Grafické znázornenie pozemku pre účely výstavby ZCV a planetária (červenou je vyznačený pozemok, v rámci ktorého sa uskutoční overovacia štúdia).

Zážitkové centrum vedy a planetárium by malo byť v bratislavskej ZOO. Pre mesto je dôležitá synergia

Podľa predbežného harmonogramu by sa ich realizácia mala uskutočniť v rokoch 2028 – 2029. Mesto Bratislava a jeho príspevková organizácia ZOO v Mlynskej doline s ďalšími účastníkmi memoranda, ktorí podporujú vznik Zážitkového centra vedy a planetária, majú svoje úlohy a príprava vrátane povoľovacích procesov potrvá do roku 2027.

Článok je rozšírený o vyjadrenie mesta Bratislava v infoboxe Ako ovplyvní činnosť  ZCV a Planetárium činnosť ZOO?

Centrum má okrem podpory a propagácie vedy osloviť svojou ponukou aj turistov. Samospráva, štát a tretí sektor sa pustili do prípravy náročného projektu. V súvislosti s financovaním projektu mesto Bratislava informovalo, že výstavba a prevádzka bude budú financované zo štátneho rozpočtu, prípadne zdrojov EÚ alebo ich kombináciou. Najbližším krokom bude vytvorenie spoločného projektového tímu Centrum vedecko-technických informácií SR (CVT SR), ZOO a  mesto Bratislava.

Mesto takto rieši tému umiestnenia planetária, ktoré malo byť pôvodne na bratislavskom nábreží. V decembri 2023 podpísalo so združeniami Slovenské planetáriá a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity memorandum o planetáriu na území hlavného mesta.

Ako ovplyvní činnosť  ZCV a Planetárium činnosť ZOO?

Pre mesto Bratislava aj jeho partnerov bolo dôležité nájsť miesto v bezprostrednej blízkosti vedeckých a vzdelávacích inštitúcií, aby sa mohlo rozrastať o nové funkcie aj o nové priestory. „Našli sme ho v rámci štedrého areálu ZOO,“ uviedol hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla s tým, že  táto lokalita ponúka synergiu s okolitými inštitúciami ako SAV, Prírodovedecká fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky či Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, CVTI SR a v susedstve má vyrásť aj plánovaný inovatívny kampus. Ide jednoducho o lokalitu, ktorá má potenciál stať sa centrom výskumu a inovácií v Bratislave.

Podstatnou podmienkou pre vznik zážitkového centra vedy a planetária pri ZOO Bratislava je práve to, aby sa tieto vedecko-náučné organizácie vzájomne dopĺňali a vznikla čo najväčšia synergia. Ďalším príkladom môžu byť kombinované programy, kedy si návštevník pozrie napríklad expozície v zážitkovom centre vedy zamerané na biológiu a následne konkrétne živé zvieratá v ZOO, prípadne sa zúčastní jedného zo zážitkových programov ktoré ZOO ponúka už dnes /napr. rande so žirafou a podobne/. „Je pre nás dôležité, aby sa prepojenosť a spolupráca týchto inštitúcií plánovala už od počiatočnej fázy projektovania a tesné susedstvo ZOO a zážitkového centra vedy znamenalo výhody pre všetky strany a najmä pre návštevníkov,“ konštatoval.

Na otázku ako výstavba ovplyvní zvieratá v ZOO hovorca Bubla odpovedal, že aj z pohľadu zvierat by realizácia projektu mala mať iba pozitívne dôsledky na kvalitu ich života. Projekt znamená presunutie žiráf, zebier a pštrosov na voľné lúky pod nosorožcami. Tieto zvieratá by určite privítali presun od diaľnice do menej hlučného prostredia, ktoré navyše poskytuje možnosť mnohonásobne väčšej výmery výbehu.

 

Pribudnú moderné vedecké areály

Perspektívne sa črtá v Bratislave niekoľko lokalít, ktoré budú miestom vedy a výskumu. Okrem Zážitkového centra vedy a planetária je pre vedu a jej zázemie určený areál Slovenskej akadémie vied (SAV) na blízkej Patrónke, ktorý sa má pretvoriť na moderný vedecký kampus.

Oproti areálu SAV, v území bývalej vojenskej nemocnice, pripravuje softvérová firma ESET svoje vedecké a výskumné centrum podľa návrhu svetoznámeho ateliéru BIG-Bjarke Ingels Group.

ZCV a planetárium pre hlavné mesto znamená, že po vypracovaní overovacej štúdie a prevádzkového modelu, ktorý zohľadní záujmy ZOO, predloží primátor Matúš Vallo zastupiteľstvu nájomnú zmluvu s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVT SR).

Peniaze pre riešenie žirafinca

Mestskí poslanci požiadali v júni 2024 uznesením primátora, aby nájomné bolo symbolické a schválené formou osobitného zreteľa. Podmienkou je zarátanie vyvolaných investícií v areáli ZOO Bratislava do nákladov projektu. Termín schválenia nájomnej zmluvy poslancami je prvý štvrťrok 2025. Účastníci memoranda sa dohodli, že ZOO bude mať možnosť čerpať financie na projektovú dokumentáciu na nový žirafinec, na jeho výstavbu a presun zvierat.

Aká bude rozloha pozemku, to ukáže overovacia štúdia a geometrický plán, overovaciu štúdiu s návrhom ekonomickej udržateľnosti vypracuje Centrum vedecko-technických informácií SR.

Architektonická súťaž a štúdia má byť v roku 2025

Cieľom je aj posúdiť možnosť napojiť ZCV a planetárium na okolité pozemky vo vlastníctve SAV a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). BSK, SAV, Slovenské planetáriá a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity sú ďalšími účastníkmi memoranda. Centrum vedecko-technických informácií SR bude spolupracovať pri príprave architektonického riešenia a dizajnu ZCV a planetária s Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Architektonickú súťaž a štúdiu (na základe súťaže) má zrealizovať Centrum vedecko-technických informácií SR, súťaž  v prvom a druhom štvrťroku 2025 a štúdiu v poslednom kvartáli 2025.