vrv tvorba podkladov pre zrazko odtokove modely v autocad civil 3d

VRV – Tvorba podkladov pre zrážko-odtokové modely v AUTOCAD CIVIL 3D

Vodohospodársky rozvoj a výstavba a.s. je spoločnosť s dlhodobou históriou, ktorá zabezpečuje komplexné služby súvisiace s projektovaním rôznorodých typov inžinierskych stavieb. Spoločnosť sa venuje inžinieringu, projektovaniu, spracovaniu analýz daných projektov, ich rozpočtovaním a aj supervíziou, predovšetkým v odbore vodného hospodárstva.

Spoločnosť VRV využíva AutoCAD Civil 3D pre tvorbu podkladov pre zrážko – odtokové modely v územiach, predovšetkým pre rozličné vizualizácie existujúceho terénu, generovanie profilov a zisťovanie odtokových pomerov a plôch jednotlivých povodí.

Cieľom pre nasadenie programu AutoCAD Civil 3D vo firme bola predovšetkým možnosť tvorby 3D digitálnych modelov terénov z rôznorodých podkladov, model terénu je potrebný pre vytváranie analýz územia. Pred nasadením Civil 3D sa zisťovanie potrebných podkladov vykonávalo ručne interpoláciou podkladov, čo bolo veľmi časovo náročné.

Vďaka programu AutoCAD Civil 3D možno teraz vytvárať 3D digitálne modely terénu z rozličných vstupných dát, či už to sú vrstevnice, súradnice zameraného územia v textovom súbore alebo DWG objekty. S modelmi terénu je možné navyšše ďalej pracovať a spresňovať ich, buď vkladaním povinných spojníc, úpravou triangulácie, zjemňovaním vrstevníc. Pre zistenie vzťahov v danom území sú využívané možnosti tvorby analýz nad modelom, napr. analýzy sklonov či výšok, kedy jednotlivým sklonom či výškovým stupňom je priradená farba a model terénu je reprezentovaný týmito farbami. Systém navyše automaticky vygeneruje legendu pre jednotlivé stupne. Ďalším krokom využívaným v projektoch je zistenie výškového priebehu v jednotlivých údolniciach v území – v daných miestach sú generované trasy, na základe ktorých je Civil 3D schopný automaticky vygenerovať pozdĺžne profily prezentujúce výškový stav.

Všetky informácie zistené funkciami Civil 3D slúžia ako podklad pre výpočet zrážko – odtokových modelov územia, ktorý je vykonávaný v externom softvéri.

Používanie AutoCAD Civil 3D prinieslo tieto hlavné výhody:

  • Rýchle preverenie územia a zistenie požadovaných informácií
  • Získanie reálnej predstavy o projekte vďaka práci v 3D
  • Efektívnejšia príprava podkladov pre výpočty, napríklad vďaka automatickému generovaniu pozdĺžnych profilov
  • Jednoduchší výpočet kubatúr vďaka 3D modelu terénu

Viac na:
www.cadstudio.sk/isd.asp
www.cadstudio.cz/reference
www.cadstudio.cz/civil3d
www.cadstudio.cz/ids

–>