Výstavba bytov, ilustračná

Anketa: Prečo slovenské stavebníctvo dlhodobo nerastie a čo mu môže pomôcť?

Partneri sekcie:

Veľa sa stavia, stavebné materiály zdraželi, nálada na trhu je dobrá, no stavebná produkcia nerastie. Naopak, zaostáva. Aké dôvody tohto javu vidia odborníci? Čo môže pomôcť, aby sme sa v raste stavebnej produkcie aspoň priblížili susedným krajinám?

Opýtali sme sa štátnej tajomníčky ministerstva dopravy a výstavby a výrobcov stavebných materiálov. Anketu sme pripravovali pred vypuknutím vojny na Ukrajine, preto odpovede túto skutočnosť nezohľadňujú.

V ankete odpovedali:

Ing. Peter Markovič, CEO Xella Slovensko, spol. s r. o., a Xella CZ s.r.o
Ing. Rastislav Plášek, riaditeľ Baumit, spol. s r. o.
JUDr. Katarína Bruncková, PhD., štátna tajomníčka MDV SR

Stavebná produkcia na Slovensku roky nerastie, ale stále viac zaostáva. Vo viacerých susedných krajinách však tento problém nemajú. Prečo?

Markovič, Xella: S týmto názorom sa stretávam často, ale treba sa pozrieť na všetky zložky stavebnej produkcie. Tá v roku 2021 dosiahla objem 5,4 mld. eur, čo je medziročný pokles o 2,1 %. Viac ako 90 % produkcie stavebníctva tvoria práce stavebných firiem vykonané v tuzemsku, ktoré však medziročne klesli o 4,8 %.

Hlavnou príčinou je predovšetkým prepad v novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizácii budov o 7,8 %. Významne bol zasiahnutý sektor nebytovej výstavby, kde evidujeme medziročný pokles o viac ako 11 %, ktorý bol spôsobený odkladaním stavieb predovšetkým vďaka neistej pandemickej situácii.

Ing. Peter Markovič, CEO Xella Slovensko
Ing. Peter Markovič, CEO Xella Slovensko | Zdroj: Archív respondenta

Zásadný prepad zaznamenali aj inžinierske stavby s poklesom takmer 10 %. Takže celkovo situácia rozhodne nie je taká ružová, ako by to mohlo na prvý pohľad vyzerať.

Významnú úlohu vo výkone stavebníctva zohráva výška štátnych investícií, vypisovanie nových verejných zákaziek pre výstavbu, opravy a modernizácie budov. Ďalšia kľúčová iniciatíva je podpora inžinierskej výstavby a investície do infraštruktúry, ktoré v posledných rokoch pokrivkávajú.

Plášek, Baumit: Stavebná produkcia podľa štatistických údajov zaznamenala už druhý rok po sebe pokles. Máte pravdu v tom, že podľa faktorov, ktoré ste uviedli, by stavebná produkcia mala rásť, no podľa mňa sa na trhu deje toto..

Nedostatok niektorých kľúčových surovín v polovičke minulého roka spôsobil zdražovanie niektorých materiálov, ako napr. polystyrén, železo, drevo a plasty.

K tomu sa v druhej polovici pridal neúmerný nárast cien energií a  výrazný nárast povoleniek CO2. Tým sa začala inflačná špirála. Tá spôsobila nadmernú aktivitu zákazníkov, ktorí v strachu, aby nemuseli kupovať v budúcnosti stavebné materiály drahšie, začali kupovať materiál do zásoby. Spôsobili tak ďalší nedostatok materiálov, ako tehla, pórobetón a strešné krytiny, pretože ich môžete skladovať dlhšie obdobie.

Ing. Rastislav Plášek, riaditeľ Baumit
Ing. Rastislav Plášek, riaditeľ Baumit | Zdroj: Archív respondenta

Keď sa pozrieme na vývoj predaja našich materiálov v minulom roku, nezaznamenali sme rozdiel oproti roku 2020. To, že sme dosiahli takmer rovnaký obrat ako v roku 2020, svedčí o tom, že vývoj stavebnej produkcie v oblasti rezidenčnej výstavby aj rekonštrukcií budov bol stabilný a je hlavne limitovaný nedostatkom pracovnej sily. To je podľa mňa jeden z kľúčových faktorov, prečo naša stavebná produkcia nerastie.

Bruncková MDV SR: Predovšetkým treba povedať, že pandémia zasiahla celé hospodárstvo, stavebníctvo nevynímajúc. Napriek tomu, že sa hospodárstvo na Slovensku postupne vracia do normálu, sektor stavebníctva zatiaľ nezaznamenal žiaden výrazný a očakávaný posun, pretože sa v ňom zmeny prejavujú s určitým časovým posunom.

Negatívny vplyv pandémie pre chorobnosť a uplatňované hygienické opatrenia mal dosah na spomalenie výstavby, rovnako ako nedostatok stavebných materiálov a spomalenie povoľovacích a schvaľovacích procesov.

V priebehu roku 2021 došlo k prudkému nárastu cien niektorých stavebných materiálov a tento trend pokračuje naďalej, aj keď nie až v takom rozsahu. Nárast cien stavebných materiálov bol ovplyvnený ich nedostatkom, nedostatkom vstupných surovín a obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou.

JUDr. Katarína Bruncková
JUDr. Katarína Bruncková
| Zdroj: Archív respondenta

Nárast cien v stavebníctve sa negatívne prejavil na možnostiach financovania nových zákaziek, čím došlo k ich poklesu. Z pohľadu ekonomických ukazovateľov sa očakáva nárast cien energií a pohonných látok, ktoré výrazne ovplyvnia dopravné a iné pridružené náklady služieb v stavebníctve.

Určitým špecifikom pre Slovensko sú aj problémy pri verejnom obstarávaní. Týka sa to lehôt, prípravy súťažných podkladov, vyhodnocovania súťažných ponúk, riešenia námietok neúspešných uchádzačov, pripomienok dotknutých strán atď.

Negatívny vplyv na stavebnú produkciu má aj nie dobrá platobná disciplína voči dodávateľom a subdodávateľom. Pretrvávajúci pokles pracovníkov v stavebníctve a dlhodobo vykazovaný nedostatok kvalifikovaných pracovníkov môže mať nepriaznivý vplyv na realizáciu projektov.

Okrem poklesu záujmu o prácu v stavebníctve je tento stav spôsobený aj odchodom kvalifikovaných pracovníkov za lepšími pracovnými podmienkami na zákazkách v zahraničí, prípadne rekvalifikáciou na iné, lepšie zaplatené povolania.

Čo môže pomôcť, aby sme sa v raste stavebnej produkcie aspoň priblížili susedným krajinám?

Markovič, Xella: Stavebníctvo bolo a bude pilierom slovenskej ekonomiky a bez podpory štátu sa jednoducho nezaobíde. Úlohou štátu je jednak vytvárať na trhu legislatívne také podmienky, ktoré budú stimulovať ekonomiku, spotrebu domácností, zamestnanosť atď., ale aj z pozície zadávateľa aktívne investične generovať dostatok stavebných zákaziek na Slovenskom trhu.

Ďalším aspektom dneška je všadeprítomná hyperinflácia, ktorá v perspektíve aktuálneho diania, ako asi všetci tušíme, bude len ťažko riešiteľná.

IMG 20220308 115130
Hrubá stavba je pod glajchou | Zdroj: Monika Voleková

Plášek, Baumit: Najväčším problémom na našom stavebnom trhu je nedostatok pracovnej sily. Preto by rastu stavebnej produkcie určite pomohlo zjednodušenie legislatívy v oblasti zamestnávania pracovnej sily z krajín mimo Európskej únie. Všetky ostatné faktory totiž nasvedčujú tomu, že stavebná produkcia by mala v najbližších mesiacoch rásť.

Bruncková MDV SR: Podľa môjho názoru by pomohlo stavebníctvu ako takému, nielen stavebnej produkcii, najmä zefektívnenie procesov, ktoré zjednodušia prípravu a skrátia čas potrebný pred začatím realizácie stavby. Aktuálne ako jeden z prvých krokov by mohla byť prijatá novela zákona o verejnom obstarávaní.

Novela by mala priniesť niekoľko zmien týkajúcich sa zjednodušenia a zrýchlenia procesov vo verejnom obstarávaní, elektronizácie alebo zvýšenia transparentnosti verejného obstarávania.

Výstavba v Nízkych Tatrách
Výstavba v Nízkych Tatrách | Zdroj: OZ Pre Dolinu

Z pohľadu Ministerstva dopravy a výstavby SR by novela podľa očakávania mala priaznivo ovplyvniť proces obstarávania dopravných stavieb. Ďalším významným krokom by mohlo byť schválenie novej stavebnej legislatívy.

Výraznou pomocou je aj pripravované skrátenie a sflexibilnenie procesov územného plánovania tak, aby mohli reagovať na aktuálne požiadavky rozvoja regiónov a podporiť efektívnejšie využívanie území. Spolupráca developerov a obcí aj v tejto oblasti môže byť dynamizujúcim prvkom pre stavebný trh.

Na Slovensku máme nedostatok nájomných bytov. Tu vidím veľké rezervy a výstavba nájomných bytov by mala potenciál pomôcť rastu stavebnej produkcie vo výraznej miere. Na zlepšenie situácie vo výstavbe nájomných bytov štát poskytuje dotácie a prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania aj výhodné úvery. Súčasne hľadáme aj iné možnosti financovania a urýchlenia výstavby nájomných bytov.

Dôležitým faktorom, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje stavebnú produkciu na Slovensku, je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.

Z pohľadu ďalšieho vývoja pracovného trhu je potrebné zdôrazniť, že záujem mladých ľudí o odborné vzdelávanie a prípravu pre výrobnú sféru v stavebníctve dlhodobo zaostáva za potrebami domáceho trhu. Napriek snahám sa veľmi ťažko darí meniť tento nepriaznivý stav. Preto ministerstvo dopravy podporuje aktivity súvisiace s odborným vzdelávaním.

V mnohých prípadoch sa zamestnávatelia snažia pokryť svoje potreby náborom zahraničných pracovníkov. Preto by bolo vhodné vytvoriť lepšie podmienky aj pre prílev odborných a kvalifikovaných kapacít zo zahraničia.

Denisa Kureková