Bytový dom

Obnoviť bytový dom môžete aj s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania

V oblasti financovania obnovy bytového fondu je Štátny fond rozvoja bývania popredným predstaviteľom úspešného finančného mechanizmu.

Prostriedky fondu možno použiť na štátnu podporu poskytovanú na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. Počas svojej 25-ročnej existencie fond dokázal uspokojiť obrovské množstvo žiadateľov o podporu.

V predošlom roku Štátny fond rozvoja bývania poskytol podporu v účele obnova bytovej budovy všetkým žiadateľom, ktorí spĺňali podmienky na pridelenie úveru, vďaka zdrojom, ktoré mal k dispozícii. V tomto roku je situácia naďalej priaznivá, keďže financovanie obnovy bytových domov je jedným z prioritných programov, na ktorý naďalej Štátny fond rozvoja bývania vytvára podmienky aj pre využitie nových prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Na získanie podpory na zateplenie treba preukázať zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 %.
Na získanie podpory na zateplenie treba preukázať zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 %. | Zdroj: Shutterstock

Žiadateľ, ktorým môže byť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, vlastníci bytov a nebytových priestorov zastúpení správcom, ktorý vykonáva správu bytového domu, obce, v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice aj mestská časť, samosprávny kraj a iná právnická osoba so sídlom na území SR (podnikatelia), môže žiadať o podporu v účele obnova bytovej budovy nielen na zateplenie bytovej budovy, ale aj na odstránenie systémovej poruchy bytového domu, na výmenu a modernizáciu výťahov, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov a na inú modernizáciu.

Prehľad výšky podpôr v roku 2022
Prehľad výšky podpôr v roku 2022 |
OC – obstarávacia cena, ZSS – zariadenie sociálnych služieb, PP – podlahová plocha, BD – bytový dom

1) Úver na zateplenie so zvýhodnenými parametrami sa môže poskytnúť, ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy pre budovy s takmer nulovou potrebou energie alebo hodnotu nižšiu podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška MDV SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby môžu požiadať o podporu na zateplenie rodinného domu, fyzické osoby – reštituenti na obnovu bytového domu.

Podporu Štátny fond rozvoja bývania poskytuje v súlade s platným zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacej vyhlášky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení neskorších predpisov.

Výpočet úrokovej sadzby

Výška úrokovej sadzby sa určí podľa týchto pravidiel:

 • ak sa na jednej stavbe budú zároveň realizovať dva z typov obnov bytového domu, určí sa spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy;
 • ak sa na uvedenej stavbe budú zároveň realizovať tri a viac z typov obnovy, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou úrokovou sadzbou pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.

Podmienky poskytnutia podpory na zateplenie bytovej budovy

Na získanie podpory na zateplenie bytovej budovy je potrebné splniť viaceré podmienky:

 1. Preukázať zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do tepelnej ochrany budovy.
 2. Splnenie hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019.
 3. Splnenie kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019.
 4. Realizáciu stavby zhotoviteľom, ktorý má na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom.
 5. Dohľad na stavbe odborným technickým dozorom.
 6. Nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy (oprava vystupujúcich častí stavby, napr. lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a pod.), výmena otvorových výplní v spoločných častiach, výmena okenných otvorových výplní bytov, musia byť súčasťou projektového riešenia.
 7. Preukázať odstránenie systémovej poruchy – ku dňu podania žiadosti odstránená alebo jej odstránenie je súčasťou žiadosti (pri výskyte systémovej poruchy na bytovom dome).
 8. Súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy musí byť vyregulovanie vykurovacej sústavy.
 9. Budova sa dala do užívania minimálne 10 rokov pred podaním žiadosti.
 10. Žiadateľ preukáže údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti.
 11. Systémová porucha sa nachádza na budove kolaudovanej pred 1. 1. 1994.
 12. Žiadateľ sa v zmluve o poskytnutí úveru zaviaže poskytnúť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za päť ročných vyúčtovacích období nasledujúcich po dokončení zateplenia.
 13. Stopercentný súhlas vlastníkov bytov pri zväčšení pôdorysnej plochy bytového domu vytvorením novej konštrukcie (vystupujúce konštrukcie, nový výťah atď.)

ŠFRB financuje aj vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla. V uvedenom prípade je potrebné predložiť k žiadosti o úver aj právoplatné stavebné povolenie na inštaláciu uvedených zariadení. Nemožno podporiť vybudovanie novej kotolne.

ŠFRB financuje aj vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie
ŠFRB financuje aj vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie | Zdroj: Shutterstock

Postup pri podávaní žiadosti

 1. Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu (MÚ) podľa miesta stavby v termíne od 15. 1. do 30. 9. príslušného kalendárneho roka.
 2. Žiadosť je bezprostredne zaevidovaná do elektronického systému žiadostí. Pracovník MÚ overí úplnosť náležitostí žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia.
 3. Ak je žiadosť úplná, vyznačí uvedené v systéme EPŽ a následne automaticky vygeneruje poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB.
 4. Kompletnú žiadosť pracovník MÚ odošle na adresu Štátneho fondu rozvoja bývania.
 5. Ak sú v žiadosti nedostatky, vyzve žiadateľa, aby v lehote do 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy doplnil žiadosť.
 6. ŠFRB posúdi žiadosť a ak je pre rozhodnutie potrebné doložiť doklady, fond vyzve žiadateľa na odstránenie drobných nedostatkov.
 7. ŠFRB po posúdení žiadosti oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách, najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
 8. Ak žiadosť nespĺňa podmienky zákona, fond rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť žiadateľovi bezodkladne.
 9. V prípade poskytnutia podpory fond zašle žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí podpory do 30 dní odo dňa podpisu rozhodnutia.
 10. Po obojstrannom podpísaní úverovej zmluvy a zriadení záložného práva otvorí ŠFRB žiadateľovi účet v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, z ktorého sú financované faktúry za vykonané práce priamo na účet zhotoviteľa.
 11. Všetky vykonané práce musia byť v súlade s rozpočtom stavby, ktorý bol predložený k žiadosti.

Zmeny počas realizácie

V prípade zmien, ku ktorým dochádza počas realizácie stavby, je potrebné písomne požiadať ŠFRB o odsúhlasenie zmeny prostredníctvom pracovníka mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.

Od 1. 1. 2019 je pracovník MÚ oprávnený na základe preverenia skutkového stavu na stavbe odsúhlasiť zmenu rozpočtových položiek, ktorá neprekročí sumu 10 000 €, ak nedôjde k:

 • zmene obstarávacích nákladov stavby;
 • zhoršeniu technických parametrov stavby;
 • podstatným zmenám projektového riešenia.

Výhody financovania obnovy zo ŠFRB

 • výska úrokovej sadzby od 0 %;
 • výška úveru do 100 % obstarávacích nákladov;
 • garancia úroku počas celého splácania až 25 rokov;
 • poplatok za zriadenie účtu 0 €;
 • mesačný poplatok za vedenie účtu 0 €;
 • dostatok finančných prostriedkov, zdroje štrukturálnych fondov

Na záver

Problematika podávania žiadostí o podporu z prostriedkov ŠFRB si vyžaduje dôkladné oboznámenie sa s podmienkami poskytnutia podpory na internetovej stránke www.sfrb.sk.

Článok bol publikovaný v časopise Správa budov 03/2022.

Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania