Rekonštrukcia cesty

Rekonštrukcia cesty II/517 Považská Bystrica (most Orlové)

Stavba rieši spolu 6 objektov na trase dlhej 3,59 km so začiatkom úseku v km 0,00 v križovatke s cestou II/517 a okrem samotnej cesty v nej pôjde aj o rekonštrukciu troch mostných objektov SO 201, SO 202 a SO 203, pričom najvýznamnejšie sú prvé dva. Mosty tvoria estakádu ponad miestnu komunikáciu, železnicu, rieku Váh a Vážsku kaskádu. Jestvujúce mosty sú v havarijnom stave, preto bola navrhnutá ich rekonštrukcia. Na moste SO 201 je navrhnutá výmena krytu vozovky aj so spádovou vrstvou, výmena ríms a ich rozšírenie na chodník pre chodcov a celková sanácia nosnej konštrukcie. Na moste SO 202 je navrhnutá aj výmena krytu, ale v tomto prípade treba vybudovať aj novú spriahajúcu dosku, keďže ide o nosnú konštrukciu tvorenú z tyčových prefabrikátov.

Mesto Považská Bystrica
Stav Dokončené
Architekt SMS a.s.