PPP projekt D4/R7 je najlepšou PPP transakciou roka v Európe

image 91086 25 v1

Projekt bratislavského obchvatu obstál vo vážnej konkurencii a 2. februára tohto roka získal najprestížnejšie ocenenie v oblasti projektového financovania na celosvetovej úrovni. Ako sa tento mimoriadne sledovaný projekt vyvíja a čo môžu od neho očakávať slovenskí vodiči? Pre Inžinierske stavby to komentuje priamo Juan José Bregel Serna, generálny riaditeľ konzorcia D4R7 Construction, s. r. o.  

Koncom mája minulého roka bola podpísaná koncesná zmluva, ktorá umožní výstavbu obchvatu Bratislavy a rýchlostnej cesty R7 prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva pri jeho financovaní (tzv. PPP projekt). Ide o najväčší investičný projekt cestnej infraštruktúry na Slovensku za posledné obdobie, ktorý má podľa bývalého ministra dopravy šancu konečne oddémonizovať PPP projekty u nás. Ako zatiaľ hodnotíte tento projekt? Svojho času ste verejne ocenili transparentný spôsob súťaže, pokračuje všetko bez väčších problémov?

Sme veľmi radi, že sa slovenská vláda nenechala odradiť kritikou PPP projektov a vďaka dohode o výstavbe bratislavského obchvatu bude svojim občanom schopná ponúknuť zlepšenie dopravnej situácie hlavného mesta a priľahlých satelitov za naozaj výhodných finančných podmienok.

Ambíciou projektu je riešiť dopravnú situáciu v lokalite, ktorá je už roky ťažko skúšaná. Bez daného obchvatu by sa situácia v budúcnosti len zhoršovala. Verím preto, že obchvat Bratislavy bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a stane sa impulzom ďalšieho rozvoja miestneho regiónu. Je pravda, že tento projekt je pre nás výzvou, no výzvy nás, aj mňa osobne, posúvajú ďalej.

Nedá mi nespomenúť, že charakter a význam projektu D4R7 presvedčil medzinárodných developerov aj finančnú komunitu, aby sa do projektu zapojili.

Všetky zainteresované strany sú presvedčené o tom, že Slovenská republika bude ako klient a zadávateľ projektu spoľahlivým partnerom a naša spolupráca bude transparentná a korektná. Za seba musím skonštatovať, že taká doteraz bola, a verím, že bude pokračovať v podobnom duchu. Verím preto, že tento projekt má potenciál stať sa tzv. bench­markom pre podobné PPP projekty v budúcnosti.

Neprehliadnite: D4R7 – aký je aktuálny stav najväčšieho infraštruktúrneho projektu u nás?

Ako už na začiatku uvádzame, projekt D4R7 získal medzinárodné ocenenie ako najlepší európsky PPP projekt roka 2016. Ako vnímate toto prestížne ocenenie a čím tento projekt zaujal porotu?

Som veľmi rád, že projekt D4R7 – tzv. nultý obchvat – získal túto prestížnu cenu. Išlo o ocenenie „Najlepšia PPP transakcia roka“, ktoré udeľuje britský časopis Project Finance International. Samozrejme, nemôžem sa vyjadrovať v mene poroty, ktorá sa rozhodla toto ocenenie udeliť, no myslím si, že to nebol len samotný projekt, čo porotu zaujalo.

Osobne si myslím, že ich zaujala aj výnimočná spolupráca všetkých zúčastnených strán, ktoré sa podieľali na plánovaní a príprave daného projektu. Kontrakt týkajúci sa projektu D4R7 je výnimočný aj vzhľadom na to, že sa v ňom prvýkrát kombinuje financovanie z investičných a štrukturálnych fondov EÚ vrátane strategického fondu Európskej únie.

Je teraz na nás – spoločnostiach Ferrovial Agroman a PORR – potvrdiť svoju pozíciu medzinárodných lídrov v oblasti stavebníctva a inžinierskych stavieb a zrealizovať stavbu, ktorá bude spĺňať vysoké kvalitatívne štandardy.

Zhotoviteľ bratislavského obchvatu, spoločnosť D4R7, je konzorciom uvedených spoločností, pričom pre väčšinový Ferrovial je tento infraštruktúrny projekt prvým projektom svojho druhu na Slovensku. Ako vnímate reálie slovenského prostredia a miestneho stavebného sektora v rámci plánovanej výstavby? Prekvapilo vás niečo, s čím ste nerátali?

Áno, pre spoločnosť Ferrovial Agroman je bratislavský obchvat prvým projektom svojho druhu na Slovensku, aj keď v celosvetovom meradle je Ferrovial dobre známy a vnímaný ako spoločnosť, ktorá je schopná projektovať a stavať jedinečné stavby rôznych druhov – od rozsiahlych projektov inžinierskych stavieb a cestných komunikácií až po individuálne budovy.

Spoločnosť PORR je lepšie oboznámená s lokálnymi špecifikami, keďže už na Slovensku projekty realizovala. Myslím si však, že teraz môžem v mene obidvoch spoločností vyhlásiť, že sme si istí, že na Slovensku nájdeme profesionálne biznis prostredie aj profesionálny prístup všetkých zúčastnených strán, spoľahlivých partnerov, dodávateľov a kvalitné služby.

Samozrejme, objavili sa aj čiastkové problémy, ktoré ste už určite zachytili, ako napríklad chýbajúce stavebné povolenia na určité úseky stavby. Veríme však, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vynaloží všetko úsilie na rýchle doriešenie tohto stavu, aby sme mohli následne začať so stavebnými prácami v celom plánovanom úseku výstavby diaľničného obchvatu D4R7.

Koncesionár projektu pravidelne komunikuje s ministerstvom o vzniknutej situácii, pričom je v našom spoločnom záujme plniť všetky záväzky vyplývajúce z koncesnej zmluvy tak, aby sme tento dlhoočakávaný projekt úspešne zrealizovali.

Čoskoro by sa malo začať so samotnou výstavbou, je už zrejmý presný termín? Čo všetko sa musí v tomto čase pripraviť? Prebehli už základné prieskumy?

Prvé práce sú už v plnom prúde. V súčasnosti sa sústreďujeme najmä na sekcie rýchlostnej cesty R7, pričom medzi spomínané práce patria najmä topografické štúdie, výrub stromov, archeologický a inžinierskogeologický prieskum atď.

Na základe týchto zistení finalizujeme projektovanie stavby. Ruka v ruke s tým prebieha prekládka inžinierskych sietí a realizácia dočasných prístupových ciest pre stavebné stroje vrátane odvozu ornice. Tie skutočné stavebné práce, ak to máme takto explicitne povedať, by sa mali začať v lete tohto roka.

Ako je postavený harmonogram prác a logistika? Začne sa teda stavať zrejme od R7, je to tak? Aká bude ďalšia postupnosť?

Áno, ako sme už hovorili, výstavba rýchlostnej cesty R7 sa už začala, keďže disponujeme všetkými potrebnými dokumentmi a povoleniami, ktoré umožňujú začiatok stavby. V prácach pokračujeme podľa plánovaného časového harmonogramu a neočakávame žiadne mimoriadne narušenia pôvodnej časovej osi stavebných prác.

Čo sa týka D4, samozrejme, musíme rešpektovať aktuálny stav vecí. Náš ďalší postup úzko koordinujeme s koncesionárom projektu a ministerstvom dopravy. Medzičasom sme však aj pri úsekoch stavby diaľnice D4, ktoré to umožňujú, no nemajú ešte stavebné povolenia, začali s prípravnými prácami, ktoré nie sú priamo naviazané na vydanie spomínaných stavebných povolení. Naším cieľom je postupovať tak, aby sme dokázali tento čas efektívne využiť.

Ak by sme to mali zhrnúť v nejakých základných bodoch, čo vás čaká v súvislosti s výstavbou obchvatu v najbližších mesiacoch?

V sumáre – kľúčovými bodmi bude vydanie stavebných povolení na chýbajúce úseky stavby, finalizácia posledných detailov projektu spolu s finalizáciou DRS, ukončenie prípravných prác podľa jednotlivých úsekov stavby, uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi v rámci „prvého balíka stavebných prác” a, samozrejme, začiatok samotnej stavby diaľničného obchvatu.

Výstavba úsekov D4 a R7 by mala trvať štyri a pol roka. Aké termíny sú stanovené pre jednotlivé úseky? Považujete ich za reálne a veríte, že sa ich podarí dodržať?

Naše spoločnosti, tvoriace konzorcium D4R7, majú za sebou pri realizácii stavieb preukázateľné výsledky efektívnosti. V projektoch, v ktorých sme zainteresovaní, sa nám darí dodržiavať termíny odovzdania stavby, často sú projekty odovzdané do užívania ešte pred samotným deadlinom. Takýto prístup k práci je súčasťou našej firemnej DNA a, samozrejme, platí aj pri tomto projekte.

Náš záväzok týkajúci sa stavby obchvatu Bratislavy bol známy už od počiatku a z našej strany sa na tomto prístupe nič nezmenilo. Sme pripravení plniť záväzky a termíny, ktoré sú definované v EPC kontrakte. Nie sme však schopní ovplyvniť určité okolnosti, ktoré sa medzičasom vyskytli.

V prípade takýchto situácií, záväzky a povinnosti zmluvných strán, ktoré sú v meškaní, definuje koncesná zmluva uzavretá medzi štátom a koncesionárom. Za nás ako zhotoviteľa môžem povedať, že budeme koordinovať plán našich prác s ohľadom na tieto fakty a na základe inštrukcií, ktoré dostaneme od koncesionára a ministerstva dopravy.

Základný kameň stavby

Základný kameň stavby

Sú pripravované úseky R7 a D4 niečím špecifické? Mohlo by vás niečo prekvapiť? Ako hodnotíte ich náročnosť z pohľadu stavebných objektov, resp. z konštrukčného hľadiska?

Projekt takéhoto rozsahu je nepochybne výzvou pre nás všetkých a zostane výzvou počas celého obdobia výstavby. Je to však súčasť našej práce a musíme byť pripravení plniť ciele, ktoré sme si predsavzali. Znova zopakujem fakt, že takéto výzvy stimulujú celý tím a motivujú ho dosahovať tie najlepšie výsledky.

Všetci sme si vedomí toho, že obchvat Bratislavy je dlhoočakávaný projekt, na ktorý sa kladú veľké nároky nielen zo strany občanov či samospráv, ale aj odbornej verejnosti. Nepochybujem však, že sa tomuto projektu podarí tieto požiadavky naplniť. Disponujeme vysoko kvalifikovaným personálom stavebných profesionálov, ktorí sú sústredení v Bratislave.

Tím je skutočne medzinárodný – okrem expertov, ktorí prišli priamo zo spoločností Ferrovial a PORR, máme množstvo slovenských kolegov s vynikajúcimi skúsenosťami z podobných projektov. Všetci spoločne tvoríme jeden tím, ktorý je odhodlaný odovzdať zo seba maximum, aby sa D4R7-čka stala skutočne úspešným projektom.

V neposlednom rade má tento projekt ambíciu rešpektovať aj životné prostredie, kultúrne a historické dedičstvo tejto krajiny a ponúknuť efektívne, no trvalo udržateľné projektové riešenie obchvatu a priľahlých plôch.

Stavba takéhoto rozsahu si bude vyžadovať aj viacerých subdodávateľov – v decembri minulého roka ste realizovali prezentačné podujatie D4R7 práve pre potenciálnych subdodávateľov. Plánujete ešte podobnú akciu, respektíve ako vás môžu záujemcovia o spoluprácu (formou subdodávok) kontaktovať?

Cieľom akcie bolo prezentovať stavebnému trhu kľúčovú informáciu, že sme v súvislosti so stavbou bratislavského obchvatu otvorení miestnym subdodávateľom a ponúkame obchodné príležitosti v mnohým oblastiach spojených s výstavbou D4R7, a to vrátane pridružených služieb. Myslím si, že projekt a investícia tohto rozsahu do infraštruktúry na Slovensku môže pozitívne stimulovať stavebný sektor aj širokú sieť dodávateľov.

Aj napriek tomu, že sme po akcii dostali veľa ponúk na rôzne produkty a služby, ponuka spolupráce pre subdodávateľov je stále aktuálna. Etablované firmy, malé a stredné podniky aj individuálni podnikatelia nás môžu kontaktovať priamo prostredníctvom mailu procurement@d4r7.com alebo na prvý kontakt využiť našu stránku d4r7.com.

Ak vznikne medzičasom potreba organizovať v blízkej budúcnosti podobnú akciu, sme, samozrejme, tejto možnosti otvorení. Je to pre nás, prirodzene, aj príležitosť na networking a budovanie obchodných vzťahov.

Ako vlastne prebieha výberový proces dodávateľov, máte ich už zazmluvnených?

Momentálne sa zameriavame na kľúčové oblasti subdodávok, ktoré sú priamo naviazané na realizáciu prípravných a prvých stavebných prác v súvislosti s aktuálnou fázou projektu. Z tohto dôvodu negociácie o ponukách a výberový proces stále prebiehajú a obstarávanie subdodávateľov bude naďalej postupne pokračovať.

Aj keď niektorých subdodávateľov už máme zazmluvnených, odhadujeme, že výberový proces ako taký bude trvať ešte najbližší rok. V rámci výberu subdodávateľov chceme ponúknuť férový a transparentný proces, rád by som preto využil túto príležitosť a povzbudil firmy i podnikateľov, ktorí majú záujem o spoluprácu na projekte D4R7, aby nás kontaktovali, keďže stále nie je neskoro!

Veľký nápor bude aj na pracovné sily a strojné kapacity na stavbe. Riešite tieto záležitosti už v tejto fáze? Neočakávate problémy pri napĺňaní týchto potrieb?

Môžem len potvrdiť, že ponúkame zaujímavé pracovné príležitosti pre záujemcov o prácu. Výber zamestnancov stále prebieha, pričom nábor nových posíl do nášho tímu vychádza z aktuálnych potrieb projektu s ohľadom na rozširovanie agendy a komplexnosti prác, ktoré nás čakajú. Postup je veľmi podobný ako pri zazmluvňovaní a výbere subdodávateľov.

Zaujímame sa o kvalifikovaných, skúsených a motivovaných profesionálov, na druhej strane, dávame príležitosť aj čerstvým absolventom a študentom. Snažíme sa aktívne pracovať s pracovným trhom – v marci tohto roku sme sa napríklad zúčastnili na najväčšom veľtrhu pracovných príležitostí Profesia Days 2017 s cieľom stretnúť a osobne osloviť záujemcov o prácu.

Čo sa týka druhej časti vašej otázky, sme si vedomí toho, že stavebné práce si budú vyžadovať pomerne veľkú kapacitu stavebných strojov, ktoré budú potrebné naraz a priamo v teréne. Naše oddelenie obstarávania ráta s týmto zvýšeným dopytom, a práve preto plánujeme spolupracovať s takým množstvom subdodávateľov, ktoré je potrebné na plynulé zabezpečenie všetkých činností vrátane činností s použitím ťažkých stavebných strojov.

Prioritou je pre nás profesionálna realizácia podľa dohodnutého časového harmonogramu, určite nechceme riskovať zbytočné zdržania pre nedostatok potrebných zdrojov.

Prvé práce sú už v plnom prúde.
Prvé práce sú už v plnom prúde.

Výstavba bratislavského obchvatu je bezpochyby zaujímavým projektom aj pre nastupujúcu generáciu stavebných profesionálov. Ako ste už naznačili, ste otvorení aj spolupráci s absolventmi či študentmi, zvažujete prípadne aj oficiálnu spoluprácu s technickými univerzitami na Slovensku?

Áno, môžem opätovne potvrdiť, že vítame spoluprácu s absolventmi. Navyše, naša spoločnosť ponúka zároveň možnosť stáží pre študentov vysokých škôl, čo podľa môjho názoru predstavuje veľmi zaujímavú príležitosť pre mladých stavebných profesionálov. Teoretické vedomosti si u nás môžu doplniť cennými skúsenosťami z praxe, pričom sa stanú členmi tímu, ktorý pracuje na jednom z najväčších infraštruktúrnych projektov súčasnosti. Verím, že to budú vnímať ako príležitosť, ktorá neprichádza kedykoľvek.

Spolupracovať sme začali aj s vybranými technickými univerzitami na Slovensku –jednak chceme predstaviť projekt D4R7 ako taký a zároveň ponúknuť aj kariérne príležitosti, ktoré máme momentálne otvorené pre študentov stavebných fakúlt. Otvorení sme aj cyklu ďalších prednášok naviazaných na začiatok stavby, s prezentáciou bližšieho pohľadu na technické a projektové riešenie stavby, čo môže byť pre univerzity takisto zaujímavé.

Ako informujte/plánujete informovať širokú verejnosť o jednotlivých fázach výstavby a kde je možné nájsť verejne dostupné informácie o projekte?

Vo februári tohto roku sme spustili oficiálnu stránku projektu www.d4r7.com, ktorá je k dispozícii v dvoch jazykových mutáciách – v slovenčine a v angličtine. Stránka ponúka užívateľsky prívetivé prostredie a intuitívne vyhľadávanie obsahu, ktoré podporuje interaktívna mapa sekcií stavby na rýchle filtrovanie vyhľadávaných informácií. V rámci obsahu ako takého prináša webová stránka sumár všetkých dôležitých informácií súvisiacich s projektom D4R7.

Okrem oficiálnych dokumentov prístupných verejnosti, ktoré si možno jednoducho stiahnuť, tu nájdu návštevníci aj aktuality vo forme článkov, galériu médií a fotografií, prehľad pracovných príležitostí spolu s kontaktom pre subdodávateľov či profil oboch konzorcií. Informácie o bratislavskom obchvate sú dostupné aj prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Twitter, LinkedIn a Youtube. Ak nechcete, aby vám ušla žiadna aktualita o projekte D4R7, stačí nás jednoducho začať sledovať online.

Vizualizácia mosta cez Dunaj

Vizualizácia mosta cez Dunaj

Juan José Bregel Serna
generálny riaditeľ konzorcia
D4R7 Construction, s. r. o.   

Juan Jose Bregel Serna generálny riaditeľ konzorcia D4R7 Construction, s. r. o.

Juan José je diplomovaný inžinier so 17-ročnou skúsenosťou v stavebnom priemysle a je členom španielskej komory stavebných inžinierov. Menovaniu za generálneho riaditeľa konzorcia D4R7 Construction, s. r. o., v roku 2016 predchádzali 3 roky úspešného riadenia výstavby diaľničného projektu v Sultanáte Omán na pozícii projektového riaditeľa konzorcia.

Pred jeho odchodom na Blízky východ pôsobil Juan José 7 rokov na pozícii oblastného riaditeľa Ferrovial Agroman v Španielsku, kde manažoval a koordinoval rôzne stavebné projekty spoločnosti na úrovni predstavenstva. Súčasťou tímu Ferrovial Agroman je od roku 1999.

Jeho rozsiahle pracovné skúsenosti zahŕňajú kľúčové diaľničné a aj cestné projekty, projekty realitnej výstavby, čistiarní odpadových vôd či siete komplexných drenážnych riešení pre súkromných investorov aj verejné inštitúcie. Jeho profesionalita a úspech pri riadení projektov a medzinárodných tímov vychádza z dlhoročnej a komplexnej skúsenosti manažovania projektov v rôznych fázach ich realizácie.

(sf)
Foto: D4R7 Construction, s. r. o.

KategórieDiaľnice