zelene budovy podla certifikacie leed
Galéria(2)

Zelené budovy podľa certifikácie LEED

Zelené budovy sú energeticky efektívnejšie a pohodlnejšie na rozdiel od štandardne navrhovaných budov. Certifikácia LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – vedenie v energetickom a environmentálnom navrhovaní) je medzinárodne uznávaný systém na identifikovanie a zavádzanie riešení v rámci zelených budov v oblastiach projektovania, konštrukcií, prevádzkovania a ich údržby.

zelene budovy podla certifikacie leed 6038 big image
Systém bol zavedený v USA v roku 2009 prostredníctvom U.S. Green Building Council (USGBC) a na Slovensku sú v súčasnosti v certifikačnom konaní projekty s týmito pracovnými názvami:

 • Administration Building SO: 09 v Bratislave, vlastník IMMOCAP
 • Business Center Bratislava BBC1 plus v Bratislave, vlastník CA IMMO AG
 • Central Master Site v Bratislave, vlastník IMMOCAP
 • Central Shopping SO: 02 v Bratislave, vlastník IMMOCAP
 • Culenova Office Tower 1 v Bratislave, vlastník PENTA INVESTMENTS LIMITED
 • MC Stadion v Žiline
 • Office Tower SO: 03 v Bratislave, vlastník IMMOCAP

Certifikácia poskytuje nezávislé trojzložkové posúdenie o tom, že daná budova bola navrhnutá a postavená podľa kritérií spĺňajúcich požiadavky na trvalú udržateľnosť, energetickú nenáročnosť, výber materiálov a kvalitu vnútorného prostredia.

Certifikácia LEED je určená pre rôzne kategórie projektov, a to:

 • nové objekty (úrady, komerčné objekty vrátane administratívnych budov, rekreačné objekty atď.),
 • existujúce budovy,
 • komerčné interiéry,
 • jadro a plášť – konštrukciu, fasádu, vykurovanie, ventiláciu, klimatizáciu,
 • školy,
 • maloobchody,
 • domácnosti,
 • zdravotnícke zariadenia,
 • urbanizmus.

Za niektorými typmi certifikácií sa skrývajú konkrétne druhy stavieb, pre ktoré je daná certifikácia určená. Preto si pomocou príručky treba vybrať správny druh certifikácie. Certifikácia pozostáva z hodnotiaceho systému, v rámci ktorého treba dosiahnuť určitý počet kreditov v jednotlivých oblastiach.

Pri budovách sa hodnotia tieto oblasti:

 • Miestna udržateľnosť – obnova územia po dokončení výstavby, hospodárenie s dažďovou vodou počas výstavby, alternatívne spôsoby dopravy osôb do zamestnania v danom projekte napríklad pri administratívnych budovách atď.
 • Vodné hospodárstvo – vhodný počet vodovodných armatúr a batérií, efektívne hospodárenie s pitnou a úžitkovou vodou, vsakovanie vôd do územia namiesto odvádzania do kanalizácie atď.
 • Energia a vplyvy na ovzdušie – zariadenia s nízkou spotrebou energie, optimalizácia zdrojov energie, obnoviteľné zdroje energie atď.
 • Materiály a zdroje – nakladanie s odpadmi, výber materiálov atď.
 • Kvalita vnútorného prostredia – kvalita vnútorného ovzdušia, komfort vnútorného prostredia, termoregulácia, regulácia osvetlenia atď.
 • Inovácie v návrhu – zdokumentovanie udržateľnosti nákladov na prevádzku budovy atď.
 • Regionálne priority – záleží na prioritách štátu, v ktorom sa daný projekt bude realizovať.

Projekt musí dosiahnuť potrebný počet bodov, aby mohol byť certifikovaný. Následne je podľa počtu kreditov zaradený do niektorej z týchto kategórií:

 • Certified, 40+ bodov,
 • Silver, 50+ bodov,
 • Gold 60,+ bodov,
 • Platinum, 80+ bodov.

Maximálny počet bodov 110 (100 bodov základných a 10 prídavných) možno získať v týchto oblastiach: regionálne priority a inovácie návrhu.

Súčasťou programu LEED je vzdelávanie vo forme kurzov a publikácií na dodržanie kritérií hodnotenia a podpora projektovania.

Na záver možno spomenúť, že budovy certifikované LEED sa vyznačujú:

 • nízkymi prevádzkovými nákladmi a ich udržateľnou hodnotou,
 • menším množstvom odpadu vyprodukovaným v nich a následne umiestneným na skládkach,
 • šetrením energiou a vodou,
 • redukovaným množstvom produkcie skleníkových plynov,
 • bezpečnejším a zdravším vnútorným prostredím pre ich obyvateľov.

Vzhľadom na spomenuté výhody je certifikačný systém LEED výhodný pre developerov, architektov a budúcich užívateľov stavieb.

TEXT: Bc. Peter Bažík
Foto: EcoPoint