03Enbra Foto k článku

Čo ste o rozpočítavaní nákladov možno nevedeli?

Partneri sekcie:

Rozpočítavanie nákladov na teplo, studenú a teplú vodu sa môže zdať ako komplikovaná, exaktná veda. A áno, táto problematika je skutočne vysoko odborná a pre vlastníkov bytov objektívne zložitá.

Keď sa dostane rozpočítanie nákladov do rúk vlastníka bytu, jeho zrak preletí cez nespočetné množstvo čísel, údajov a cudzích pojmov a skončí na jedinom čísle – na údaji o preplatku alebo nedoplatku. Ak sa vám zdá, že porozumieť rozpočítavaniu je veda, nemusí to tak byť. O základných pojmoch a postupoch sme sa rozprávali s odborníkmi zo spoločnosti ENBRA SLOVAKIA, s.r.o.

Ste spoločnosť, ktorá poskytuje rozpočítavanie nákladov na teplo, studenú a teplú vodu v rámci celého Slovenska už viac ako 25 rokov. Čo zahŕňa poskytovanie týchto služieb a pre koho sú určené?
Rozpočítavanie nákladov poskytujeme správcom bytových domov, SVB a majiteľom budov. Nie je jednoduché zabezpečiť a skoordinovať všetky činnosti, ktoré s rozpočítavaním nákladov súvisia, v takom rozsahu, v akom to robí naša spoločnosť.

Musíme riadiť montáže a výmeny meradiel, odpočty, servis a samotné rozpočítavanie. Tieto služby však nemôže robiť ktokoľvek. Je potrebné mať skúsených odborníkov, kvalifikovane vyškolených zamestnancov – počnúc obchodno-technickými zástupcami cez technikov až po pracovníkov rozpočítavania.

Je inštalácia meradiel alebo pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) v bytových domoch stanovená legislatívou? Ide o povinnosť?
Povinnosť obstarania, zapojenia, udržiavania a overovania určených meradiel alebo PRVN je stanovená zákonom č. 657/2004 Z. z. Táto ­povinnosť ­nevzniká, ak je celková podlahová plocha budovy menšia ako 500 m2. Meranie ako také je nevyhnutné na spravodlivé rozdelenie nákladov za teplo a vodu.

Je takéto rozpočítavanie nákladov naozaj spravodlivé?
Táto otázka je v poslednom čase veľmi frekventovaná a naberá na dôležitosti. Vyhláška na rozpočítavanie nákladov bola vytvorená s cieľom rozdeliť náklady pre vlastníkov čo najspravodlivejšie. Prax ukázala, že súčasná legislatíva má v tomto ohľade značné nedostatky.

Úplná spravodlivosť sa v tejto oblasti dosiahnuť nedá. Dá sa jej priblížiť, čo by malo byť cieľom pripravovaných legislatívnych zmien. V procese tvorby novej legislatívy sa v tomto čase intenzívne angažuje Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko), ktorej sme iniciátori a jeden zo zakladajúcich členov.

Na spravodlivé rozpočítavanie aspoň tak, ako je to dnes možné, je nevyhnutné, aby sa celá budova merala a presne zmapovala (byty, miestnosti so znevýhodnenou polohou, radiátory). Okrem toho musia byť k dispozícii odpočty z meračov, podľa možnosti stopercentné.

Úplne kľúčovým parametrom na čo najspravodlivejšie rozpočítanie nákladov ÚK je správne zvolenie základnej a spotrebnej zložky pre ÚK. My odporúčame, aby základná zložka tvorila pri ÚK minimálne 60 %. Pri tomto tvrdení sa vieme oprieť o svoje skúsenosti, znalosti v oblasti stavebnej fyziky, o závery realizovaných štúdií a o nespočetné množstvo dát, ktoré máme vďaka 25-ročnej praxi k dispozícii.

Myslíme si, že optimálny pomer základnej a spotrebnej zložky je pre každú budovu iný. Závisí to od tepelnotechnických vlastností konkrétneho bytového domu a špecifík zdroja tepla a dodávky tepla. Pomocou našej metodiky ho vieme vypočítať pre každú budovu individuálne.

Prečo sa zdá rozpočítanie nákladov na vykurovanie také zložité?
Rozpočítavanie nákladov v súčasnej podobe aj pomerne zložité je. Keď chceli legislatívci dosiahnuť akú-takú spravodlivosť v tejto oblasti, museli ošetriť v legislatíve rôzne situácie, ktoré môžu nastať, a museli preto stanoviť postupy, ako ich riešiť. Pokazený merač, chýbajúci odpočet, úmyselné ovplyvnenie merania, náhradné výpočty spotreby, plochy, koeficienty atď.

Výsledkom je pomerne zložitá legislatíva a pre laika ťažko pochopiteľné rozúčtovanie. Vyhláška stanovuje aj veľké množstvo údajov, ktoré sa musia v samotnom rozpočítaní nákladov uviesť. Fixné náklady, regulačný príkon, indikované údaje a pod. To sú pre bežného človeka cudzie slová bez informačnej hodnoty.

My sa snažíme tvoriť výstupy tak, aby jednak obsahovali všetky požadované údaje, ale zároveň boli prehľadné – tak pre vlastníka bytu, ako aj správcu domu. Veríme, že z našich výstupov vlastníkov bytov hlava nerozbolí. Navyše, vždy sme ochotní vysvetliť, čo jednotlivé pojmy znamenajú a ako sme dospeli k výsledkom rozpočítavania, poradiť, pomôcť.

Poďme si vysvetliť niektoré zo základných pojmov. Čo je základná a spotrebná zložka?
Celkové náklady na vykurovanie sa delia na základnú a spotrebnú zložku. Každá má iný spôsob rozpočítania. Zá­kladná zložka nákladov na vykurovanie (ÚK) sa rozpočítava podľa podlahovej plochy bytu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch.

Rozpočítava sa medzi všetkých vlastníkov bytov, aj pre byty s individuálnym vykurovaním. Vyhláška to nijako nedefinuje, ale podľa nás náklady na základnú zložku pri ÚK majú tvoriť množstvo tepla, ktoré je potrebné na zabezpečenie tepelnej ochrany budovy, minimálnych hygienických požiadaviek na teplotu v bytoch a majú rešpektovať aj prestupy tepla medzi bytmi.

V praxi sa tieto náklady pohybujú od 60 % až po 90 % celkových nákladov na ÚK. Aj byt, ktorý má vypnuté radiátory, „odoberá“ značnú časť tepla z okolitých bytov, ktoré je potrebne zaplatiť v celkových nákladoch za dom.

Tento názor je výsledkom našej praxe a odbornosti. Ak sme požiadaní o radu, radi pomôžeme. V zmysle platnej legislatívy vlastníci bytov majú právo sami rozhodnúť, aký podiel základnej a spotrebnej zložky sa použije pri rozpočítavaní nákladov na ÚK.

A my to, samozrejme, rešpektujeme. Pre prístroje s elektrickým napájaním odporúčame, aby základná zložka tvorila aspoň 60 % celkových nákladov – presne tak, ako to stanovuje aj platná legislatíva. Náklady určené pre spotrebnú zložku sa rozpočítavajú podľa nameraných hodnôt z meradiel, prípadne podľa náhradných výpočtov stanovených vo vyhláške.

Platí rovnaký pomer zložiek aj pre ohrev vody?
V tomto prípade je to inak. Tu je legislatívou striktne stanovený pomer základnej zložky 20 % a spotrebnej zložky 80 %. Vlastníci bytov tento pomer nemajú možnosť zmeniť. Prečo je to práve takto, 20/80, je popravde trochu záhada.

Ak by mala byť základná zložka vyjadrením fixného nákladu na zabezpečenie tzv. pohotovostných a cirkulačných strát pri dodávke TV, tak v tomto prípade výpočty na reálnych budovách a sústavách ukázali, že toto percento sa pohybuje od 13 % až po 85 % z celkových nákladov v závislosti od objemu odobranej TV a efektívnosti, s akou sa táto pripravuje a dodáva do budovy.

V legislatíve opäť chýba definícia toho, čo vlastne má pri teplej vode tvoriť základnú zložku. Je to jeden z nedostatkov, ktorý veríme, že bude v novej legislatíve odstránený.

Veľa bytových domov prechádza obnovou, predovšetkým zateplením. Aký vplyv má táto skutočnosť na rozpočítavanie tepla? Mení sa tým niečo v spôsobe výpočtov?
V metodike výpočtov sa z tohto pohľadu nemení nič. Je tu však možnosť novému stavu prispôsobiť koeficienty polohy miestnosti. Ide o kompenzáciu, zvýhodnenie miestností, ktoré majú z hľadiska tepelných strát nevýhodnú polohu a sú ochranným štítom ostatných miestností. Ide o miestnosti nad nevykurovanými priestormi, s nevýhodnou orientáciou, pod strechou a v rohových priestoroch.

Výšku koeficientov odporúča vyhláška a zároveň dáva vlastníkom možnosť zvoliť si na domovej schôdzi vlastné korekcie polohy. Po zateplení bytového domu je na mieste, aby nové koeficienty stanovil projektant na základe novej situácie budovy. Rozhodne neodporúčame, aby tieto koeficienty stanovil niekto iný ako odborník na túto oblasť.

Ako sa vypočítajú náklady, keď je chybný PRVN?
V prípade poruchy PRVN sa spotrebná zložka nákladov na vykurovanie vypočíta náhradným spôsobom určeným vyhláškou. Najskôr sa vypočíta náklad na štvorcový meter podlahovej plochy z celkovej sumy spotrebnej zložky domu a tento náklad na štvorcový meter sa násobí podlahovou plochou miestnosti, pre ktorú sa robí náhradný výpočet.

V prípade meračov tepla sa tento náklad na štvorcový meter násobí vykurovanou plochou celého bytu. Zjednodušene povedané, ide o výpočet nákladov podľa plochy miestnosti zo sumy spotrebnej zložky budovy.

Ako sa vypočítajú náklady na vykurovanie pre byt, v ktorom vlastník odmietol nainštalovať pomerové rozdeľovače?
V takomto byte, kde vlastník odmietol zapojiť PRVN, prípadne merače tepla, sa spotrebná zložka nákladov na vykurovanie vypočíta náhradným spôsobom určeným v § 7 ods. 4 vyhlášky. Ide o obdobný výpočet ako v predchádzajúcom prípade, pričom sa vypočítaná suma násobí koeficientom 1,5.

A ak vlastník bytu nesprístupní byt na riadny odpočet? Ako sa mu vypočítajú náklady na vykurovanie?
Ak sa v bytovom dome už vykonali odpočty, naša spoločnosť ešte dáva šancu aj takýmto vlastníkom nahlásiť odpočet individuálne. O tom, že sa neuskutočnil odpočet v konkrétnom byte, dostane vlastník do označenej poštovej schránky oznam s výzvou na individuálne nahlásenie stavu meradiel prostredníctvom portálu www.samoodpocet.sk, prípadne na zaslanie vyplneného tlačiva mailom alebo poštou.

Vlastník je informovaný o dátume, do ktorého je potrebné tieto odpočty nahlásiť. V prípade, že odpočty vlastník nenahlási v stanovenom termíne, stanoví sa mu spotrebná zložka nákladov na vykurovanie náhradným spôsobom v zmysle vyhlášky – rovnako ako v predchádzajúcom prípade. Aby sa predišlo takýmto situáciám, odporúčame vlastníkom, aby si dali v celom dome nainštalovať merače s rádiovým (diaľkovým) odpočtom.

Rozsah, ktorý máme vyčlenený na túto problematiku, je zjavne nedostatočný, aby sa mohli zodpovedať všetky otázky a objasniť zákutia problematiky rozpočítavania nákladov. Môžete zhrnúť to najdôležitejšie, čo by si mali čitatelia z tohto rozhovoru odniesť?
Dajte svoje rozpočítanie nákladov do rúk odborníkom. Zmyslom rozpočítania nákladov je spravodlivé prerozdelenie nákladov tepla a vody medzi vlastníkov bytov. Kľúčové pre túto spravodlivosť je správne stanovenie pomeru základnej a spotrebnej zložky pri ÚK.

V tejto otázke panuje veľa názorov a pocitov, ale často málo odbornosti. Vlastníci bytov by mali dať na rady odborníkov, ktorí reálne vykonávajú rozpočítavanie nákladov a rozumejú celej problematike do hĺbky a v súvislostiach.

Rada na záver: Pre spravodlivé prerozdelenie nákladov je dôležité merať a mať k dispozícii 100 % odpočtov. Preto odporúčame, aby inštalované PRVN, merače tepla a vodomery boli už vybavené funkciou rádiového (diaľkového) odpočtu.

Ing. Dušan Slobodník generálny riaditeľ spoločnosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
Ing. Dušan Slobodník
generálny riaditeľ spoločnosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
Jana Morháčová vedúca oddelenia rozpočítavania spoločnosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
Jana Morháčová
vedúca oddelenia rozpočítavania spoločnosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

www.enbra.sk