Víťazný návrh

Železnú studničku čaká citlivá premena

Dôležitosť verejného priestoru a priestoru na aktivity v prírode je dnes ešte dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Svedčia tomu aj návrhy na predĺženie promenády na Železnej studničke.

Koncom roka 2019 vyhlásili hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Generálny investor Bratislavy (GIB) architektonickú súťaž na návrh predĺženia promenády na Železnej studničke od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smerom na Kačín) okolo dvojice rybníkov cez Drieňovské lúky a končiac neďaleko Snežienky. Podľa odbornej poroty najvhodnejší návrh riešenia predložil účastník súťaže What architects v tímovej spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS.

Dĺžka samotnej cesty, ktorej sa architektonicko-krajinársky návrh týka, je 1,4 kilometra a celková plocha riešeného územia bez vodnej plochy je 31 000 m2. Zadanie architektonickej súťaže sa vytvorilo a konzultovalo s Mestskými lesmi Bratislavy, ktorých cieľom je spraviť promenádu Železnej studničky prístupnejšiu ľuďom, aktivizovať verejnosť, ktorá tu chce tráviť čas, no zároveň chrániť vzácne územia.

Víťazný poster
Víťazný poster | Zdroj: What architects

Bezbariérový prístup a bezpečnejšia doprava 

Prínosom pre návštevníkov budú nové móla pozdĺž oboch jazier a možnosť pozorovať rastliny a živočíchy v mokraďových častiach jazier vďaka lávkam a premosteniam, no pritom do nich nezasahovať, ale napríklad aj možnosť člnkovania sa alebo zážitkového rybolovu či zážitkové a edukatívne trávenie času v priestoroch určených pre rodiny s deťmi.

Celé riešenie počíta aj s bezbariérovým prístupom k hladinám rybníkov. Zvodidlá a nový mobiliár a zastávky MHD sú plánované z prírodných materiálov. Návrh verejného osvetlenia odkazuje na historický kontext územia. V rámci vegetácie víťazný návrh veľmi jemne narába s existujúcou prírodou, rieši najmä úpravy jestvujúcej vegetácie a jej kreatívnu údržbu, kde jednoduchými zásahmi, ako je vyvetvovanie stromov, vytváranie pauzy v hustom poraste pre návštevníkov, „odhaľujú“ zaujímavosti lokality, čo rozširuje možnosti pozorovania krajiny.

Počíta sa s citlivou výsadbou nových drevín na Drieňovských lúkach. Návrh počíta s obnovou cestnej komunikácie pozdĺž celého riešeného územia, rovnako s vyriešením chodníkov pre chodcov a cyklochodníkov. A to tak, aby sa všetci užívatelia komunikácií cítili bezpečne.

Pre cyklistov zvyšuje komfort aj vytvorením nových cyklostojísk, ktoré doteraz v celom dotknutom území chýbali. V rámci návrhu architekti rovnako riešia bezpečné prechádzanie obojživelníkov cez cestnú komunikáciu z lesa do jazier pomocou priepustov – žabochodov zapustených vo vozovke. 

Víťazný návrh
Víťazný návrh | Zdroj: What architects

Vnímanie krajiny v pohybe

„Autori postavili koncepciu na pozorovaní – status quo, a intervenciách, vnímaní krajiny v pohybe,“ uvádza sa v hodnotení päťčlenej poroty, ktorej predsedal Ing. Michal Marcinov. „Prichádzajú s riešením úpravy jestvujúcej vegetácie a jej kreatívnou údržbou (design by management). Oceňujeme tento odvážny prístup jednoduchými zásahmi, akým je vyvetvovanie stromov, vytváranie pauzy v hustom poraste, a tým odhaľovanie zaujímavostí. Ide o vytváranie nových priehľadov a možností pozorovania krajiny,“ uvádza. 

Je to ďalší rozmer v uvažovaní o obraze krajiny na Železnej studničke. Autorský kolektív najrealistickejšie vyhodnotil priestorové možnosti priečneho profilu promenády a ponúkol riešenie zdieľanej komunikácie. Toto riešenie určite nie je najpohodlnejšie, no v prípade priestorových obmedzení si však musíme zvyknúť na istú mieru tolerancie voči ostatným.

Návrh prináša očakávané riešenia jednotlivých funkcií, ktoré sú logicky radené a relatívne citlivo zasadené do prostredia. V niektorých prípadoch, ako sú móla jazera 1 a 2, je ich rozsah a robustnosť na diskusiu. Ďalej zbytočná komfortnosť lávky pri prameni a k mokradi. Človek by si mal niektoré veci zaslúžiť. Rovnako navrhovaná zastávka v konfrontácii s nepriaznivým počasím a náročnosť detského ihriska.

Návrh podľa poroty najlepšie naplnil očakávania zadania a všetky diskutabilné body nijakým spôsobom neznižujú jeho dôveryhodnosť, keďže sú v ďalšom rozpracovaní dokumentácie riešiteľné. Krajinársko-architektonická verejná súťaž bola vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov, z ktorých porota v prvej etape vybrala na základe predložených portfólií tri tímy, ktoré v druhej etape vypracujú a odprezentujú návrh. Honorár za návrhy, ktoré predložia účastníci v druhej etape súťaže je stanovený na 2 000 €. Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb je 69-tisíc eur. 

Zdroj: DOXA architekti 

2. miesto: DOXA architekti 

Z hodnotenia poroty:

Návrh Doxa architekti predstavil silný a najradikálnejší koncept takzvanej duality prístupov. Uchopil zadanie jednoznačným rozdelením prostredí, kde na jednej strane v dĺžke „mestského bulváru“ príroda ustupuje človeku a na druhej strane na „neviditeľnej ceste“ človek ustupuje prírode. Toto rozhodnutie autorov prinieslo výrazné momenty narábania s krajinou prostredníctvom architektonických prvkov.

Objekty a plochy tvarovo vychádzajúce zo základných geometrických útvarov sa až na výnimku prestrešenej kolonády mierkou trafili do prírodného prostredia. Zaujali výtvarnou abstrakciou a prínosom nových funkcií, ktoré je možné v čase organizovať. Vzhľadom na polohu v rámci mesta a povahu lokality je materialita a farebnosť na diskusiu.

Otázna je miera. Výrazným nedostatkom sa stalo dopravné riešenie promenády. Navrhovaná segregácia všetkých účastníkov premávky by mala vysoké priestorové nároky a s tým spojené výrazné zásahy do okolia trasy. Materiálové riešenie bus pruhu ako zatrávňovacej dlažby vyvolalo množstvo pochybností, či už z funkčného, alebo technického hľadiska. Je z nášho pohľadu nereálne a koniec koncov aj nepotrebné.

Riešenie osvetlenia promenády formou nesvetlenej linky prakticky na hornej hrane chodníka vyvolalo pochybnosti z hľadiska funkčnosti počas jesenného, no najmä zimného obdobia. Porota oceňuje architektonický prínos návrhu, na druhej strane nám chýbala aspoň nejaká práca s drevinami. Hľadanie a objavovanie skrytých príležitostí krajiny ako takej. Rezať nemusí vždy znamenať len ničiť. 

Zdroj: NEWGARDENDESIGN, s.r.o. + plusminusarchitects, s.r.o. 

3. miesto: NEWGARDENDESIGN, s.r.o. + plusminusarchitects, s.r.o. 

Z hodnotenia poroty:

Na prvý pohľad navrhované úpravy vstupujú do územia veľmi citlivo. Oprava mosta, vodný prameň, autobusová zastávka, opekacie miesta, prístrešky, piknikové terasy, ihriská a vyhliadkové móla, ktoré ponúkajú novú perspektívu pozorovania prírody. To všetko riešené v materiálovej kombinácii oceľ a drevo by tak bez problémov zapadlo do predstavy väčšiny užívateľov. Tých, ktorí Železnú studničku poznajú roky, ale určite aj menej zainteresovaných.

Pri podrobnejšom študovaní návrhu vyvstalo viacero otázok. Na brehu jazera č. 2 sa objavilo vskutku veľkorysé mólo. Napriek argumentáciám v podobe rybárskej búdy a vyhliadkam je na pováženie v takej miere nahrádzať vyšliapanú cestičku nadzemnou pôdorysne vlniacou sa oceľovo-drevenou konštrukciou. Na jazere č. 1 je konštrukcia striedmejšia, práve vďaka tomu pôsobí prirodzenejšie. Reorganizácia Drieňovskej lúky prináša významné vstupy do východnej časti.

Modernizácia ihriska vo vzťahu k plánovanej obnove objektu Snežienka má svoju logiku. Detská zoo a športové plochy so sebou prinášajú isté obmedzenia, ktoré nevnímame ako prínosné pre túto lokalitu. Oplotenia, hoc v minimálnej výške, nezvyšujú možnosti užívania. Práve naopak, rozdeľujú celistvú plochu na viacero menších samostatných „ostrovov“.

Grilovacie prístrešky a ohniská organizované v hniezdach nepovažujeme za vhodné riešenie. Otáznym je množstvo a hlavne dištancie. Istá miera odstupu alebo možnosť výberu v závislosti od počtu v skupine bude vítaná. Sprístupnenie mokrade skrz zapustené šlapáky nepredstavuje podľa nás adekvátny vstup verejnosti do týchto pre prírodu významných úkazov v krajine. Iné narábanie s drevinami a krajinným obrazom sme z návrhu nevyčítali.

Profil komunikácie, resp. promenády, je riešený ako asfaltový povrch s výškovou segregáciou cyklistov od zvyšku dopravy. To sa vzhľadom na už dnes známu intenzitu a momenty ukazuje ako nevýhodné pre cyklistov. Odhliadnuc od predloženia návrhu len na dvoch z troch predpísaných panelov, ide o najschematickejšie odprezentovanie návrhu, ktorý v konečnom dôsledku svojou snahou o nenápadnosť porotu nepresvedčil o svojich kvalitách.

REDAKČNÁ ÚPRAVA: Ľudovít Petránsky
PODKLADY: MIB
VIZUALIZÁCIE: What architects, DOXA architekti, NEWGARDENDESIGN + plusminusarchitects