Spoločenstvo vlastníkov a daň z nehnuteľnosti

V našom bytovom dome je jeden byt vo vlastníctve Obvodného stavebného bytového družstva (OSBD). Kto má platiť daň z nehnuteľnosti? Údajne by ju malo zaplatiť spoločenstvo. Myslím si však, že daň z nehnuteľnosti má platiť vlastník nehnuteľnosti. Je to tak správne?

Spoločenstvo nemá žiadne povinnosti týkajúce sa dane z nehnuteľnosti. Spoločenstvo, ako právnická osoba zriadená podľa špeciálneho zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v zmysle § 7b ods. 1, nemôže nadobúdať byty, nebytové priestory ani iné nehnuteľnosti do vlastníctva.

Tie sú vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, a teda povinnosť zaplatiť daň za byt ako za nehnuteľnosť je vecou každého jedného vlastníka. Príslušný správca dane z nehnuteľnosti (mesto, obec) eviduje daňovníkov a zasiela im každý rok rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti na základe priznania. Za svoj majetok – byt – je povinné odviesť daň z nehnuteľnosti OSBD.

Na otázku ohľadom správy bytového domu odpovedala Ing. Otília Leskovská, odborná poradkyňa a spoluzakladateľka Združenia pre lepšiu správu bytových domov.