Trolejbus má prepojiť autobusovú stanicu na Nivách s novým SND

Trolejbus bratislavskej MHD
Zdroj: shutterstock

Dopravný podnik Bratislava (DPB) pripravuje posilnenie a modernizáciu trolejbusovej dopravy o nové trate na území mestských častí Staré Mesto a Ružinov. Trať bude tvoriť jeden nový úsek (Autobusová stanica – Pribinova) s dĺžkou cca 750 m a nadviaže na súčasné trolejbusové trate.

V hlavnom meste je trolejbusová doprava, ktorá je ekologická a znižuje záťaž na životné prostredie, doplnkovou. Trolejbusy pokrývajú 14 % z celkových dopravných výkonov mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Investícia je financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorého cieľom je zvýšenie atraktívnosti verejnej dopravy.

Trasa je navrhnutá v širšom území nového moderného bratislavského centra. Mesto tam pripravuje napríklad trať električky a súkromní developeri pokračujú vo výstavbe rezidenčných a administratívnych projektov v bývalej zóne Chalupkova .

IMG 20210928 093012
Nástupištia autobusovej stanice Nivy v Bratislave | Redakcia

Návrh trate Autobusová stanica – Nové SND

Cieľom výstavby je predĺženie existujúcej trolejbusovej trate na ulici Karadžičova a Mlynské nivy smerom na ulicu Dostojevského rad s pokračovaním v priamom smere v križovatke s Landererovou ulicou. Trať pokračuje odbočením vľavo do ulice Krupkova alebo odbočením vľavo do ulice Landererova a odbočením vpravo do ulice Olejkárska, kde by sa trolej v priestore existujúcej zastávky v tomto smere ukončil (z dôvodu plánovanej električkovej trate).

Potom by trať pokračovala v priamom smere a následne odbočila do ulice Krupkova, bude pokračovať opätovne vľavo do ulice Pribinova s odbočením do Olejkárskej a pokračovaním po ulici Landererova a Dostojevského rad, čím dôjde k zokruhovaniu trate späť na Mlynské nivy.

Podľa zámeru by okruh umožnil predĺženie trate pomocou hybridných trolejbusov až pod Most SNP bez potreby postaviť trakčné vedenie. Je však nutná aj slepá stopa na zastávku Nové SND, aby bol zachovaný čo možno najlepší pomer jazdy hybridných trolejbusov pod trolejom a bez. Pravdepodobne dôjde aj k výrubu drevín, ktoré budú v kolízii s navrhovanou výstavbou trate. Pretože nie je známa presná poloha stĺpov trakčného vedenia, nie je možné presne určiť miesta výrubu a dreviny.

Pripravované projekty

Nová trolejbusová trať: Patrónka – Riviéra
Nová trolejbusová trať: Trenčianska – Hraničná
Nová trolejbusová trať: Bulharská – Galvaniho (stav: v EIA)
Modernizácia trolejbusovej trate: Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica

Zdroj: EIA

DPB podal zámer do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v júli 2022 a koncom decembra 2022 boli na enviroportáli uverejnené doplňujúce informácie. V nich rezort dopravy súhlasí s ukončením procesu EIA.

V rámci pripomienok a požiadaviek píše, že trať nemá počas prevádzky prekročiť prípustné hodnoty hluku, vibrácií a infrazvuku. Dopravný podnik reagoval, že trať bude navrhnutá tak, aby neboli prekročené prípustné hodnoty podľa vyhlášky rezortu zdravotníctva.

Na pokračovaní procesu EIA netrvá ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, pretože trať nebude predstavovať nový zdroj znečistenia. Keďže budú v prevádzke moderné trakčné vozidlá, je tu predpoklad nižších emisií. Mestská časť Ružinov nemá námietky a žiada v stanovisku napríklad prítomnosť geologického dohľadu pri stavebných prácach na vyhodnotenie možnej kontaminácie zeminy alebo podzemných vôd.

Podľa Združenia domových samospráv by Bratislava mala rozšíriť trate z Dostojevského radu po Landererovej s odbočením na Košickú, kde sa napojí na trať na križovatke s Miletičovou ulicou. Dopravný podnik k tomu uviedol, že trasa Autobusová stanica – Nové SND vyplýva zo zámerov národných projektov. Preto je trať riešená v rámci vymedzeného priestoru a nie je rozpracované rozšírenie z Dostojevského radu .

Nová trolejbusová trať Autobusová stanica – Nové SND

Investor: Dopravný podnik Bratislava
Zámer vypracoval: Valbek Prodex
Investícia: 1,8 mil. eur bez DPH
Realizácia: 2023 – 2025

KategórieDoprava, Inžinierske stavby