychádzali ste pritom z vlastných profesijných skúseností?
Pätnásť rokov som pracoval v istej stavebnej spoločnosti vo funkcii stavbyvedúceho. Spoločnosť sa zaoberala výstavbou inžinierskych sietí, ale aj výstavbou a rekonštrukciou budov. Keď začala mať existenčné problémy, organizácia práce na stavbách nebola podľa mojich predstáv a pracovná morálka robotníkov bola zo dňa na deň horšia, skrsla vo mne myšlienka na založenie vlastnej firmy. Rozhodovanie nebolo jednoduché. Som z generácie, keď oblasť podnikania bola niečo celkom nové. A začať niečo celkom nové v 55 rokoch, sám, bez akéhokoľvek vybavenia, bez určitej istoty do budúcnosti – to potrebovalo veľkú dávku odvahy a rozhodnosti. Po niekoľkých rokoch však prišlo definitívne rozhodnutie a v roku 2006 som založil firmu Prestot, spol. s r. o., so zameraním na rovnaké práce, aké som vykonával v predchádzajúcom zamestnaní a v ktorých som získal odborné a profesijné skúsenosti.

Venujete sa teda inžinierskym sieťam, ale aj jadrovému vŕtaniu. Aký je percentuálny pomer týchto prác?
Firma Prestot sa zameriava predovšetkým na budovanie inžinierskych sietí, ako sú plyn, kanalizácia, vodovody, prekládka potrubí, a v menšej miere sa venuje výstavbe a rekonštrukcii budov. Budovanie inžinierskych sietí tvorí 80 % vykonávaných prác, jadrové vŕtanie zvyšok.

Vybrané zákazky spoločnosti Prestot
U. S. Steel Košice – rozvod požiarnej vody
Malinovo – kanalizácia
HB-Reavis, Apollo II – kanalizačný zberač
Forum Bussines Center – prekládka vodovodu, kanalizácia, STL plynovod, montáž požiarnej nádrže, vsakovacie zariadenie
Aupark Košice – jadrové vŕtanie
Devínska Nová Ves – predĺženie verejného vodovodu
HOTEL, s. r. o., Bratislava – voda, plyn, kanalizácia

Ako to bolo s vybavením? Museli ste si zadovážiť vlastné?
Na lízing som kúpil novú dodávku a zaobstaral najpotrebnejšie náradie. Oslovil som niekoľkých chlapov, s ktorými som už pracoval a vedel som, že dokážu odviesť dobrú prácu a sú spoľahliví. Zabezpečil som si rôzne potrebné odborné oprávnenia, aby som pri realizácii prác mohol byť čo najviac samostatný a nemusel sa obracať na iné firmy. A keďže som za tie dlhé roky v pozícii stavbyvedúceho získal veľa kontaktov a mal som status spoľahlivého a zodpovedného človeka, nebolo ťažké získať pracovné ponuky, čo pre mňa ako začínajúceho znamenalo veľké povzbudenie a umocnilo to moju chuť do novej práce. Začínal som so štyrmi zamestnancami a prvou zákazkou bol požiarny vodovod vrátane strojovne pre zahraničného investora pri výstavbe administratívno-prevádzkovej budovy v Bratislave.

Čo nasledovalo ďalej?
Potom nasledovala ponuka U. S. Steel Košice na požiarnu ochranu vysokých pecí a areálu. Prijal som ďalších pracovníkov a postupne som dopĺňal strojovú a technickú vybavenosť firmy. V priebehu dvoch rokov sa nám podarilo presadiť vo výstavbe inžinierskych sietí pre individuálnu bytovú výstavbu v obciach Bratislavského kraja. Naša firma mala počas svojej doterajšej existencie zákazky v rôznych kútoch Slovenska – v Bratislave i jej okolí, v Košiciach, Prešove, ale aj Českej republike.

Predstavovalo pre vás zaobstaranie strojov veľkú investíciu?
Firma Prestot, spol. s r. o., vlastní kompletné prístrojové vybavenie, zariadenia a mechanizmy, ako má aj oprávnenia firmy a pracovníkov na výkon prác, ktoré sú predmetom podnikania. Toto vybavenie si vyžiadalo pomerne veľkú finančnú investíciu a priebežne aj stále vyžaduje, keďže prístroje, mechanizmy, ale aj oprávnenia treba stále obnovovať a modernizovať.

Budovanie inžinierskych sietí tvorí 80 % vykonávaných prác, jadrové vŕtanie zvyšok.

Budovanie inžinierskych sietí tvorí 80 % vykonávaných prác, jadrové vŕtanie zvyšok.

Dnes sa často hovorí o nedostatku kvalitných pracovníkov, čo súvisí aj s nedostatkom študentov už na stredných odborných školách. Mali ste niekedy problémy s výberom vhodných ľudí?
Vo firme v súčasnosti pracuje deväť kmeňových zamestnancov. Prevažnú časť som poznal z predchádzajúceho zamestnania, takže som vedel o ich pracovných kvalitách aj osobnostných predpokladoch. Pri výbere zamestnancov kladiem dôraz na odborné znalosti, zručnosť, spoľahlivosť a samostatnosť pri výkone zverených úloh. Nie je zanedbateľné a ja sám trvám na tom, aby zamestnanci tvorili dobrý kolektív, v ktorom vládne súhra, porozumenie a pohoda. Na upevnenie medziľudských vzťahov usporadúvame aj rôzne podujatia, napríklad účasť na husacích hodoch, rôzne priateľské posedenia aj s členmi rodiny, posedenie pri príležitosti ukončenia roka spojené s odovzdávaním finančných odmien a darčekov.

Vystupujete viac-menej v pozícii dodávateľa. Aké sú vaše skúsenosti s komunikáciou s investormi? Akým spôsobom získavate zákazky?
Zákazky získavame na základe výberových konaní a na základe referencií zrealizovaných zákaziek. Firma vystupuje výhradne v pozícii dodávateľa. Pri výbere zákaziek berieme na zreteľ solídnosť investora. Dôraz kladieme aj na vzájomnú dôveru a v neposlednom rade na solventnosť investora, aby sme predišli problémom pri plnení vzájomnej zmluvy a pri úhradách faktúr. Počas existencie firmy sme problémy s úhradami za vykonanú prácu mali iba raz a to s jednou z najväčších firiem na Slovensku, ktorá aj v súčasnosti čelí veľkým existenčným problémom. Musím povedať, že s doterajšími investormi bola dobrá, až veľmi dobrá spolupráca.

Na čom teraz pracujete?
Momentálne dokončujeme práce na zákazkách, ktoré budú trvať asi do konca tohto roka. V pláne máme rozpracované zákazky väčšieho rozsahu pri budovaní kanalizácie v Košickom kraji a vybudovanie inžinierskych sietí pre individuálnu bytovú výstavbu v Bratislavskom kraji.

Firma Prestot vlastní kompletné prístrojové vybavenie, zariadenia a mechanizmy a má aj oprávnenia firmy a pracovníkov na výkon prác, ktoré sú predmetom podnikania. To si vyžiadalo pomerne veľkú finančnú investíciu a priebežne aj stále vyžaduje, keďže prístroje, mechanizmy, ale aj oprávnenia treba stále obnovovať a modernizovať

Firma Prestot vlastní kompletné prístrojové vybavenie, zariadenia a mechanizmy a má aj oprávnenia firmy a pracovníkov na výkon prác, ktoré sú predmetom podnikania. To si vyžiadalo pomerne veľkú finančnú investíciu a priebežne aj stále vyžaduje, keďže prístroje, mechanizmy, ale aj oprávnenia treba stále obnovovať a modernizovať

Čo by ste si želali do budúcnosti?
Je všeobecne známe, že súčasná situácia v stavebníctve je dosť vyhrotená, sú veľké problémy, niektoré firmy sú na pokraji krachu. Prebieha veľmi tvrdý boj o zákazky a získať nové je stále komplikovanejšie. Verím však, že kvalita našej doteraz odvedenej práce a spokojnosť investorov bude predpokladom na získavanie ďalšej práce.

Rozhovor pripravila Magdaléna Lukáčová
FOTO: Dano Veselský, archív firmy

KategórieInžinierske siete