Stavba ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR v druhom roku výstavby

Trať je súčasťou globálneho prepojenia paneurópskeho železničného koridoru IV v rámci hlavnej siete TEN-T Core a je zaradená aj do dohôd AGC a AGTC (trasa č. E52 a C-E52). Zároveň je súčasťou prepojenia slovensko-českej hranice so slovensko-maďarskou hranicou cez Bratislavu.

Základné údaje a cieľ stavby

Modernizovaná železničná trať je súčasťou trate č. 126A Bratislava-hl. st. – Kúty – Lanžhot (CZ). Objednávateľom stavby sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), zhotoviteľom je taliansko-slovenské združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK. Vedúcim členom združenia je spoločnosť ICM S.p.A Vicenza, druhým členom je spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava.

Projektové a inžinierske činnosti vykonáva združenie firiem pod vedením spoločnosti REMING Consult, a. s., členmi združenia sú ďalej MORAVIA CONSULT OLOMOUC (ČR) a TRANSGEO LTD (Bulharsko). Stavba je financovaná z európskych zdrojov – z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), a to v rámci dvoch programovacích období, tzn. z obdobia 2014 – 2020 a z obdobia 2021 – 2027. Zmluva sa riadi zmluvnými podmienkami žltého FIDIC-u, prvého vydania Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov z roku 1999, teda v zmysle „Naprojektuj a postav“.

Medzi ciele modernizácie patrí zjednotenie predmetného úseku trate so železničným systémom v Európskej únii, harmonizácia kvalitatívnych ukazovateľov a zvyšovanie výkonnostných parametrov železníc. Modernizácia trate spočíva v skvalitnení jej technických parametrov prostredníctvom zvýšenia jej technickej vybavenosti integráciou moderných a progresívnych prvkov so súbežnou inováciou zabezpečovacích systémov a systémov riadenia dopravy.

Výsledkom bude zmodernizovanie traťového úseku na zvýšenie traťovej rýchlosti až do 200 km/h s miestnymi obmedzeniami, skrátenie jazdných časov, redukcia hluku a zabezpečenie bezbariérovosti staníc a nástupíšť. Modernizácia sa pripravuje pre zmiešanú dopravu, čiže pre železničnú osobnú aj nákladnú dopravu.

Členenie stavby

Stavba je rozdelená na dve základné časti A a B, ktoré obsahujú ďalšie ucelené časti stavby (UČS). Podrobné členenie je zrejmé z obr. 2. Prvá časť stavby (A) s názvom ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR zahŕňa spolu dva úseky a obsahuje 7 UČS, 487 stavebných objektov (SO) a 137 prevádzkových súborov (PS), čo je spolu 624 SO a PS.

Realizačne zahŕňa stavebné a technologické úpravy na 31,096 km železničnej trate vrátane komplexnej rekonštrukcie železničných staníc Zohor a Malacky a zastávok Devínske Jazero, Plavecký Štvrtok a Brodské. Druhá časť stavby (B) s názvom ŽSR, Implementácia ERMTS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR zahŕňa spolu tri úseky a obsahuje 8 UČS, 45 SO a 45 PS, čo je spolu 90 SO a PS. Realizačne zahŕňa stavebné a technologické úpravy súvisiace s implementáciou ERMTS na 73,516 km železničnej trate. Spolu je na obidvoch častiach stavby (A) a (B) 532 SO a 182 PS, čo je celkovo 714 SO a PS.

Aktuálny stav v inžinierskej a projektovej činnosti

Stavba sa nachádza na území dvoch krajov – Bratislavského a Trnavského –, zasahuje do štyroch okresov a pretína 19 katastrálnych území. Vzhľadom na to ide o mimoriadne zložitú stavbu, a to najmä z hľadiska výkonu projektovej a inžinierskej činnosti, majetkovoprávneho usporiadania a komunikácie s miestnymi samosprávami, dotknutými tretími stranami a s orgánmi štátnej správy.

Obr. 2 Schéma úseku železničnej trate Bratislava Devínska Nová Ves – Kúty – št. hranica SR/ČR
Obr. 2 Schéma úseku železničnej trate Bratislava Devínska Nová Ves – Kúty – št. hranica SR/ČR | Zdroj: DSPRS

Tento náročný a zdĺhavý proces prebieha intenzívne prakticky od septembra 2020, keď nadobudla účinnosť zmluva o dielo medzi objednávateľom ŽSR a realizujúcim združením. Po predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení projektovej dokumentácie objednávateľom boli na obidve časti stavby (A) a (B) podané počas júna a júla 2021 žiadosti o vydanie územného rozhodnutia (ÚR).

Na základe tejto aktivity združenie disponuje právoplatným územným rozhodnutím pre časť stavby A.2.2 (UČS 10) Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,09 – 71,6) a pre časť A.2.1.1 (UČS 11) Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750). Pre časť stavby A.2.1.2 (UČS12) Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900) platí územné rozhodnutie vydané v roku 2004. V rámci tejto UČS vznikla aj zdanlivo kuriózna situácia.

Obr. 3 Priečny rez mostným objektom SO 12-33-04 Kúty – št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 74,410 (ev. km 74,386)
Obr. 3 Priečny rez mostným objektom SO 12-33-04 Kúty – št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 74,410 (ev. km 74,386) | Zdroj: DSPRS

Mostný objekt s oficiálnym názvom SO 12-33-04 Kúty – št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 74,410 (ev. km 74,386) je situovaný v medzistaničnom úseku a prevádza dve koľaje cez rieku Moravu (obr. 3), ktorá tvorí hranicu medzi Českou a Slovenskou republikou, takže jednu oporu má na území SR a druhú na území ČR (obr. 4). To, samozrejme, predpokladá stavebné konanie na území Českej republiky v súlade s jej legislatívou.

Združenie tak napríklad získalo povolenie na odstránenie stavby pôvodného mosta na „územnej polovici“ existujúceho mosta v SR, no búrať most bude technologicky možné začať až po vydaní povolenia v ČR, čo sa očakáva v marci 2022. Most je pritom na kritickej ceste v rámci harmonogramu stavby.

Obr. 4 Pohľad zo slovenskej strany na existujúci železničný most v nžkm 74,410 (ev. km 74,386) v mieste budúceho nového mostného objektu SO 12-33-04
Obr. 4 Pohľad zo slovenskej strany na existujúci železničný most v nžkm 74,410 (ev. km 74,386) v mieste budúceho nového mostného objektu SO 12-33-04 | Zdroj: Združenie

Na urýchlenie začiatku realizácie sú podané žiadosti o výrubové povolenia pre časti stavby A.2.2 (UČS 10), A.2.1.1 (UČS 11) a A.2.1.2 (UČS 12). Žiaľ, neúmerne sa predlžujú termíny na vydanie ÚR pre časť stavby A1, hlavne UČS 03 a UČS 04 (traťový úsek Zohor až Malacky, železničná stanica). Pre UČS 01 a UČS 02 (traťový úsek Devínska Nová Ves až Zohor, železničná stanica) je ÚR vydané k 26. 1. 2022 a čaká sa na nadobudnutie jeho právoplatnosti.

Po zapracovaní pripomienok z právoplatného ÚR, čo platí pre všetky časti stavby, sa bude žiadať o vydanie stavebného povolenia, aby sa mohla začať fyzická realizácia prác v plnom nasadení.

Záver

Ako sme uviedli, združenie v úzkej súčinnosti s objednávateľom, projektantom a dotknutými stranami intenzívne a zodpovedne vykonáva inžiniersku a projektovú činnosť na tejto dôležitej železničnej stavbe s celkovou dĺžkou modernizovanej trasy 73,516 km, ktorá zahŕňa sumárnu objektovú skladbu 714 SO a PS. V prípade, že sa nevyskytnú komplikácie spôsobené tretími stranami pri získavaní právoplatných stavebných povolení, terajšie tempo prípravy stavby dáva dobrý základný predpoklad na splnenie termínu ukončenia realizácie stavby koncom roka 2023.

TEXT: Ing. Mojmír Štefanec,
Ing. Milan Kubala, Ing. Roman Skácel
FOTO A OBRÁZKY: VÁHOSTAV-SK

Mojmír Štefanec je obchodným riaditeľom divízie Slovensko v spoločnosti VÁHOSTAV-SK. Milan Kubala pôsobí v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, v združení je zástupcom projektového manažéra stavby
a Roman Skácel pôsobí v spoločnosti VÁHOSTAV-SK a v združení je na pozícii inžiniera projektu.

Zdroje
1. VÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava.
2. DSPRS – Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby.
3. www.zsr.sk.