Centrálne zásobovanie teplom a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť budov

image 91219 25 v1

V súčasnej dobe – či už pri veľkých developerských projektoch, pri výstavbe menších objektov, ale aj pri obnovách starších budov – jednoznačne dominuje téma energetickej efektívnosti a hospodárnosti budov. Predpokladom na dosiahnutie energetickej efektívnosti budov je vhodná kombinácia konštrukcií budov, ich tepelnotechnických vlastností a súčasne využitie obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov tepla alebo napojenie sa do účinného systému výroby tepla.

Jedným z takýchto účinných systémov je aj centralizované zásobovanie teplom (CZT). V Bratislave zabezpečuje hospodárne prevádzkovanie sústav centralizovaného zásobovania teplom v procese kombinovanej výroby elektriny a tepla najmä spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s.

CZT v Európskej únii
CZT je v Európskej únii považované za najekologickejší, najefektívnejší a cenovo najprijateľnejší spôsob zásobovania teplom. Dôkazom je aj smernica Európskeho parlamentu a Rady o energetickej efektívnosti z 25. 10. 2012, ktorá CZT podporuje. V bode 35 tejto smernice sa konštatuje, že vysokoúčinná kombinovaná výroba a centralizované zásobovanie teplom a chladom predstavujú významný potenciál úspor primárnej energie.

Povinnosť stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov (ďalej len „EPBD“). EPBD bola prevzatá do slovenskej legislatívy prostredníctvom zákona o energetickej hospodárnosti budov.

Určenie energetickej hospodárnosti budovy
Energetická hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom s použitím navrhovanej, resp. nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie. Za primárnu energiu sa považuje energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie.

V tomto výpočte sa zohľadňuje niekoľko faktorov, ako napríklad:

charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy: najmä tepelnotechnické vlastnosti obvodového a strešného plášťa a otvorových konštrukcií a tepelné straty spôsobené stavebnou konštrukciou aj spôsobom jej užívania,

energetické vybavenie: výkon vykurovacieho systému a systém zásobovania teplou úžitkovou vodou, ich tepelnoizolačné charakteristiky a účinnosť,
klimatizačný systém: najmä jeho druh, typ, výkon, vek a fyzický stav,
spôsob výroby a distribúcie tepla do budovy,
ale aj ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú spotreby energie v budove. Výsledná veličina určujúca energetickú hospodárnosť budovy je globálny ukazovateľ primárnej energie.

Čo vstupuje do výpočtu globálneho ukazovateľa
Do výpočtu globálneho ukazovateľa, pomocou ktorého sa určujú jednotlivé triedy energetickej hospodárnosti budovy, vstupujú dva základné parametre, a to dodaná energia a faktor primárnej energie. Dodaná energia sa určuje podľa jednotlivých energetických nosičov na pokrytie potrieb v bytových domoch a administratívnych budovách, a to na vykurovanie, prípravu teplej vody aj na vetranie, chladenie a osvetlenie, so zohľadnením energie z obnoviteľných zdrojov alebo účinného zdroja.
Spôsob výpočtu faktora primárnej energie pre systém CZT je určený legislatívne vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR.

Potenciál systémov CZT vzhľadom na faktor primárnej energie
V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 o výpočte faktora primárnej energie (fP-CZT ) systému CZT platnej od 01. 01. 2017 sú faktory primárnej energie pre systémy CZT spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., stanovené nasledovne:

Sústava CZT BAT Bratislava – západ zásobuje mestské časti Dúbravka a Karlova Ves.
Sústava CZT BAT Bratislava – východ zásobuje mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov.

Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s., prevádzkuje účinné CZT. To znamená, že viac ako 80 % vyrobeného tepla dodaného do jednotlivých týchto častí je vyrobené kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Zároveň nakupuje teplo z externých zdrojov, ktorých primárnym palivom je zemný plyn, podstatná časť dodaného tepla je vyrobená vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Z týchto dôvodov sú faktory primárnej energie systémov CZT spoločnosti Bratislavská teplárenská nižšie ako vyhláškou stanovený fP-CZT 0,7.

Čo v praxi znamená, že pri vhodne navrhnutej stavebnej konštrukcii budovy v kombinácii s napojením na CZT bude toto riešenie aj v budúcnosti spĺňať prísne požiadavky na energetickú efektívnosť. Tieto výhody sa rovnako aplikujú aj pri rekonštrukcii a významnej obnove existujúcich budov.

Pri výhodách dodávok tepla zo sústav CZT spoločnosti Bratislavská teplárenská treba spomenúť hlavne spoľahlivosť, komfort, komplexnosť služieb, bezpečnosť dodávky tepla, ako aj ekologický prístup vďaka diverzifikácii zdrojov.

Zdroj: Bratislavská teplárenská, a.s.

KategórieSpráva budov