Rekonštrukcia vodovodných potrubí bezvýkopovými technológiami
Galéria(4)

Rekonštrukcia vodovodných potrubí bezvýkopovými technológiami

Charakteristickým javom niektorých miest, obcí, starších závodov, fabrík, alebo už aj sídlisk postavených pred 50 rokmi, sú vodovodné siete v havarijnom stave. Značný rozsah strát vody, ale i časté havárie vodovodných potrubí nútia prevádzkovateľov rekonštruovať takéto zariadenia. Výber vhodnej metódy obnovy vodovodného potrubia musí vychádzať z jeho dokonalého poznania a situovania v teréne. Pri rekonštrukcii možno realizovať kvalitatívne i kvantitatívne zmeny technických parametrov potrubia, ako napr. zvýšenie alebo zníženie jeho hydraulickej kapacity, osadenie nových hydrantov, trasových uzáverov, ale i zmenu trasy.

Bezvýkopové metódy

Na rekonštrukciu vodovodných potrubí neprielezných prierezov možno použiť niekoľko metód, ktorých vhodnosť závisí od stupňa narušenia potrubia, materiálu a priemeru potrubia. Návrhu metódy opráv a rozsahu rekonštrukčných prác musí predchádzať podrobný prieskum, pretože prístupná projektová dokumentácia spravidla nezodpovedá skutkovému stavu. Práve tomuto bodu sa nevenuje dostatočná pozornosť.

Na potrubí sa často nevykonáva kamerová obhliadka, ktorá odhalí všetky zmeny na potrubí, miesta opráv, horizontálne a vertikálne zmeny smeru potrubia, trasové uzávery, ako aj miesta napojenia jednotlivých domových prípojok. Z tohto dôvodu sa odporúča vykonať podrobný prieskum, pri ktorom sa zistí a vyhodnotí stupeň narušenia potrubia. Robí sa v dostatočnom predstihu, aby sa zabezpečil plynulý harmonogram prác, ktorý je zárukou maximálneho využitia pracovníkov a zariadení a zároveň určuje aj optimálne ekonomické a technické podmienky na ich realizáciu.

Bezvýkopové metódy vhodné na rekonštrukciu vodovodných potrubí sa rozdeľujú na:

 • nedeštruktívne metódy – rekonštrukcie potrubí bez rozrušovania pôvodného potrubia, ak jeho statická funkcia nie je narušená. Pri týchto metódach sú známe technológie vťahovania staticky samonosnej rúry, vťahovanie rukáva a nanášacia metóda;
 • deštruktívne metódy –  rekonštrukcie spojené s rozrušením starého potrubia, ktoré staticky nevyhovuje, alebo sa odporúča z hydraulického hľadiska zvýšiť jeho prietokovosť (zväčšením jestvujúceho priemeru).
 • Pri metódach vťahovania staticky samonosnej rúry možno použiť:
 • rúru kruhového priemeru, kde medzi pôvodnou a novou rúrou spravidla ostáva medzipriestor,
 • rúru v tvare C alebo U, ktorá sa vtiahne do pôvodnej rúry. Následne sa parou zohreje a tlakom sa vráti do pôvodného kruhového prierezu.

Ďalším spôsobom rekonštrukcie potrubia je nanášacia metóda. Nezabezpečuje statiku, ale rekonštrukciu vnútorného povrchu potrubia, čím sa následne predlžuje jeho životnosť. Pri tejto metóde možno použiť cementáciu alebo nanášanie rôznych materiálov na báze plastov nástrekom na pôvodné potrubie.

Keďže v jednom článku nemožno opísať všetky spôsoby sanovania potrubí, v nasledujúcej časti sa budeme venovať dvom najpoužívanejším: nedeštrukčnej metóde – Relining a deštrukčnej metóde – Berstlining.

Technologický postup pri rekonštrukciách tlakových potrubí bezvýkopovými metódami:

 • prípravné práce
 • zdokumentovanie starého potrubia, doplnenie výkresovej dokumentácie osobnou obhliadkou potrubia, trasy,
 • vyčistenie potrubia tlakovou vodou alebo mechanickými pružnými škrabkami,
 • TV monitoring – zdokumentovanie vnútorného stavu, vytýčenie lomov, ohybov a zistenie všetkých prekážok na trase,
 • realizácia
 • návrh použitia vhodnej metódy, vytýčenie trasy, príprava štartovacích a cieľových šácht, dovoz materiálu a samotná oprava.

Relining

Metóda vťahovania (Relining) je najjednoduchšia bezvýkopová technológia sanácie neprielezných potrubí. V podstate ide o zaťahovanie alebo vtláčanie rúrok z polyetylénu (PE) do pôvodného potrubia, ktoré je väčšie ako nové potrubie. Jednotlivé úseky potrubia sa zostavujú pomocou zvárania. Profily vťahovaných potrubí sú dané projektovou dokumentáciou. Dostupné sú v 50, resp. 100 m návinoch, s maximálnym vonkajším priemerom 110 mm, alebo v 6 a 12 m tyčiach. Pri tejto metóde sa odporúča po­užívať potrubia z LPE s ochrannými vrstvami proti oderu.

Pri rekonštrukcii vodovodu metódou Relining sa na pôvodnom potrubí vybudujú dve pracovné šachty – štartovacia a cieľová. V oboch šachtách sa na sanovanom potrubí urobia výrezy, cez ktoré sa vykoná mechanické vyčistenie a následne TV monitoring. V súčasnosti sa už upúšťa od zaťahovania navijakmi. Pri rekonštrukcii sa používajú len strojové zariadenia určené priamo na zaťahovanie potrubia.

Strojové zariadenie sa osadí do štartovacej šachty. Do starého potrubia sa zasunú tyče až po cieľovú šachtu a následne sa spätným ťahom zatiahne nové potrubie. Sanácia sa ukončí tlakovou skúškou a prepojením starého potrubia s novým. Posledným pracovným krokom na novom potrubí je osadenie nových prípojok.

Vťahovaním menšieho potrubia do pôvodného sa mení prietoková kapacita potrubia. Keďže sa v súčasnosti spotreba vody znižuje, táto metóda je vhodná i pri riešení problémov s nadbytočnou kapacitou hlavných vodovodných privádzačov. Tie si vyžadujú rekonštrukciu, keďže v nich dochádza k zhoršeniu kvality vody jej stagnáciou.

Berstlining

Rekonštrukciu vodovodu metódou rozrušenia starého potrubia (Berstlining) možno použiť v prípade, ak je potrubie narušené, alebo sa odporúča zväčšiť jeho prietokovú kapacitu. Ide o deštruktívnu metódu, pri ktorej sa existujúce potrubie trhá hlavicou a zároveň sa zaťahuje nové z LPE s ochrannou vrstvou. Táto metóda je vhodná pri výmene potrubia zo sivej liatiny, azbestocementu, prípadne betónu. Špeciálne trhacie hlavice dokážu rozrušiť aj oceľové potrubie, no pri sanácii väčších priemerov (nad 160 mm) treba po­užiť výkonné strojové zariadenia. Postup prác je obdobný, ako pri zaťahovaní potrubia metódou Relining. Pri technológii Berstlining je dôležité klásť dôraz najmä na TV monitoring, ktorý odhalí už vykonané opravy na danom potrubí. Tie sa na liatinovom potrubí robia spravidla opravnými spojmi, ktoré nemožno deštruovať. Z tohto dôvodu treba na sanovanom potrubí v predstihu obnažiť miesta opráv a urobiť ešte pred rekonštrukciou výrez opravenej časti.

Záver

Možno konštatovať, že rekonštrukcia vodovodu bezvýkopovými technológiami je výhodnejšia, ako napr. klasický spôsob rekonštrukcie – rozkopaním. Tieto metódy sú z ekonomického hľadiska menej nákladné, ich realizácia je podstatne rýchlejšia, minimalizujú narušenie životného prostredia a zároveň neovplyvňujú plynulosť a bezpečnosť verejnej dopravy i chodcov.

Ing. Pavol Spál
Foto: autor

Autor je konateľom spoločnosti Terratechnik, s. r. o., Bratislava.

Literatúra
1. Božíková, J.: Rekonštrukcie vodovodných potrubí, Bratislava: Stavebná fakulta STU, 2006.
2. Firemné materiály Terratechnik, s. r. o., Bratislava.