Príklad výrobkov z recyklovaného EPS
Galéria(5)

Recyklácia stavebných odpadov z expandovaného polystyrénu

Partneri sekcie:

Aktuálnou snahou Európskej únie je významne obmedziť skládkovanie plastového odpadu, odpady z expandovaného polystyrénu nevynímajúc.

V súčasnosti sa spotreba EPS v Európe pohybuje na úrovni cca 2 mil. ton. Hlavné uplatnenie nachádza v stavebníctve ako tepelnoizolačný materiál a v obalovom priemysle, kde sa používa na balenie bielej a čiernej techniky.

Podľa posledných verejne dostupných údajov sa v Európe zrecyklovalo okolo  27 % odpadov z EPS, energeticky sa zhodnotilo 40 % a až 33 % odpadov sa skládkovalo. V posledných rokoch však podiel zrecyklovaného EPS významne narastá a dosahuje až 45 % podiel v niektorých štátoch (zdroj: Conversio study 2018).

Drvenie EPS odpadov
Obr. 1 Možnosti zhodnocovania EPS odpadov
Príklad výrobkov z recyklovaného EPS
Recyklacny znak EPS
Polyform R logo

Neradostnú situáciu s odpadmi si uvedomuje aj Európska asociácia výrobcov a spracovateľov EPS (EUMEPS), ktorá chce do konca roka 2025 dosiahnuť 50 % podiel recyklácie stavebných a obalových odpadov z EPS.

I keď plastový odpad predstavuje iba 7 % z celkového objemu tuhého odpadu a z toho 0,1 % tvorí EPS odpad – prevažne obaly (zdroj: EUMEPS), výrobcovia a spracovatelia EPS pristupujú k tejto problematike s plnou zodpovednosťou.

Recyklacny znak EPS
Recyklačný znak EPS | Zdroj: POLYFORM

K tejto iniciatíve sa pridala aj spoločnosť POLYFORM, s. r. o., Podolínec ako jeden z najväčších spracovateľov na Slovensku, ktorá už od roku 2004 prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov z expandovaného polystyrénu. Za toto obdobie spracovala viac ako 3 000 ton odpadov.

Po významnej rekonštrukcii a modernizácii zariadenia, začiatkom roka 2020 na základe rozhodnutia Okresného úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie, spoločnosť opätovne začala prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov.

Existuje niekoľko možností, ako rozumne eliminovať vznik odpadov z hľadiska ochrany životného prostredia. Tieto možnosti sú schematicky znázornené v obr. 1.

Možnosti zhodnocovania EPS odpadov
Obr. 1 Možnosti zhodnocovania EPS odpadov | Zdroj: POLYFORM

POLYFORM, s. r. o., sa zameriava na mechanickú recykláciu obalových materiálov z EPS, ako sú obaly z chladničiek, pračiek, TV a pod., a hlavne na recykláciu EPS odpadov, ktoré vznikajú pri samotnej stavebnej činnosti.

Na stavbách vzniká odpad hlavne pri montáži tepelnoizolačných dosiek, a to vo forme odrezkov. Väčšinou to predstavuje cca 5 % z celkového objemu polystyrénu.

EPS je možné vďaka jeho homogenite efektívne recyklovať. Podstatné je, aby hlavne realizačné spoločnosti, stavebniny a pod., zvládli zber a triedenie odpadov z EPS. Takto nazbieraný odpad je odolný proti vlhkosti. Je ho možné zabaliť do plastových vriec na nevyhnutnú dobu, kým ho spoločnosť POLYFORM, s. r. o., neprevezme na ďalšie spracovanie.

Drvenie EPS odpadov
Drvenie EPS odpadov | Zdroj: POLYFORM

Pred samotným spracovaním prejde odpad z EPS ďalším triedením a kontrolou vstupnej kvality. Mechanicky podrvený odpad bez nečistôt je možné pridávať do základnej suroviny a opätovne použiť na výrobu dosiek, prírezov, fixácií, polotovarov pre reklamný, nábytkársky priemysel, rôzne kulisy, bez toho, aby to malo vplyv na kvalitu výrobku.

Znečistený odpad sa dá, v obmedzených prípadoch použiť ako prímes do ťažkých pôd na zlepšenie odvodnenia a prevzdušnenia, na výrobu ľahčených betónov, zásypov a pod.

Na webovej stránke spoločnosti sú uvedené ďalšie informácie o spôsobe zberu odpadov z EPS a spôsobe nakladania s nimi.

Expandovaný polystyrén je vo svojej podstate 100 % recyklovateľný. Odpady z neho sa považujú za hodnotný zdroj, ktorý je možné v širokom rozsahu ďalej využiť a zhodnotiť. Výrazne znižuje zaťaženie životného prostredia, ušetrí energie. Patrí medzi najviac recyklovateľné plasty.

 

Polyform R logo

POLYFORM, s. r. o., Terézie Vansovej 10,
065 03 Podolínec
www.polyform.sk