Stavba ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR v treťom roku výstavby

Stavba je integrálnou súčasťou vopred určeného cezhraničného úseku Bratislava – Břeclav a zároveň súčasťou medzinárodného projektu spájajúceho slovenskú a českú hranicu cez Bratislavu so slovensko-maďarskou hranicou. Modernizovaná železničná trať je súčasťou trate č. 126A Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot, ČR.

Stavebné práce na modernizácii trate sú realizované na stavbe A s názvom ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR (obr. 1), ktorá zahŕňa úseky z Devínskej Novej Vsi po Malacky (dĺžka 24,286 km) a z Kútov po hranicu s Českou republikou za riekou Morava (dĺžka 6,81 km).

V rámci stavby B ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR sa implementuje celý úsek s dĺžkou 73,516 km, pričom na traťovom úseku B.2 Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 – 68,090) zhotoviteľ vyprojektuje a zrealizuje len systém GSM-R (bez ETCS Level 2) tak, aby nedošlo ku kolízii s budúcou modernizáciou trate a implementáciou ETCS Level 2 na úseku železničnej trate Malacky (mimo) – ŽST Kúty. Predmet zmluvy o dielo zahŕňa vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácie diela vrátane koordinácie stavby A a stavby B vo fáze projektovej prípravy aj realizácie diela.

Objednávateľom stavby sú Železnice Slovenskej republiky Bratislava (ŽSR), zhotoviteľom je taliansko-slovenské združenie JV ICM – VÁHOSTAV – SK. Vedúcim členom združenia je spoločnosť ICM S.p.A Vicenza, druhým členom je spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a. s. Projektové a inžinierske činnosti vykonáva združenie firiem pod vedením REMING CONSULT, a. s., Bratislava, a s členmi MORAVIA CONSULT Olomouc a TRANSGEO Sofia. Stavba je financovaná z európskych zdrojov – z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Zmluva sa riadi zmluvnými podmienkami žltého FIDIC-u, prvého vydania z roku 1999 (vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov FIDIC) v zmysle Naprojektuj a postav. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť v septembri 2020, akceptovaná zmluvná hodnota stavby je 274 985 419,17 eura bez DPH. Ukončenie výstavby sa v zmysle dodatku č. 4 predpokladá do 24. 5. 2024.

Cieľom modernizácie je zjednotiť predmetný úsek trate so železničným systémom v Európskej únii, zabezpečiť optimálnu úroveň integrácie a interoperability v súlade s nariadením EÚ č. 1299/2014 a so smernicou o interoperabilite 2008/57/ES, skrátiť cestovný čas a podporiť rozdelenie používania jednotlivých druhov dopravy smerom k využívaniu železničnej dopravy.

Zmodernizovaním predmetného traťového úseku stúpne traťová rýchlosť až do 200 km/h (s miestnymi obmedzeniami), zvýši sa bezpečnosť na železničných tratiach odstraňovaním úrovňových križovaní železničnej trate s pozemnými komunikáciami a ich nahrádzaním mimoúrovňovými objektmi (nadjazdy, podjazdy, podchody a pod.), zredukuje sa hluk a zabezpečí bezbariérovosť staníc a nástupíšť. Modernizáciou trate sa dosiahne skvalitnenie jej technických parametrov pomocou zvýšenia jej technickej vybavenosti integráciou moderných a progresívnych prvkov so súbežnou inováciou zabezpečovacích systémov a systémov riadenia dopravy.

Obr. 2 Členenie stavby železničnej trate Bratislava Devínska Nová Ves – Kúty – št. hranica SR/ČR vo februári 2022 a februári 2023
Obr. 2 Členenie stavby železničnej trate Bratislava Devínska Nová Ves – Kúty – št. hranica SR/ČR vo februári 2022 a februári 2023 | Zdroj: DSPRS

Členenie stavby

Počas roka 2022 sa členenie stavby aktualizovalo s cieľom akcelerovať výkon inžinierskej činnosti zhotoviteľa (získavanie právoplatných územných rozhodnutí pre jednotlivé UČS) v súvislosti s elimináciou obštrukcií a nekonania dotknutých tretích strán (napr. v rámci UČS 03 Plavecký Štvrtok) a v neposlednom rade kvôli miestne príslušným dôvodom, keďže stavba sa končí na území Českej republiky (vznik novej UČS 13). To sa dialo v úzkej koordinácii s objednávateľom a generálnym projektantom.

Porovnanie aktuálneho členenia stavby so stavom zo začiatku roka 2022 je zrejmé z obr. 2. Stavba zostáva primárne delená na stavbu A a stavbu B, ktoré obsahujú ďalšie ucelené časti stavby (UČS). Stavba A s názvom ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR obsahuje spolu dva úseky, 8 častí (pribudli 4 časti identické s UČS 01 až UČS 04 a pre územie ČR UČS 13) a 525 stavebných objektov (SO) a 156 prevádzkových súborov (PS), čo je spolu 681 SO a PS (v 2/2022 to bolo spolu 624).

Realizačne zahŕňa stavebné a technologické úpravy na 31,096 km železničnej trate vrátane komplexnej rekonštrukcie železničných staníc Zohor a Malacky a zastávok Devínske Jazero, Plavecký Štvrtok a Brodské. Stavba B s názvom ŽSR, Implementácia ERMTS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR obsahuje spolu tri úseky, 9 častí (pribudli 4 časti identické s UČS 01 až UČS 04 a časť pre implementáciu v ČR) a obsahuje 53 SO a 53 PS, čo je spolu 106 SO a PS (v 2/2022 to bolo spolu 90). Realizačne zahŕňa stavebné a technologické úpravy súvisiace s implementáciou ERMTS na 73,516 km železničnej trate.

Aktuálne je tak na stavbách A a B spolu 787 SO a PS (578 SO a 209 PS), čo predstavuje od februára 2022 nárast o 73 objektov v rámci objektovej skladby celej stavby. K nárastu počtu objektov došlo v priebehu stavebného konania aj z dôvodu nevyhnutného delenia niektorých objektov z pohľadu ich budúceho správcovstva.

Aktuálny stav v inžinierskej a projektovej činnosti

Stavba sa nachádza na území dvoch krajov Slovenskej republiky (Bratislavského a Trnavského) a Juhomoravského kraja v Českej republike. V SR zasahuje štyri okresy, v ČR jeden a pretína 19 katastrálnych území (plus jedno v ČR). Z tohto pohľadu ide o mimoriadne zložitú stavbu z hľadiska výkonu inžinierskej činnosti, majetkovoprávneho vysporiadania a komunikácie s miestnymi samosprávami, dotknutými tretími stranami a orgánmi štátnej správy nielen v SR, ale aj v ČR.

Preto, ako uvádzame v predchádzajúcom odseku, bolo nutné upraviť členenie stavby na viaceré časti a zvýšiť šancu získať právoplatné kladné rozhodnutia/povolenia v rámci jednotlivých územných a stavebných konaní. Združenie spoločne s objednávateľom disponuje v tomto čase všetkými právoplatnými územnými rozhodnutiami (ÚR) na stavbe A v úseku A2 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR (UČS 10 až UČS 13). V úseku A1 sú ÚR správoplatnené pre UČS 01 a UČS 02 (traťový úsek Devínska Nová Ves až Zohor železničná stanica). V januári tohto roku bolo vydané územné rozhodnutie pre UČS 04 ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670) a čaká sa na nadobudnutie jeho právoplatnosti.

Z dôvodu doručenia nesúhlasného záväzného stanoviska obce Plavecký Štvrtok sa neúmerne predlžuje územné konanie pre UČS 03 Zohor (mimo) – Malacky (mimo), sžkm 13,800 – 23,200. Táto skutočnosť skomplikovala aj územné konanie na celej stavbe B. Združenie predpokladá, že v dôsledku nového členenia tejto stavby na jednotlivé UČS dôjde k urýchleniu konaní obdobne ako v konaniach na ucelených častiach stavby A.

Právoplatné stavebné povolenie (SP) bolo vydané na stavbe A pre časť stavby A.2.1.2 Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900) na slovenskej (UČS12) aj na českej strane (UČS 13). Pre časť stavby A.2.1.1 (UČS 11) Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750) je vydané právoplatné stavebné povolenie v línii železničnej trate (majetok ŽSR), pričom v máji 2023 sa očakáva vydanie SP aj pre objekty na pozemkoch iných osôb. Vydanie SP pre časť stavby A.2.2 (UČS 10) Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,090 – 71,600), sa očakáva v júni 2023.

Realizácia stavby

V súlade s platnou povoľovacou legislatívou začalo združenie vo februári 2022 realizovať práce na časti stavby A.2.1.2 Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900).
Zrealizovali sa výruby a prístupové cesty k mostnému objektu SO 12-33-04 Kúty – št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 74,410 (ev. km 74,386) na slovenskej aj českej strane.

Mostný objekt je v rámci harmonogramu stavby na kritickej ceste, čomu sa prispôsobili aj stavebné postupy. Práce prebiehajú počas výluky koľaje č. 2 smerom na Břeclav. Zároveň prebehla demontáž pôvodného oceľového mosta a vybúrala sa pôvodná opora na slovenskej strane (UČS 12). V tomto čase, po zrealizovaní špeciálneho zakladania technológiou veľkopriemerových pilót, prebiehajú armovacie práce na základe podpery nového oceľového mosta (obr. 3).

Obr. 3 Armovacie práce na podpere nového mostného objektu SO 12-33-04, v pozadí podpery pôvodného mosta
Obr. 3 Armovacie práce na podpere nového mostného objektu SO 12-33-04, v pozadí podpery pôvodného mosta | Zdroj: VÁHOSTAV – SK

Súbežne s touto činnosťou sa na trase novej koľaje smerom na Břeclav realizujú práce na železničnom spodku a zvršku vrátane trakčného vedenia. V tejto trase s dĺžkou približne 200 m od novej opory je zrealizovaná spevnená plošina pre budúci výsuv nového oceľového mosta. Začala sa takisto predmontáž samotnej nosnej oceľovej konštrukcie (obr. 4).

Obr. 4 Predmontáž nosnej oceľovej konštrukcie nového mostného objektu SO 12-33-04
Obr. 4 Predmontáž nosnej oceľovej konštrukcie nového mostného objektu SO 12-33-04 | Zdroj: VÁHOSTAV – SK

Od februára 2023 sa začali tiež práce na českej strane (UČS 13) na rámovom priepuste SO 13-33-02 Nový železničný most v nžkm 74,497. Stavebné práce prebiehajú v rámci výluky tiež na prestavbách dvoch mostných objektov, a to SO 12-33-01 Kúty – št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 73,232 (ev. km 73,210) a SO 12-33-02 Kúty – št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 73,489 (ev. km 73,466).

Zrealizovalo sa ich smerové vysunutie a následne sa začalo s výstavbou mostných opôr (obr. 5). Na časti stavby A.2.1.1 Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750) (UČS 11) sa začali v novembri 2022 prípravné a výrubové práce a práce na zariadení staveniska.

Záver

Stavbe sa nevyhýbajú komplikácie, hlavne v oblasti inžinierskej činnosti. Združenie bolo v úzkej súčinnosti s objednávateľom a projektantom nútené aktualizovať členenie stavby, aby eliminovalo negatívne stanoviská tretích strán a umožnilo akcelerovať činnosť vedúcu k vydaniu územných rozhodnutí a stavebných povolení. Práce sa realizujú všade tam, kde to umožňuje právoplatná povoľovacia legislatíva, od decembra 2022 aj na časti stavby na území Českej republiky (UČS 13) v úzkej koordinácii prác so zhotoviteľom českého úseku železničnej trate smerom na Břeclav.

Obr5 DNV vysunmosta
Obr. 5 Pohľad na smerovo vysunutý pôvodný mostný objekt SO 12-33-02 | Zdroj: VÁHOSTAV – SK

TEXT: Ing. Mojmír Štefanec,
Ing. Roman Skácel
FOTO: VÁHOSTAV – SK, a. s.

Mojmír Štefanec je obchodný riaditeľ divízie Slovensko v spoločnosti VÁHOSTAV – SK, Roman Skácel pôsobí v spoločnosti VÁHOSTAV – SK a v združení realizujúcom predmetnú stavbu na pozícii inžiniera projektu.

Zdroje:
1. VÁHOSTAV – SK, a. s., Bratislava
2. Združenie JV ICM – VÁHOSTAV – SK
3. DSPRS – Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby
4. www.zsr.sk.