Považany – kanalizácia

Aj v roku 2021 pokračovala spoločnosť SMS a. s. v realizácii prác na zákazke Považany – kanalizácia s plánovaným ukončením v zmluvnom termíne v decembri 2021.

Spoločnosť SMS a. s. uzatvorila zmluvu na realizáciu diela líniovej stavby Považany – kanalizácia s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, a. s., Trenčín v novembri 2019. K stavbe sa pristúpilo z toho dôvodu, že obec Považany bola bez verejnej splaškovej kanalizácie a ČOV.

Predmetom stavby tak bol návrh splaškovej kanalizácie a prečerpávania na ČOV Nové mesto nad Váhom. Obec s 1 251 obyvateľmi bola z hľadiska priorít Národného programu pre vykonávanie smernice rady EÚ 91/271/EHS zaradená medzi obce s oprávnenými nákladmi na realizáciu kanalizácie z fondov EÚ.

Pre obec Považany bola navrhnutá splašková kanalizácia vrátane domových odbočení a troch čerpacích staníc. Celková dĺžka stokovej siete obce je 9 622,55 m, z toho gravitačné potrubia majú dĺžku 8 134,87 m a výtlačné potrubia V2 a V3 dĺžku 1 487,68 m.

Zdroj: SMS

Domové odbočky majú dĺžku 3 090 m a výtlačné potrubie V1 do ČOV Nové Mesto nad Váhom je dlhé 3 411 m. Spolu to predstavuje 16 123,55 m kanalizácie. Pri výstavbe bolo preto potrebné rátať s väčším počtom stavebných mechanizmov a pracovných čiat, aby sa stavba zrealizovala v zmluvnom termíne.

Pred samotným začatím stavebných prác bolo v rámci prípravy potrebné, aby sa realizačný tím oboznámil s miestnymi pomermi, zabezpečil priestory pre zariadenie staveniska, skládky materiálov a zemín a, samozrejme, v plnom rozsahu začal spolupracovať so zastúpením obce a požiadal vlastníkov inžinierskych sietí o vytýčenie v plnom rozsahu.

Zdroj: SMS

Opis stavby

Stavba sa delí na tieto stavebné objekty:
SO.01 Kanalizácia,
SO.02 Prečerpávacie stanice,
SO.03 NN prípojky k prečerpávacím staniciam (PČS),
SO.04 Kanalizácia – výtlačné potrubie na ČOV Nové Mesto nad Váhom.

Ďalej sú súčasťou stavby tieto prevádzkové súbory:
PS.01.1 Strojnotechnologická časť PČS,
PS.01.2 Elektrotechnologická časť PČS.

Projektová dokumentácia rieši návrh odkanalizovania predmetného územia gravitačnou splaškovou kanalizáciou s prečerpávaním do prečerpávacích staníc a výtlačných potrubí, ktorými sa budú odpadové vody transportovať do jestvujúceho kanalizačného zberača H DN400, ústiaceho do ČOV Nové Mesto nad Váhom.

Množstvá odpadových vôd sú navrhnuté na výhľadový počet obyvateľstva a na odpadové vody z občianskych vybaveností a výrobných areálov v počte ekvivalentných obyvateľov EO 1 648. Prečerpávacie stanice sú kapacitne navrhnuté na dané množstvo pritekajúcich splaškových vôd.

Stavba nebude mať negatívne účinky na životné prostredie, naopak, po vybudovaní umožní spoľahlivé odkanalizovanie územia, zlepšenie podmienok pre život obyvateľov a zachovanie kvality spodných vôd.

Zdroj: SMS

Trasy potrubí jednotlivých vetiev sú umiestnené do štátnych a miestnych komunikácií, zelených pásov, krajníc ciest, odvodňovacích priekop, spevnených plôch a pod. Križovanie kanalizácie so štátnou cestou 1/61 vedenou celou obcou sa realizovalo pretláčaním oceľových chráničiek, do ktorých sa zatiahlo PP kanalizačné potrubie pomocou RACI objímok, pričom čelá chráničiek sa uzavreli tesniacou manžetou.

Uvedené kríženia štátnej cesty predstavujú jednotlivé prepojenia zberačov a zároveň 18 ks združených kanalizačných prípojok.

Ako to býva bežné, aj počas realizácie tejto stavby sa narážalo na rôzne odchýlky a nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a zistenou skutočnosťou. Výsledkom boli najmä zmeny trás kanalizačných zberačov z dôvodu zastihnutia jestvujúcich inžinierskych sietí, zmeny polôh pretláčaní pod štátnou cestou, ako aj zmeny v objeme dĺžok potrebných na samotné napojenie jednotlivých nehnuteľností.

Zároveň bolo potrebné dodržať zákon o odpadoch a vytlačené kubatúry zemín z dočasných medziskládok v obci v množstve približne 35 000 t bolo potrebné odviesť na určené skládky.

Vybúrané asfaltové kryty a betóny v množstve približne 7 000 t boli zase recyklované firmou spôsobilou na nakladanie s odpadmi a použité v rámci stavby na spätné zásypy a opravy spevnených plôch a miestnych nespevnených komunikácií.

Čerpacie stanice

Čerpacie stanice (ČS) sú navrhnuté ako podzemné kruhové šachty realizované ako spúšťané kruhové studne. Šachty sú vytvorené zo železobetónových rúr – skruží s vnútorným priemerom 3 m. Po spustení studní do predpísanej hĺbky sa dno zabetónovalo. Kanalizačné potrubie je napojené na čerpaciu stanicu cez otvor DN 200 zrealizovaný jadrovým vrtom.

Strop čerpacej stanice tvorí betónový prefabrikát opatrený otvorom na vstup do ČS a uzavretý vodárenským poklopom. Čerpacie stanice sú navrhnuté ako separačné, inštalované sú 1 + 1 kalové čerpadlo s predradeným separačným zariadením.

Zdroj: SMS

Pritekajúca voda je vedená potrubím do separačného modulu, v ktorom je inštalovaná spätná klapka opatrená mrežou. Tá zabraňuje vstupu väčších hrubých nečistôt z odpadovej vody prítoku do nasávacej časti akumulačnej nádrže v čerpacej stanici.

Prívod do akumulačnej nádrže je opatrený aj spätným guľovým ventilom, ktorý uzatvorí prítok odpadovej vody pri zapnutí jedného čerpadla. Po spustení čerpadla sa objem nádrže vyprázdni do výtlačného potrubia aj s odseparovanými väčšími časticami bez toho, aby prešli čerpadlom.

Zdroj: SMS

Vybavenie čerpacej stanice sa dodáva v podobe komplexnej dodávky. Hlavné potrubné rozvody v ČS sú z nehrdzavejúcej ocele. V prípade výpadku elektrickej energie sú čerpacie stanice prispôsobené na pripojenie mobilného agregátu. Stanice pracujú automaticky a nevyžadujú si trvalú obsluhu. Všetky dôležité údaje sa prenášajú bezdrôtovo do centrálneho dispečingu v Trenčíne.

Na realizáciu čerpacích staníc bol oslovený skúsený dodávateľ, spoločnosť Trelis, ktorá patrí do skupiny VINCI. So spoločnosťou SMS a. s. spolupracovala v úzkom kontakte, najmä v rámci dodávky strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti ČS.

Čo sa týkalo stavebnej časti ČS, SMS a. s. ju realizovala vlastnými kapacitami. Bolo však pritom nevyhnutné riešiť problémy so spodnou vodou a založením ČS pod hladinou spodnej balastnej vody, ktorá robila pri utesňovaní ČS nemalé problémy.

Zdroj: SMS

Výtlačné potrubie na ČOV Nové Mesto nad Váhom

Súčasťou investície bolo aj vybudovanie hlavného výtlaku v podobe SO.04. Výtlak V1 s dĺžkou 3 411 m je privedený na ČOV Nové Mesto nad Váhom, a to od ČS1 v k. ú. Považany cez k. ú. Nová Ves nad Váhom po k. ú. Nové mesto nad Váhom.

Potrubie vedie najskôr okrajom miestnej komunikácie a následne severným smerom k ČOV Nové Mesto nad Váhom za nespevnenou cestou popri Biskupickom kanáli. Pred ČOV bude potrubie zavesené na nerezových úchytoch pod stropom odľahčovacej stoky DN 1 800 mm.

Výtlačné potrubie je napojené do odľahčovacej komory OK-4 za jeho prepravnú hranu do odtoku ČOV. V najvyšších miestach na potrubí bude osadený podzemný hydrant ako vzdušník, v najnižších miestach zase ako kalník.

Približne každých 300 m sa na potrubí realizuje preplachovacia šachta, ktorá slúži na prepláchnutie výtlačného potrubia, vystrojená príslušnými armatúrami podľa projektovej dokumentácie.

Zdroj: SMS

Záverom

Spolu je v obci vybudovaných 226 ks revíznych betónových šácht a 515 ks kanalizačných prípojok. V súčasnosti, tzn. už pred samotným odovzdaním stavby investorovi TVK Trenčín, sa dokončujú združené kanalizačné prípojky v počte 22 ks.

Zároveň sa ukončujú terénne úpravy skládok a spätné povrchové úpravy chodníkov a verejných priestranstiev skládok, ktoré sa používali v rámci stavby ako dočasné skládky zeminy a stavebných materiálov.

Výsledkom bude zlepšenie životného prostredia v obci. Splaškové odpadové vody sa v súčasnosti zachytávajú v žumpách, z ktorých mnohé nespĺňajú podmienky tesnosti, čím dochádza k znečisťovaniu podzemných vôd.

Zdroj: SMS

Na zákazke pracovalo na kanalizačných zberačoch a prípojkách samostatne šesť čiat s kompletným strojným a technickým vybavením. Na pretláčacích prácach pracovala jedna subdodávateľská čata a takisto aj na realizácii stavebnej časti čerpacích staníc.

Zabezpečenie vystrojenia čerpacích staníc a asfaltové kryty miestnych komunikácií a štátnej cesty boli zabezpečené subdodávateľskými firmami. Spolu sa tak podieľalo na realizácii desať sa­mostatných čiat približne so 70 pracovníkmi.

Čo sa týka strojného vybavenia, pri realizácii stavby sa použili stavebné stroje CAT 316, CAT 313, CAT 308, CAT 432F, CAT996, New Holland (rýpadlo nakladač), Komatsu (rýpadlo nakladač), MAN 4×4 3S, TATRA 6X6 (4 ks), Komatsu P180, Gehl (nakladač) a Mercedes-Atego HR.

Ďalej tu pracovali 3 elektrocentrály, využili sa 3 hutniace dosky 400 kg, 15 ks pažiacich boxov rôzneho druhu a využitia, čerpacia technika, súprava na tlakovanie kanalizácie, monitorovacia súprava kanalizácie a ostatná drobná mechanizácia potrebná na realizáciu prác.

Aj napriek tomu, že si táto realizácia stavby prešla obdobím pandémie covid-19, podarilo sa ju úspešne zvládnuť v zmluvných termínoch k spokojnosti všetkých zúčastnených. Týka sa to aj obyvateľov obce, ktorí budú môcť po kolaudácii stavby užívať toto environmentálne dielo na skvalitnenie svojich životov.

Považany – kanalizácia
Zhotoviteľ stavby: SMS a. s., Banská Bystrica
Investor stavby: TVK, a. s., Trenčín
Termín začatia prác: december 2019
Termín ukončenia prác: december 2021

TEXT: Ing. Slavko Pavlovský
FOTO: SMS a. s.