Partneri sekcie:

Strategický park Nitra – príprava cestnej infraštruktúry

image 97028 25 v2

Združenie Infraštruktúra Nitra realizuje od januára tohto roku výstavbu cestnej siete (cesta I. triedy, cesty II. triedy, účelové komunikácie) pre priemyselný park vyrastajúci pri meste Nitra. Projekt možno považovať z hľadiska stavebných konštrukcií za stredne náročný, no z hľadiska časového rámca a celkovej koordinácie za jeden z najnáročnejších na Slovensku. 

Pôvodný harmonogram výstavby počítal s prípravou a skolaudovaním stavebných objektov – čo znamená vybudovať cestnú sieť s dĺžkou takmer 32 km – 18 mesiacov od termínu odovzdania staveniska. Pre členov združenia (Doprastav, a. s., ako líder združenia a Strabag, s. r. o., ako člen združenia) sa teda projekt riadi v režime zmluvných podmienok žltého FIDIC-u s obrovským nárokom na výrobné kapacity a koordináciu v oblasti, kde sa momentálne prekrýva niekoľko stavenísk a rieši mnoho ďalších súborov stavebných objektov okrem cestnej infraštruktúry.

Príprava samotnej infraštruktúry má v konečnom dôsledku slúžiť účelom závodu Jaguar Land Rover, s ktorého výstavbou súvisí aktuálny stavebný ruch pri Nitre. Výsledný projekt však nerieši len logistiku k danému závodu, ale komplexnú dopravnú situáciu v oblasti Lužianok, Čakajoviec, Dražoviec a Zbehov.

Koordinácia s ostatnými stavbami je najnáročnejšou časťou projektu, keďže v tejto oblasti sa rieši výstavba samotných hál závodu, vnútorná cestná infraštruktúra závodu, finálne inžinierske siete, prepojenie vodojemov a hrubé terénne úpravy. Samotná investícia je spojená s príchodom menších dodávateľov, ktorí sa takisto rozhodli postaviť svoje centrá v blízkosti výrobného závodu. Ako sme už spomenuli, samotné staveniská sa neprekrývajú len časovo (v niektorých prípadoch bez logickej následnosti výstavby objektov), ale aj svojou lokalizáciou. Niekoľko veľkých stavebných projektov v oblasti zároveň zvyšuje premávku a nesporne zaťažuje obyvateľov priľahlých obcí.

Pohľad na stavebné objekty SO 101 a SO 102

Pohľad na stavebné objekty SO 101 a SO 102

Generálnym projektantom zhotoviteľa je firma Dopravoprojekt, a. s., ktorá musela v spolupráci so zhotoviteľom od samého začiatku projektu nasadiť svoje výrobné kapacity a vynaložiť maximálne úsilie na dodržanie termínov na schválenie realizačnej dokumentácie príslušnými orgánmi štátnej správy a objednávateľom – Slovenskou správou ciest.

Komunikácie

Všetky komunikácie vedú v násype. Vzhľadom na podložie je zakladanie týchto násypov rozdelené do štyroch typov sanačných opatrení. Tri z nich sa odlišujú len hrúbkou sanačnej vrstvy a typom použitých geomreží (Armatex G40/40, 65/65, 75/75), štvrtá je kombináciou geodosky a štrkových pilót v rastri po 2,0 m alebo geodrénov v rastri po 1,1 m. Celá oblasť sa nachádza v nive rieky Nitra, preto museli projektanti jednotlivých objektov vyriešiť situáciu s vysokou hladinou podzemnej vody. Projekt kontinuálneho znižovania hladiny podzemnej vody sa navrhuje systémom drenáží a prečerpávacích staníc a je pripravený v rámci hrubých terénnych úprav územia.

Zlepšenie podložia hydraulickým spojivom

Zlepšenie podložia hydraulickým spojivom

Pretože zhotoviteľ bol od samého začiatku projektu pod veľkým časovým tlakom, rozhodol sa spoločne s generálnym projektantom a objednávateľom stavby vydávať realizačnú projektovú dokumentáciu po jednotlivých konštrukčných vrstvách (sanácie, zemné teleso, konštrukčné vrstvy vozovky), čo umožnilo plynulý priebeh stavebných prác. Po odhumusovaní a zrealizovaní príslušnej sanácie sa pristúpilo k zrealizovaniu telesa násypu. Na dodávku násypových materiálov sa vybrali dodávatelia z okolitých lomov. Pri väčšine cestných objektov sa projektovala konštrukcia vozovky s minimálnou hrúbkou 600 mm, pozostávajúca zo štrkodrviny UM ŠD 0/31,5 s hrúbkou 220 mm, z cementom stmelenej zmesi CBGM C5/6 s hrúbkou 200 mm a z troch asfaltových vrstiev s celkovou hrúbkou 180 mm.

Stavebná časť projektu

Stavebná časť projektu je rozdelená na tri základné fázy:
– zabezpečenie prístupových ciest do hlavného závodu Jaguar Land Rover,
– sprístupnenie cesty popri rieke Nitra od zrekonštruovanej križovatky Mlynarce po napojenie na cestu I. triedy I/64,
– vybudovanie obchvatu Dražoviec.

Prvá fáza počíta s vybudovaním hlavných cestných objektov kategórie MZ 12/40 (SO 110 s dĺžkou 2,018 km) a kategórie MZ 8/40 (SO 124 s dĺžkou 0,176 km, SO 123 s dĺžkou 0,304 km a SO 122 s dĺžkou 0,322 km).

Druhá fáza predstavuje vybudovanie komunikácie SO 111 kategórie MZ 12,0/50 (dĺžka 2,248 km), SO 112 kategórie MZ 12,0/50 (dĺžka 2,637 km) a SO 113 MZ 12,0/50 (dĺžka 1881,94 m).
Predpokladom plynulej výstavby je práve umožniť predčasné užívanie týchto komunikácií do konca roka 2017.

Tretia fáza predstavuje dobudovanie ostatných objektov cestnej infraštruktúry a súvisiacich preložiek inžinierskych sietí, ktoré tvoria obchvat Dražoviec (mestskej časti mesta Nitra). Nosným objektom tejto fázy je preložka cesty I/64 z intravilánu obce Dražovce – SO 101 Účelová komunikácia (obchvat). Ako je už z názvu objektu zjavné, objekt bol navrhovaný ako účelová komunikácia, avšak v parametroch, ktoré plne vyhovujú ceste 1. triedy v zmysle STN 736101. Po ukončení výstavby sa predpokladá zaradenie tohto objektu do cestnej siete ako cesta I/64 a pôvodný prieťah obcou sa preradí do siete miestnych komunikácií.

Pripravené oceľové profily na osadenie panelov PHS

Pripravené oceľové profily na osadenie panelov PHS

Objekt 101 sa skladá z dvoch úsekov. Prvý úsek kategórie C22,5/80 s dĺžkou 954 m sa začína na ceste I/64 medzi mestom Nitra a jeho mestskou časťou Dražovce, končí sa v okružnej križovatke D.

V tejto križovatke sa okrem iného odpája objekt 104 – Komunikácia medzi križovatkou D a Strategický park – parking. V zmysle dopravno-inžinierskej analýzy sa vďaka odklonu osobnej dopravy smerujúcej do priemyselného parku v križovatke D zníži intenzita dopravy na druhom úseku objektu 101. Preto sa druhý úsek, projektovaný v kategórii C22,5/80, realizuje v polovičnom profile ako C11,5/80. Jeho dĺžka je 2 828,5 m.

Ďalej sa budú v rámci tejto fázy budovať štyri okružné križovatky, dve na pôvodnej ceste I/64, dve na obchvate. Týmito križovatkami sa prepojí pôvodná cestná sieť s novobudovaným obchvatom a ostatnými cestnými komunikáciami, ktoré vedú k strategickému parku.

Počas realizácie tretej fázy budú veľmi komplikované obmedzenia dopravy. Realizovaný obchvat treba totiž pripojiť na existujúcu cestu I/64 a zároveň treba na pôvodnej ceste I/64vybudovať dve okružné križovatky, ktoré budú prepájať novobudované komunikácie okolo priemyselného parku s existujúcou cestnou sieťou. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 prejde po ceste I/64 medzi Nitrou a Dražovcami 16 906 vozidiel za 24 hodín a vzhľadom na množstvo realizovaných stavieb v oblasti priemyselného parku Jaguar Land Rover je aktuálne dopravné zaťaženie ešte vyššie. Výrazné sú ranné a poobedňajšie špičky, pri ktorých sa vytvárajú kolóny na ceste I/64, v priemyselnom parku a často až na rýchlostnej ceste R1a.

SO 204 – najväčší mostný objekt na trase s dĺžkou 147,36 m

SO 204 – najväčší mostný objekt na trase s dĺžkou 147,36 m

Vzhľadom na uvedené dopravné zaťaženie by obmedzenie dopravy na predmetnom úseku cesty I/64 uzavretím jedného jazdného pruhu spôsobilo tvorbu rozsiahlych kolón. To by malo výrazný negatívny vplyv na verejnú dopravu a takisto na všetky stavby realizované v priestore strategického parku Nitra. Na ukončenie prepojenia novovybudovaného obchvatu na pôvodnú cestu 1. triedy, ako aj na zrealizovanie okružných križovatiek je však obmedzenie dopravy nevyhnutné. Preto bude potrebné po zrealizovaní objektov prvej a druhej fázy sprístupniť novovybudovanú komunikáciu pozdĺž rieky Nitra. Tým sa prerozdelí doprava v území a bude možné čiastočne obmedziť dopravu na ceste I/64, resp. úplne uzavrieť cestu prvej triedy v niektorých úsekoch.

Už na jar budúceho roka tak budú niektoré objekty v užívaní verejnou dopravou. Pôjde o časť objektov prvej a druhej fázy – účelová komunikácia od križovatky K (Mlynárce) pozdĺž rieky Nitra po križovatku A. Následne sa začnú pri čiastočných obmedzeniach dopravy realizovať križovatky na existujúcej ceste I/64.

Počas budovania cestnej infraštruktúry je nevyhnutné v súčinnosti s ostatnými zhotoviteľmi zachovať prístupnosť jednotlivých stavenísk, ktoré sa na mnohých miestach dotýkajú alebo aj prelínajú. Pre potreby JLR je prioritné dobudovať prvú fázu do konca roka 2017. Počas budovania komunikácií tejto fázy sa však dostávame do priamych kolízií s prístupovými cestami JLR. Preto je potrebné tieto objekty budovať v niekoľkých etapách a postupne presmerovávať staveniskovú dopravu na dobudovanú cestnú sieť.

Prínos cestnej infraštruktúry budovanej okolo priemyselného parku Nitra

V rámci stavby cestnej infraštruktúry sa okrem iného vybuduje 31,3 km ciest, pätnásť úrovňových križovatiek, jedna mimo­úrovňová križovatka, osem mostov a 7,7 km protihlukových stien. Ako samostatný súbor objektov sa realizuje stredisko integrovaných služieb, ktoré bude slúžiť Hasičskému a policajnému zboru SR.

Budovaná cestná infraštruktúra okolo strategického parku Nitra bude mať pozitívny prínos nielen pre samotný park, ale aj obyvateľstvo okolitých obcí. Vybudovaním obchvatu Dražoviec sa tranzitná doprava, ako aj doprava smerujúca do celého priemyselného parku presunie mimo obec. Na obchvate sa zrealizuje 2 800 m protihlukových stien s výškou 2,5 až 5 m, čím sa eliminuje záťaž obyvateľstva hlukom. Na cestných objektoch, ako aj na protihlukových stenách sa zrealizujú vegetačné úpravy na lepšie začlenenie budovaných objektov do krajiny.

Pilóty pre protihlukové steny

Pilóty pre protihlukové steny

Protihlukové steny sa budú vo veľkom rozsahu realizovať aj na cestných objektoch prvej a druhej fázy pozdĺž rieky Nitra, čím sa eliminuje hluková záťaž obyvateľov obce Lužianky. Ich celková dĺžka bude 4 864 m, výška bude od 4,5 do 9,0 m.

Úspešná realizácia takého náročného projektu – či už rozsahom, krátkosťou času, ale aj zmluvnými podmienkami žltého FIDIC-u – je podmienená vysokou kvalitou na strane zhotoviteľa, schopnosťou zabezpečiť veľké stavebné kapacity a vysokú kvalitu práce, no asi najdôležitejšia je dôsledná koordinácia prác. Nevyhnutnosťou je však aj súčinnosť a súhra ostatných zúčastnených strán, a to najmä objednávateľa a stavebného dozoru a v neposlednom rade orgánov štátnej správy a samosprávy.

Nitra infrastructure

Design and Build Project located near Nitra represents construction of nearly 32 km of roads, 7,7 km of noise barriers, 8 bridges. Construction joint venture Doprastav (leader of the CJV) and Strabag (member of the CJV) committed to build the roads infrastructure before the launching of the very first car from production line of Jaguar Land Rover production plant. The project solves not only the logistic paths to JLR but the traffic situation caused by new production plant near Nitra, Čakajovce, Lužianky, Dražovce and Zbehy as well. Public client is Slovenská správa ciest, general designer Dopravoprojekt.

 

TEXT: Ing. Miloš Lešták, Ing. Martin Chrappa
FOTO: Doprastav, a. s.

Miloš Lešták a Martin Chrappa pôsobia v spoločnosti Doprastav, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 6/2017.

KategórieDoprava