Na Považí sa dokončilo 35 kilometrov novej kanalizácie

Na Považí sa dokončilo 35 kilometrov novej kanalizácie

Projekt výstavby kanalizačného systému, ktorý rieši kritickú situáciu v likvidácii odpadových vôd v regióne Považskej Bystrice je po dva a pol roku ukončený. Stavbu, rozdelenú na 3 časti s celkovým rozpočtom takmer pol miliardy slovenských korún, zhotovilo Združenie Považská Bystrica J.V., ktorého vedúcim členom je spoločnosť Skanska BS. Do projektu investovala Považská vodárenská spoločnosť, využili sa i financie z fondov Európskej únie (50%) a štátneho rozpočtu (25%).

Práce na projekte „ČOV a kanalizačný systém v Považskej Bystrici“ sa začali v októbri  2004. Je rozdelený na tri časti – rekonštrukciu a modernizáciu ČOV, vybudovanie systémov kanalizácie na pravom i ľavom brehu Váhu v Považskej Bystrici.

„Realizáciou tohto projektu – použitím modernej technológie čistenia odpadových vôd – sa zásadným spôsobom zvýšia kapacitné i kvalitatívne parametre ČOV do roku 2030, pričom sa vybudovala nová verejná kanalizácia v deviatich častiach mesta Považská Bystrica a v obci Prečín “, dodal Jozef Zajonc zo spoločnosti Skanska BS.  Uvedený projekt prispeje nielen k zvýšeniu kvality života občanov, ale i k ochrane životného prostredia a vôd Váhu.

Prvá časť projektu pozostávala z rekonštrukcie objektov a intenzifikácie prevádzkovanej ČOV v Považskej Bystrici s použitím modernej technológie čistenia odpadových vôd. Vybudovali sa nové objekty, ktoré spĺňajú kapacitné a kvalitatívne parametre do roku 2030.

Druhá časť bola zameraná na výstavbu  systému kanalizácie ľavého brehu v Považskej Bystrici v mestských častiach Jelšové, Zemiansky Kvašov, Horný a Dolný Moštenec, Podmanín, Praznov a obec Prečín. Vybudovaná je nová verejná kanalizácia s celkovou dĺžkou takmer 21,4 km, 3 čerpacie stanice splaškov, 167,5 m výtlačného kanalizačného potrubia a 772 domových kanalizačných prípojok.

Súčasťou projektu bol aj pravý breh v Považskej Bystrici – mestské časti Šebešťanová, Považské Podhradie, Orlové a Podvažie. Celkovo sa vybudovala nová verejná kanalizácia s dĺžkou viac ako 10,7 km, 7 čerpacích staníc splaškov, 3,3 km výtlačného kanalizačného potrubia a 664 domových kanalizačných prípojok.

„ČOV a kanalizačný systém v Považskej Bystrici“ je súčasťou programu ISPA/ Kohézny fond, financovaného čiastočne z fondov Európskej únie. Investorom projektu je Považská vodárenská spoločnosť. Zhotoviteľom je „Združenie Považská Bystrica“, ktorého lídrom je Skanska BS. Na prácach sa podieľali i spoločnosti K+H Kinetic zo Slovenskej Ľupče a Skanska DS z Brna.
 

Zdroj: Skanska BS

KategórieInžinierske siete