renovácia historickej budovy, renovácia fasády

Investície do obnovy budov majú v najbližších rokoch stúpnuť najmenej o 200 miliónov ročne

Partneri sekcie:

Do obnovy verejných aj súkromných budov na Slovensku sa v najbližších desiatich rokoch investuje 13,2 miliardy eur. Vyplýva to z dlhodobej stratégie obnovy fondu budov z dielne rezortu dopravy a výstavby, ktorú 20. januára  schválila vláda SR.

Podľa schváleného strategického dokumentu sa do roku 2030 na obnovu bytových budov sa vynaloží 8,2 miliardy eur a do hĺbkovej obnovy nebytových budov sa investuje 4,9 miliardy eur. Celkovo na obnovu bytových domov do roku 2050 podľa plánu ministerstva dopravy a výstavby pôjde 42,2 miliardy eur a na obnovu verejných budov takmer 16 miliárd eur. Hlavným cieľom je energeticky zefektívniť a dekarbonizovať verejné a súkromné budovy na Slovensku a zároveň výrazne znížiť emisie skleníkových plynov.

Súčasná ročná miera investícií do obnovy budov na Slovensku dosahuje podľa rezortu dopravy a výstavby úroveň 900 miliónov eur. Model investičnej potreby obnovy fondu budov poukazuje na ročnú absorpčnú kapacitu vo výške 1,1 až 1,2 miliardy eur, pričom najvyššia by mala byť v období 2026 až 2031, a to na úrovni 1,3 miliardy eur ročne.

Úvery pre byty, eurofondy na nebytové budovy

Základným pilierom financovania projektov obnovy bytových budov budú podľa kabinetom schválenej stratégie naďalej úvery so zvýhodnenou úrokovou sadzbou poskytované na dlhé obdobie. „Úvery poskytované v kombinácii so štátnou dotáciou a súkromným kapitálom tvoria overený a efektívny nástroj obnovy v segmente bytových budov,“ vysvetľuje ministerstvo dopravy a výstavby.

V segmente nebytových verejných budov budú hlavným zdrojom financovania aj naďalej prostriedky Európskych štrukturálnych a investičných fondov v kombinácii s prostriedkami štátneho rozpočtu a súkromného kapitálu z garantovaných energetických služieb.

Obnova súkromných nebytových budov sa bude realizovať najmä s pomocou prostriedkov finančných inštitúcií a vlastného kapitálu. Pri mobilizácii úsilia na dosiahnutie ambícií sa počíta s využitím dodatočných finančných zdrojov z viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 vo výške 750 miliónov eur pre bytové budovy a 367,5 milióna eur pre verejné budovy.

Dodatočné zdroje z Plánu obnovy pre Európu

Ďalšie finančné zdroje by mali byť čerpané z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci politík stanovených vo vízii Moderné a úspešné Slovensko v časti Zelená ekonomika týkajúcich sa energetickej efektívnosti, kde sú navrhované zdroje vo výške 300 miliónov eur na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov, 130 miliónov eur na obnovu historických a pamiatkovo chránených verejných budov a 200 miliónov eur na zlepšenie energetického hodnotenia verejných budov.

V rámci dlhodobej stratégie na obnovu budov sa dôraz kladie prioritne na obnovu budov s najhoršou energetickou hospodárnosťou, verejných budov a rodinných domov. Cieľom dokumentu je aktivizácia vlastníkov budov k obnove, pričom stanovuje orientačné míľniky pre zabezpečenie vysoko energeticky efektívneho a dekarbonizovaného fondu budov na roky 2030, 2040 a 2050.

Stratégia umožní identifikovať nákladovo efektívne prístupy v závislosti od typu budovy. Podľa rezortu dokument podporuje aj využívanie inteligentných technológií. Stratégia udáva podľa ministerstva ďalšie smerovanie pri obnove fondu budov z hľadiska dosiahnutia predpokladaných úspor energie cez realizáciu opatrení smerujúcich k zlepšovaniu energetickej hospodárnosti budov.

© SITA Slovenská tlačová agentúra