image 85078 25 v1
Galéria(8)

Juhozápadný obchvat Bardejova

Cesta I/77 je súčasťou cestnej siete SR a zabezpečuje dopravné napojenie v smere západ – východ. Trasa sa začína v Spišskej Belej, prechádza mestami Stará Ľubovňa a Bardejov a končí sa v križovatke s cestou I/73 vo Svidníku. Cesta I/77 tvorí v danom území základný komunikačný systém, spája okresné mestá a obce severovýchodného Slovenska.

01 NEW
02 NEW
Krizovatka Harcarovka 104 00
Most 201 00
Most 202 00
Most 204 00 nosniky
Most 205 00
Most 206 00

Poklepaním základného kameňa začal v mar­ci 2015 štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za prítomnosti zástupcov investora Slovenskej správy ciest, dodávateľa Združenia EUROVIA SK, a. s. – STRABAG, s. r. o., zástupcov PSK a mesta Bardejov budovanie stavby už viac ako 15 rokov spomínaného juhozápadného obchvatu Bardejova.

Jestvujúca cesta I/77 mala v riešenom úseku niekoľko bodových chýb a nevyhovujúce technické a dopravné parametre, ktoré boli pri súčasnej intenzite dopravného zaťaženia zdrojom dopravných nehôd. Navyše, bol predpoklad, že ich počet bude mať s narastajúcim dopravným zaťažením stúpajúcu tendenciu. Cesta I/77 prechádzala obcou Mokroluh, vchádzala do mesta Bardejov v jeho západnej časti a ďalej prechádzala zastavaným územím mesta. Toto situovanie cesty priamo cez zastavané územie sídelných útvarov s obsluhou okolitého územia prinášalo všetky nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a obyvateľov mesta a vyžadovalo si preložku mimo zastavaného územia mesta Bardejov na cestu s vyššou kapacitou, vyšším dopravným komfortom a bezpečnosťou premávky.

Novovybudovaný úsek juhozápadného obchvatu mesta Bardejov; motoristom bol daný do užívania 25. 8. 2016.

Novovybudovaný úsek juhozápadného obchvatu mesta Bardejov; motoristom bol daný do užívania 25. 8. 2016.

Novovybudovaný úsek juhozápadného obchvatu mesta Bardejov; motoristom bol daný do užívania 25. 8. 2016.

Stavba je rozdelená na 76 stavebných objektov. Medzi najvýznamnejšie patria obj. 100-00 Cesta I/77, štyri križovatky zabezpečujúce napojenie jestvujúcej komunikačnej siete a päť mostných objektov.

Medzi objekty križovatky patria:

 • 101-00 Križovatka Pod Dúbravou – úrovňová,
 • 102-00 Križovatka Družba – mimoúrovňová,
 • 103-00 Križovatka Mihaľov – úrovňová,
 • 104-00 Križovatka Harčarovka – úrovňová.

Medzi mostné objekty patria:

 • 201-00 Most cez rieku Topľa (85,60 m),
 • 202-00 Most na prístupovej ceste (47 m),
 • 203-00 Most nad ulicou Chyzerova (64,40 m),
 • 204-00 Most nad údolím bezmenného potoka (160,60 m),
 • 205-00 Most nad ulicou Tačevská (76,90 m),
 • 206-00 Most nad cestou II/545 (76,90 m).

SO 104-00 Križovatka Harčarovka

SO 104-00 Križovatka Harčarovka

SO 100-00 Cesta I/77

Juhozápadný obchvat je navrhnutý v šírkovom usporiadaní kategórie C 11,5/80 s jazdnými pruhmi so šírkou 2 × 3,5 m a spevnenou krajnicou so šírkou 2 × 1,5 m; celková dĺžka úpravy cesty I/77 je 5 310 m. Trasa juhozápadného obchvatu mesta Bardejov má začiatok úpravy za obcou Mokroluh. V úseku km 0,000 až km 1,100 trasa vedie v koridore jestvujúcej cesty I/77 s úpravou jej priestorovej polohy v nevyhovujúcich smerových a výškových oblúkoch.

V tomto úseku je z dôvodu zníženia záberu poľnohospodársky využívanej pôdy a úspory násypového materiálu do telesa komunikácie cestné teleso navrhnuté ako vystužené so sklonom svahov 2,1 : 1. V km 1,280 je jestvujúca cesta I/77 napojená na obchvat mesta Bardejov v smere od centra mesta navrhovanou stykovou križovatkou. V km 1,280 sa trasa obchvatu odkláňa od jestvujúcej trasy cesty I/77 pravostranným smerovým oblúkom a prechádza do údolnej nivy rieky Topľa, ktorú v km 1,970 križuje mostným objektom.

SO 201-00 Most cez rieku Topľa

SO 201-00 Most cez rieku Topľa

V úseku po rieku Topľa sa zrážkové vody z vozovky vzhľadom na blízkosť ochranného pásma vodných zdrojov I. stupňa zachytávajú do cestnej kanalizácie a cez odlučovač ropných látok vyúsťujú do rieky Topľa. Vzhľadom na spomínané ochranné pásmo je v celom úseku km 0,000 – 1,950 na pravej strane navrhnuté záchytné bezpečnostné zariadenie a drenážno-izolačný geokompozit na zamedzenie prenikania zrážkovej vody z vozovky cez násypové teleso do podložia. Drenážno-izolačný geokompozit je rozprestretý na podloží násypu a v trativodnej ryhe až pod prístupovú cestu vedenú súbežne s preložkou cesty I/77.

Na zabezpečenie stability zosuvného územia v km 0,375 – 0,450 sú v mieste zosuvu navrhnuté štyri trojice odvodňovacích horizontálnych vrtov s dĺžkou 100 m. Vody z nich sa zachytia a odvedú rigolom do eróznej ryhy odvodňujúcej toto územie. V miestach výskytu nevhodného podložia (zeminy F4 – F6) je na zlepšenie únosnosti podložia navrhnutá výmena nevhodnej zeminy za vrstvu štrkovitého materiálu s hrúbkou 60 cm, oddelenú od podložia separačnou geotextíliou.

V km 2,000 až 2,400 vedie trasa eróznym svahom rieky Topľa – v km 2,300 až 2,400 budú zosuvné svahy odvodnené horizontálnymi vrtmi, zárezové svahy cesty v km 2,300 až 2,900 budú odvodnené trativodnými svahovými rebrami zaústenými do hĺbkového pozdĺžneho trativodu a ochránené proti premŕzaniu prísypom zo štrkodrviny.

SO 202-00 Most na prístupovej ceste v km 2,545

SO 202-00 Most na prístupovej ceste v km 2,545

V km 2,400 – 2,600 prechádza trasa záhradkárskou osadou. V úseku km 2,600 – 3,100 vedie trasa v záreze, prekonáva erózne ryhy a križuje poľné cesty. V km 3,100 prechádza do násypu, mostným objektom v km 3,175 križuje miestnu komunikáciu (Chryzerova ulica) a údolie bezmenného potoka a ďalej vedie svahmi Pod Mihaľovom s juhozápadným a južným okrajom obytnej časti mesta Bardejov. V km 3,715 prechádza mostným objektom nad údolím bezmenného potoka, v km 4,155 križuje cestu III/545026 Bardejov-Mihaľov, v km 4,690 prechádza lokalitou medzi obytnou zástavbou a mestským cintorínom a mostným objektom križuje miestnu komunikáciu (Tačevská ulica).

Vybudovaním mostného objektu nad Tačevskou ulicou a úpravou jej nivelety sa umožní prístup zo Sídliska obrancov mieru k mestskému cintorínu a opačne. V úseku pred mestským cintorínom je na pravej strane upravenej Tačevskej ulice navrhnuté parkovisko s kolmým státím ako náhrada za parkovisko zabraté trasou obchvatu v km 4,635. V km 5,000 križuje trasa obchvatu smerovo a výškovo upravenú cestu II/545 Bardejov – Prešov a v navrhovanej okružnej križovatke v km 5,215 sa napája na komunikačný systém mesta Bardejov. V tejto križovatke sa napojí Ulica kpt. Nálepku, cesta II/545 a Starý blich.

Napojenie na jestvujúci komunikačný systém je takéto:

 • napojenie západnej časti mesta Bardejov: úrovňovou stykovou križovatkou Pod Dúbravou v km 1,280,
 • napojenie rekreačnej oblasti Nad papierňou a Sídliska Družba, a priľahlých častí: mimoúrovňovou križovatkou Družba v km 3,060,
 • napojenie rekreačnej oblasti Breziny a Sídliska obrancov mieru a priľahlých častí: odsadenou križovatkou Mihaľov v km 4,210,
 • napojenie južnej časti mesta Bardejov: okruž­nou križovatkou Harčarovka v km 5,215.

Na zníženie vplyvov hlukového zaťaženia na jestvujúcu a navrhovanú obytnú zástavbu sú pozdĺž juhozápadného obchvatu navrhované protihlukové steny v týchto úsekoch:

 • km 3,180 – 3,34595 vľavo, dĺžka 168 m, výška 3 m,
 • km 4,195 – 4,608103 vľavo, dĺžka 412 m, výška 3 m,
 • km 4,88463 – 5,16562 vľavo, dĺžka 278 m, výška 3 m,
 • km 4,883 – 5,188 vpravo, dĺžka 308 m, výška 3 m.

SO 204-00 Most nad údolím bezmenného potoka v km 3,715

SO 204-00 Most nad údolím bezmenného potoka v km 3,715

Na zabezpečenie prístupu na pozemky rozdelené trasou obchvatu sú pozdĺž telesa cesty navrhnuté prístupové cesty so šírkou 4,0 m. Polotuhá vozovka preložky cesty je navrhnutá vzhľadom na dopravné zaťaženie, geo­logickú stavbu územia a klimatické podmienky s takouto skladbou:

 • asfaltový betón modifikovaný AB I ACo M 11-I 50 mm,
 • spojovací asfaltový postrek PS;A,
 • asfaltový betón AB II ACL 11-I 70 mm,
 • obaľované kamenivo OKI ACP 22-I 100 mm,
 • stabilizácia cementom SC I 150 mm,
 • štrkodrvina ŠD 200 mm.

Spolu: 570 mm

SO 205-00 Most nad ulicou Tačevská v km 4,690

SO 205-00 Most nad ulicou Tačevská v km 4,690

SO 201-00 Most cez rieku Topľa

Charakteristika mosta

Mostný objekt je navrhnutý ako trojpoľový. Nosná konštrukcia je navrhnutá z tyčových predpätých prefabrikátov spriahnutých monolitickou doskou. Spodnú stavbu tvorí dvojica opôr založených na veľkopriemerových pilótach a dve medziľahlé podpery navrhnuté zo stĺpa s kruhovým prierezom a úložného prahu v tvare písmena T. Priečny sklon komunikácie v danom úseku je jednostranný, 4,5 %. Pozdĺžny sklon nivelety sa mení. Šírka vozovky medzi obrubami je 11,50 m (dopravný priestor). Šírka ríms je obojstranne 1,50 m.

Statický systém

Nosná konštrukcia pôsobí staticky ako tri prosté polia spriahnuté monolitickou doskou do jedného dilatačného celku. Pevné uloženie sa nachádza na podpere č. 3, kde je aj teplotná os dilatačného celku.

Opis nosnej konštrukcie

Objekt je navrhnutý ako trojpoľová mostná konštrukcia s rozpätiami polí 23,98 + 32,6 + 23,98 m.
Nosnú konštrukciu tvoria tyčové nosníky s dĺžkami 24,0 m a 32 m a výškou 1,4 m, spriahnuté železobetónovou doskou s minimálnou hrúbkou 0,2 m. V pozdĺžnom smere budú nosníky vytvárať opakované prosté polia. Nosná konštrukcia je navrhnutá z betónu C 35/45, vystužená betonárskou výstužou 10505 (R).

Je uložená na prefabrikovaných priečnikoch na oceľových ložiskách. Ložiská sú ukladané na vrstvu plastmalty na ložiskové bloky. Tvar nosnej konštrukcie je určený smerovým a výškovým vedením komunikácie. Šírka nosnej konštrukcie je 14,00 m. V priečnom smere budú jednotlivé nosníky vo vodorovnej polohe, priečny sklon vozovky je zabezpečený sklonom úložného prahu.

Spodná stavba

Spodnú stavbu tvorí dvojica krajných opôr a dve medziľahlé podpery. Krajné opory č. 1 a č. 4 sú navrhnuté ako gravitačné, založené hlbinne na veľkoprieme­rových železobetónových pilótach C 25/30. Úložný prah opôr, driek a základ sú navrhnuté z betónu C 30/37 a vystužené betonárskou výstužou 10505 (R). Na úložnom prahu sa v mieste ložísk vybetónujú bloky pod ložiská. Záverný múrik sa vybuduje až po uložení nosníkov na ložiská.

Do záverného múrika bude kotvená prechodová doska s dĺžkou 6,0 m na oboch oporách. Krídla na oporách sú navrhnuté ako svahové, z drôtokamenných blokov, ktoré budú plošne založené. V prechodovej oblasti opôr sa násyp zhotoví z kvalitných materiálov, vhodných do násypov cestného telesa. Všetky časti spodnej stavby, ktoré budú v trvalom styku so zeminou, budú chránené izoláciou (náterovou aplikovanou za studena) proti zemnej vlhkosti (1 × penetračný a 2 × asfaltový náter).

Z dôvodu prístupu k oporám sú pri drôtokamenných svahových krídlach navrhnuté schody. Prístup na schody je navrhnutý z cesty I/77 aj z poľných ciest. Medziľahlé piliere sú navrhnuté ako stĺpy s kruhovým prierezom Ø 2,20 m, v hornej časti s obojstranne konzolovo vyloženým úložným prahom. Podpery sú votknuté do základovej pätky a založené na veľkopriemerových pilótach.

SO 202-00 Most na prístupovej ceste v km 2,545

Charakteristika mosta

Mostný objekt je navrhnutý ako trojpoľový kolmý most. Nosná konštrukcia je navrhnutá monolitická, dodatočne predpätá. Spodnú stavbu tvorí dvojica opôr navrhnutých ako úložné prahy založené na pilótach a dve medziľahlé podpery. Celková dĺžka mosta je 47 m. Dĺžka premos­tenia je 37,80 m. Rozpätia polí sú 11,0 + 17,0 + 11,0 m. Stavebná výška mosta je 0,89 m.

Šírka vozovky medzi zvýšenými obrubami na moste aj medzi zábradliami je 4,0 m. Most je navrhnutý v jednostrannom priečnom sklone 3,0 %, smerovo v priamej a vo výškovom oblúku.

Opis nosnej konštrukcie mosta

Nosná konštrukcia je navrhnutá ako monolitická, dosková, z predpätého betónu C 35/45-XC4, XF2, XD1. Predpínacia výstuž je navrhnutá z káblov Ls15,7/1860. Predpínacie napätie bude 1 440 MPa. Kotvy predpínacej výstuže budú chránené krytom, vyplneným injektážnou maltou. Kotvy predpínacej výstu­že budú zapustené do nosnej konštrukcie. Hĺbka zapustenia a tvar kotevných káps sa spresnia podľa použitého predpínacieho systému. Betonárska výstuž je navrhnutá B 500B.

Výška nosnej konštrukcie je 0,8 m, šírka je 5,1 m a dĺžka 39,90 m. Nosná konštrukcia pôsobí staticky ako trojpoľový, staticky neurčitý, spojitý nosník. Na oporách je uložená na dvojicu ložísk a na podperách na jedno ložisko. Pevné uloženie je navrhnuté na podpere č. 3.

SO 204-00 Most nad údolím bezmenného potoka v km 3,715

Charakteristika mosta

Mostný objekt je navrhnutý ako päťpoľový. Nosná konštrukcia je navrhnutá z tyčových predpätých prefabrikátov spriahnutých monolitickou doskou. Spodnú stavbu tvorí dvojica opôr navrhnutých ako úložné prahy založené na pilótach a štyri medziľahlé podpery navrhnuté z dvojice stĺpov s kruhovým prierezom votknutých do základovej dosky. Priečny sklon komunikácie v danom úseku je jednostranný 3,0 %. Pozdĺžny sklon nivelety je konštantný 1,08 % (stúpa). Šírka vozovky medzi obrubami je 11,50 m (dopravný priestor).

Statický systém

Nosná konštrukcia pôsobí staticky ako päť prostých polí spriahnutých monolitickou doskou do jedného dilatačného celku. Pevné uloženie je na podpere č. 3, kde je aj teplotná os dilatačného celku.

Opis nosnej konštrukcie

Nosná konštrukcia je navrhnutá z tyčových predpätých prefabrikátov s dĺžkami 30,0 a 27,0 m a výškou 1,4 m z betónu C 45/55-XC4, XF2, XD1, spriahnutých železobetónovou monolitickou doskou s hrúbkou min. 0,20 m, ktorá bude z betónu C 35/45-XC4, XF2, XD1. V pozdĺžnom smere budú nosníky vytvárať opakované prosté polia. Nosníky sú nad podperami spojené bezdilatačnými stykmi v spriahajúcej doske do jedného dilatačného celku.

V montážnom štádiu sa budú nosníky ukladať na prefabrikovanú časť priečnikov, ktorá sa osadí na dvojici hrncových ložísk. Stabilitu týchto prefabrikovaných častí priečnikov bude počas výstavby nosnej konštrukcie zabezpečovať podperná skruž. Nad každou medziľahlou podperou sa bude nachádzať dvojica prefabrikovaných častí priečnikov. Po osadení všetkých prefabrikovaných nosníkov sa priečniky dobetónujú spolu so spriahajúcou doskou. Priečniky vrátane prefabrikovanej časti a spriahajúca doska sú navrhnuté z betónu C 35/45-XC4, XF2, XD1 a výstuže B500B.

Tvar nosnej konštrukcie je určený smerovým a výškovým vedením komunikácie. Šírka nosnej konštrukcie je 14,00 m. V priečnom smere budú jednotlivé nosníky uložené vo vodorovnej polohe, priečny sklon vozovky bude zabezpečený sklonom úložného prahu.

SO 205-00 Most nad ulicou Tačevská v km 4,690 a SO 206-00 Most nad cestou II/545 v km 4,995

Charakteristika mosta

Mostný objekt je navrhnutý ako trojpoľový. Nosná konštrukcia je monolitická, dosková, s obojstrannými konzolami z predpätého betónu. Priečny sklon komunikácie v danom úseku je jednostranný, 5 %. Pozdĺžny sklon nivelety sa mení. Šírka vozovky medzi obrubami je 11,80 m (dopravný priestor). Šírka ríms je obojstranne je 1,50 m so služobnými chodníkmi so šírkou 0,75 m. Opory sú navrhnuté ako úložný prah zo železobetónu, podpery sú navrhnuté ako stĺpové s priečne predopnutým úložným prahom, votknuté do základovej dosky a založené na veľkopriemerových pilótach.

Statický systém

Nosná konštrukcia pôsobí staticky ako spojitá trojpoľová konštrukcia v jednom dilatačnom celku. Pevné uloženie je na podpere č. 3, kde sa aj predpokladá teplotná os dilatácie nosnej konštrukcie.

Opis nosnej konštrukcie

Nosná konštrukcia je navrhnutá ako monolitická, z dodatočne predpätého betónu C 35/45-XC4, XF2, XD3. Výška nosnej konštrukcie je 1,4 m, šírka 14,3 m a dĺžka 63,96 m. Predpínacia výstuž je navrhnutá z káblov 15x Ls15,7/1860 MPa. Predpínacie napätie bude 1 440 MPa. Kotvy predpínacej výstuže budú zapustené do nosnej konštrukcie a chránené krytom z nehrdzavejúceho materiálu, ktorý bude vyplnený injektážnou maltou. Hĺbka zapustenia a tvar kotevných káps sa spresní podľa použitého predpínacieho systému. Betonárska výstuž je navrhnutá z ocele B500B.

Na oporách aj podperách je nosná konštrukcia uložená na dvojicu hrncových ložísk. Pevné uloženie je navrhnuté na podpere č. 3. Nosná konštrukcia bude vybudovaná na podpernej skruži v jednej etape. Pohľadové plochy nosnej konštrukcie sú zhotovené z debnenia z hobľovaných dosák so šírkou 8 až 10 cm na pero a drážku. Všetky viditeľné ostré hrany na konštrukcii majú skosené okraje, ktoré vznikli vložením trojuholníkovej latky do debnenia.

I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat
Obstarávateľ: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: hlavný partner združenia: EUROVIA SK, a. s.
partner združenia: STRABAG, s. r. o.
Začatie: január 2015
Ukončenie a uvedenie do prevádzky: august 2016

SO 201-00 Most cez rieku Topľa
Dĺžka mosta: 83,44 m
Šikmosť mosta: kolmý
Šírka vozovky medzi obrubami: 11,50 m
Šírka chodníka: 2 × 0,75 m (služobný chodník po obidvoch stranách mosta)
Šírka mosta: 14,50 m
Výška mosta: 10,1 m (nad dnom rieky Topľa)
Stavebná výška: 1,72 m

SO 202-00 Most na prístupovej ceste v km 2,545
Dĺžka mosta: 47,00 m
Šikmosť mosta: kolmý
Šírka mosta medzi zábradliami: 4,00 m
Šírka mosta: 5,60 m
Výška mosta: 6,30 m (nad cestou I/77)
Stavebná výška: 0,89 m

SO 204-00 Most nad údolím bezmenného potoka v km 3,715
Dĺžka mosta: 158,15 m
Šikmosť mosta: kolmý
Šírka vozovky medzi obrubami: 11,50 m
Šírka mosta: 14,50 m
Výška mosta: 12,29 m (nad dnom bezmenného potoka)
Stavebná výška: 1,69 m

SO 205-00 Most nad ulicou Tačevská v km 4,690 a SO 206-00 Most nad cestou II/545 v km 4,995
Dĺžka mosta: 79,60 m
Šikmosť mosta: šikmý 55,75
Šírka vozovky medzi obrubami: 11,80 m
Šírka mosta: 14,80 m
Výška mosta: 7,50 m (nad niveletou križujúcej komunikácie)
Stavebná výška: 1,49 m

SO 206-00 Most nad cestou II/545 v km 4,995

SO 206-00 Most nad cestou II/545 v km 4,995

Záver

V mieste najväčšej plánovanej križovatky obchvatu, nad Sídliskom Družba, našli archeológovia na začiatku výstavby rozsiahle sídlisko z mladšej doby bronzovej. Na základe tohto nálezu sa termín ukončenia presunul z konca júla 2016 na koniec augusta 2016.

Vybudovanie obchvatu mesta bolo už dlhé roky naliehavé, najmä pre zvyšujúcu sa premávku v blízkosti historického centra, ktoré je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Účelom tejto stavby bolo dosiahnuť vyššiu kapacitu komunikácie, vyšší stupeň bezpečnosti dopravy, vyšší dopravný komfort a minimalizovať negatívne účinky dopravy na životné prostredie.

TEXT: Matúš Tkáč
FOTO: EUROVIA SK, a. s.

Matúš Tkáč pôsobí v spoločnosti EUROVIA SK, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby