bytovy dom

Kedy sa EPD presadí vo verejnom obstarávaní?

Ekologické stavebné materiály majú potenciál meniť prístup pri obstarávaní verejných budov aj v individuálnej výstavbe. Konkrétny stavebný materiál môže mať priaznivý dopad na životné prostredie počas celého životného cyklu, od výroby po recykláciu. Tento parameter si cez EPD môžu skontrolovať obstarávači aj drobní investori. Oslovení experti sa zhodujú, že rekonštrukcie a výstavba verejných budov by sa mali oprieť o udržateľné stavebné materiály.

„Je to niečo ako výrobok s dobrým rodokmeňom,“ približuje systém hodnotenia dopadov stavebných materiálov na životné prostredie Silvia Vilčeková. Okrem svojho pôsobenia na košickom Ústave environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty TUKE je jedinou hodnotiteľkou zo Slovenska, ktorá pôsobí vo viacerých medzinárodných schémach na posudzovanie udržateľnosti stavebných materiálov. Patrí tiež do medzinárodnej expertnej siete hodnotiteľov EPD.

Čo je EPD?

Za jednu z najpresnejších metód formy vyhlásenia environmentálnej vhodnosti a dopadov na životné prostredie sa dnes považuje EPD (Environmental Product Declaration). EPD je nezávisle overený a registrovaný dokument, ktorý poskytuje transparentné a porovnateľné informácie o vplyve výrobkov na životné prostredie v rámci ich životného cyklu. Opiera sa o pravidlá kategórie výrobku, tzv. PCR (Product Category Rules), ako aj o normu ISO 14040, prostredníctvom ktorej skúma životný cyklus výrobku, tzv. LCA  ̶  Life cycle assessment.

Vplyv stavebných materiálov na životné prostredie sa vyhodnocuje analýzou ich životného cyklu. Posudzovanie vychádza z normatívnych predpisov, pričom environmentálne dopady sa vyčísľujú z hľadiska potenciálu globálneho otepľovania, acidifikácie pôd, eutrofizácie vôd a podobne.

Analýza sa spracováva pre jednotlivé fázy životného cyklu stavebných materiálov, čiže pre fázu výroby, v rámci ktorej sa hodnotia dopady vyplývajúce z ťažby nerastných surovín a technologických procesov používaných pri produkcii stavebných materiálov. Následne sa vyhodnocujú environmentálne dopady po ich zabudovaní do stavby a napokon sa posudzujú možnosti ich ekologickej likvidácie, resp. potenciál ich opätovného využitia ako stavebných materiálov alebo druhotných surovín po demolácii stavby.

„Analýza životného cyklu slúži na rôzne účely,“ približuje Silvia Vilčeková z košického Ústavu environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty TUKE. „V rámci prípravy projektovej dokumentácie sa napríklad môže posudzovať environmentálny vplyv jednotlivých stavebných konštrukcií, aby sa na realizáciu vybrala najlepšia alternatíva.

To znamená, že pomocou analýzy sa hľadajú také skladby obvodových stien, strechy, podláh, stropov, vnútorných stien a podobne, ktoré predstavujú najmenšie zaťaženie pre životné prostredie.“ Ďalšou oblasťou sú environmentálne vyhlásenia o produkte, ktoré môžu výrobcovia získať až po predložení analýzy jeho životného cyklu. Tento dokument garantuje ekologické vlastnosti produktu, takže projektantom umožňuje vyberať také stavebné materiály, ktoré majú čo najnižšie environmentálne dopady.

cyklus stavba
Zdroj: Saint-Gobain

Presnejšie informácie = kvalitnejšie obstarávanie

Analýza životného cyklu je zároveň jedno z kritérií, ktoré sa berie do úvahy v rámci certifikačného procesu podľa systémov udržateľnosti výstavby budov (napr. LEED, BREEAM). Vyčíslenie environmentálnych dopadov má významný vplyv na výsledné skóre. „Na Slovensku sa v súčasnosti analýzy životného cyklu robia najčastejšie práve v prípadoch, keď má investor záujem dať si budovu certifikovať podľa medzinárodných štandardov.

Za veľmi progresívny  považujem prístup, keď sa analýza životného cyklu stavebných materiálov stane podmienkou verejného obstarávania. Je správne, že investori začínajú vo väčšej miere vyžadovať, aby táto analýza bola súčasťou projektovej dokumentácie, čím nútia developerov používať nielen kvalitné, ale aj ekologické stavebné materiály,“ zdôrazňuje Silvia Vilčeková.

V súvislosti s definovaním parametrov materiálov Ing. Ladislav Chatrnúch z architektonického a inžinierskeho  ateliéru VISIA upozorňuje na problematické znenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré požaduje …

Celý článok si môžete prečítať na www.multicomfort.sk, kde nájdete vzdelávacie kurzy a množstvo unikátnych odborných článkov, príspevkov a blogov. Zaregistrujte sa a buďte architektom svojej odbornosti.

Zdroj: PR článok Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.