Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Diaľničný úsek Čadca, Bukov – Svrčinovec je súčasťou diaľničného ťahu D3. V križovatke Hričovské Podhradie sa napája na diaľnicu D1, ktorá tvorí základný ťah Slovenskou republikou v smere západ – východ. Riešený úsek D3 dopĺňa diaľničnú sieť v smere Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité, čím s úsekom D1 vytvára od Bratislavy jednu zo severojužných dopravných osí Slovenska.

Diaľnica D3 vrátane jej úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec je súčasťou nosného koridoru č. VI (Gdaňsk – Grudziadz/Varšava – Katovice – Skalité – Čadca – Žilina). Tento koridor zabezpečuje okrem vnútroštátnej prepravy aj významnú tranzitnú medzištátnu prepravu v severojužnom smere s napojením na Českú republiku (cez výhľadovú R5) a Poľsko.

Nový úsek bude napojený na existujúcu cestnú sieť a motoristi tak budú môcť využívať prepojenie troch štátov – Slovenska, Českej a Poľskej republiky.

Stavba diaľnice vedie po úpätí okrajových častí svahov, ktorých sklon dosahuje miestami aj viac ako 25°. Na začiatku úseku vedie trasa diaľnice zastavaným územím mesta Čadca vo svahoch miestnych častí Bukov, Mančovci, U Ševca a U Špindli.

Ide o územie, ktoré je značne poznačené svahovými deformáciami rôzneho charakteru. Od km 39,200 prechádza trasa do alúvia rieky Čierňanky, pokračuje k vyvýšeniu Čupeľ a následne stúpa po úpätí kopca Furmanec a do riedko osídleného územia v katastri Svrčinovca.

Stavba D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec bola oficiálne zahájená slávnostným poklepaním základného kameňa 24. januára 2017, úsek sa otvoril 21.12. 2020.
Objednávateľom stavby bola Národná diaľničná spoločnosť, zhotoviteľom konzorcium stavebných firiem STRABAG, s. r. o., PORR, s. r. o., a HOCHTIEF CZ, org. zložka Slovensko.

Križovatka Podzávoz, SO 206-00, SO 207-00 a SO 208-00 | Zdroj: PORR

Mostné objekty

Približne 40 % z celkovej trasy predmetného úseku diaľnice tvoria mosty. Nachádza sa tu 12 mostov, z toho tri sú na mimoúrovňových vetvách križovatiek a dva na miestnych komunikáciách nad diaľnicou. Na ostatných cestách je ešte sedem menších mostov.

Medzi najvýznamnejšie mosty na trase diaľnice v realizácii spoločnosti PORR, s. r. o., patria:
• Most v križovatke Podzávoz (SO 206-00) s dĺžkou 511 m,
• Most na vetve PA v križovatke Podzávoz (SO 207-00) s dĺžkou 370 m,
• Most Furmanec (SO 209-00) s dĺžkou 477 m.

SO 206-00 v strede, SO 207-00 vpravo a SO 209-00 v pozadí
SO 206-00 v strede, SO 207-00 vpravo a SO 209-00 v pozadí | Zdroj: PORR

Pri návrhu mostov sa vychádzalo najmä z územných a inžinierskogeologických podmienok. Územné podmienky sú zohľadnené aj pri smerovom a výškovom návrhu ciest, na ktorých sa mosty nachádzajú. Inžinierskogeologické podmienky boli veľmi zložité s množstvom geodynamických javov. Spodná stavba mostov predstavuje štandardné riešenie.

Parametre mosta SO 207-00

Dĺžka premostenia (ĽM/PM): 332,20 m
Dĺžka mosta (ĽM/PM): 370,85 m
Šikmosť mosta: kolmý
Šírka vozovky medzi obrubníkmi: 9,0 – 11,0 m
Šírka služobného chodníka: 0,75 m
Šírka mosta medzi zábradliami: 10,26 – 12,26 m
Šírka mosta: 11,30 – 13,30 m
Výška mosta: max 17,0 m
Stavebná výška (ĽM/PM): 1,84 m
Plocha mosta: 332,20 × (10,26 – 12,26) = 3 753 m2
Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1991 -2

209-00 Most na diaľnici v km 41,065 FURMANEC

Objekt je umiestnený v k. ú. Čadca a Svrčinovec. Most premosťuje dlhé údolie a bezmenný potok. Premostenie je riešené jedným dilatačným celkom, trámovým mostom s komorovým priečnym rezom s celkovou dĺžkou mosta 476,6 m. Mostný objekt 209-00 tvoria dve samostatné konštrukcie s rozdielnou dĺžkou, ktoré prevádzajú celú šírku diaľnice.

SO 209-00 Most Furmanec
SO 209-00 Most Furmanec | Zdroj: PORR

Parametre mosta SO 209-00
Dĺžka premostenia (ĽM/PM): 374,07 m/430,96 m
Dĺžka mosta (ĽM/PM): 398,85 m/476,59 m
Šikmosť mosta: kolmý
Šírka vozovky medzi obrubníkmi (ĽM/PM): 11,25/11,25 – 13,25 m
Šírka služobných chodníkov: 0,75 + 0,75 m
Šírka mosta medzi zábradliami (ĽM/PM): 12,5/12,5 až 14,5 m
Výška mosta: 25,5 m
Stavebná výška: 3,12 m
Plocha mosta (ĽM/PM): 4 674,5 m2/5 862,6 m2
Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1991-2

Ľavý most tvorí spojitý predpätý nosník s ôsmimi poľami s rozpätiami 40,0 + 6 × 50,0 + 40,0 m. Pravý most tvorí spojitý predpätý nosník s deviatimi poľami s rozpätiami 40,0 + 7 × 50,0 + 40,0 m. Priečny rez mosta tvorí komorový prierez s vyloženými konzolami. Výška nosnej konštrukcie je konštantná 2,8 m. Pravý most sa od opory 1 po pilier 5 rozširuje o 2,0 m, pričom toto rozšírenie sa odohráva v konzolách.

Krajné opory tvoria úložné prahy na veľkopriemerových pilótach s rovnobežnými krídlami a opornými múrmi. Oporné múry zachytávajú svah medzi oporou prvého pravého mosta a oporou druhého ľavého mosta. Krídlo opory P1 je predĺžené oporným múrom, aby sa zmenšil rozsah zemných prác a záberu pre svah objektu diaľnice D3. Piliere tvoria stenové prvky s tvarovaným prierezom, sú uložené na pilótových základoch.

Šírkové usporiadanie na moste zodpovedá diaľnici kategórie D 24,5/80. Voľná šírka na moste je 2 × 11,25 m. Po oboch stranách mosta sa nachádza služobný chodník so šírkou 0,75 m. Spodnú stavbu mosta tvoria vnútorné piliere a dve krajné opory. Krajné opory sú navrhnuté ako úložné železobetónové prahy s rovnobežnými krídlami, doplnené opornými múrmi medzi oporami P1 a L2. Vnútorné piliere tvoria stenové prvky na základoch.

Opory a piliere sú založené hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach. Piliere sú založené na 16 ks veľkopriemerových pilót s priemerom 1 200 mm. Základová doska s rozmermi 8,0 × 9,5 × 2,0 m sa realizovala na podkladový betón s hrúbkou 0,20 m. Základ bol zhotovený v otvorenej stavebnej jame. Horná plocha základu je smerom k okrajom základov sklonená.

Záver

Dobrá tímová práca jednotlivých zainteresovaných pracovníkov zaistila, v že v decembri 2020 sa diaľničná sieť na Slovensku rozšírila o 5,6-kilometrový úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. Zároveň nová diaľnica odviedla tranzitnú dopravu mimo mesta, ktorým predtým prechádzalo takmer päťtisíc ťažkých nákladných vozidiel denne, z čoho väčšinu predstavoval tranzit smerujúci ďalej na sever do Poľska a Českej republiky.

Nový úsek priniesol vodičom úsporu paliva aj času – oproti starej ceste skrátil čas jazdy o 5 minút (v dopravnej špičke až o 7 minút), zlepšil dopravnú situáciu v dotknutom území aj v širšom okolí a pozitívne ovplyvnil dopravnú situáciu na celom severojužnom ťahu na severe Slovenska. V súvislosti s tým sa zvýšil aj dopravný komfort účastníkov premávky, zlepšili sa životné podmienky obyvateľov obcí a znížili negatívne vplyvy dopravy na životy ľudí.

Rozsah stavby D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
Celková dĺžka úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec: 5 673 m
Šírkové usporiadanie (kategória diaľnice): D 24,5/80
Mimoúrovňové križovatky: 2
(neúplná križovatka Bukov a Podzávoz)
Mosty na diaľnici: 7 (spolu dĺžka 2 449 m)
Mosty v diaľničných križovatkách: 3 (spolu dĺžka 757 m)
Mosty nad diaľnicou: 2 (spolu dĺžka 119 m)
Mosty na ostatných komunikáciách: 7 (spolu dĺžka 238 m)
Múry na diaľnici: 19
Múry na ostatných cestách: 8
Protihlukové steny na diaľnici: 11 130 m
Privádzač Podzávoz: 56 m
Úprava cesty I. triedy: 368 m
Preložky a úpravy miestnych a účelových komunikácií: 8
Preložky a úpravy poľných ciest: 2
Prístupové komunikácie na stavenisko: 4
Demolácie objektov: 33

TEXT A FOTO: PORR, s. r. o.