student, studium, ucenie

Akreditované štúdium Správa bytového fondu

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 akreditované  ďalšie vzdelávanie Správa bytového fondu. Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.

Štúdium je určené pre správcov bytových domov. Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov v oblasti správy a údržby bytových domov a údržby technických a technologických zariadení, ktoré sú v bytovom dome inštalované (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.).

Osvojí si praktické zručnosti z oblasti administratívy a zabezpečenia správy bytových domov a vedomosti z finančného manažmentu pri správe bytových domov.

Akreditované štúdium je v nadväznosti na vyhlášku. č.246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov členené do nasledovných sekcií:

1. Právo a legislatíva

2. Administratívne zabezpečenie správy

3. Odborné a technické zabezpečenie správy

4. Finančný manažment a hospodárenie

5. Facility management

6. Energetické aspekty správy budov

7. Poruchy, opravy a rekonštrukcie budov

8. Stavebné úpravy

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní akreditovaného ďalšieho vzdelávania Správy bytového fondu, ktoré je potrebné k získaniu odbornej spôsobilosti na zapísanie správcu do zoznamu v zmysle zákona.

Termín: predpokladaný začiatok FEBRUÁR 2021

Odborný garant: doc. Ing.Viera Somorová, PhD.

Miesto konania: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, Bratislava

Informácie: viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121