Z barokovej sýpky je hotel. Svoju minulosť vďačne priznáva

Partneri sekcie:

Monumentálna štvorpodlažná budova je prirodzenou dominantou obce, jej postupné chátranie však v roku 2005 definitívne ukončil požiar. Nakoniec sa unikátna stavba vďaka osvietenému investorovi premenila na jedinečný hotel.

Veľkorysá pavlovická sýpka z čias vlády Jozefa II. je vďaka svojim urbanistickým a architektonickým kvalitám jednou z najvýznamnejších hmotných pamiatok hospodárskych dejín regiónu. Štvorpodlažná budova má prízemie zaklenuté nízkou krížovou klenbou v dvojtrakte, nesenou kamennými stĺpmi. 

Ďalšie dve poschodia majú drevené trámové stropy, nesené na druhom poschodí kamennými a stanovými stĺpmi. Na treťom poschodí stropy nesú mohutné otesané drevené stĺpy. Štvrté poschodie je podkrovné. Všetky poschodia sýpky boli pôvodne otvoreným priestorom na uskladnenie obilia s malými vetracími otvormi v hrubých obvodových stenách bez technického vybavenia a výťahu. 

Jednotlivé úrovne prepájalo pôvodné mohutné drevené schodisko. Malé okná s kamennými osteniami boli bez výplne, aby mohol do uskladneného zrna prenikať vzduch a obilnina sa tak prirodzeným spôsobom sušila. Pôvodný drevený krov zhorel a bol v 90. rokoch minulého storočia nahradený novým vrátane pálenej keramickej krytiny.

Priestranné hotelové izby majú doskové podlahy, robustné drevené dvere a vstavaný nábytok.
Prízemie budovy je čo najviac otvorené, aby vynikla veľkorysosť zaklenutia priestoru
Sýpka po rekonštrukcii
Južný pohľad
Západný pohľad
Detail chodby.
Prízemie budovy je čo najviac otvorené, aby vynikla veľkorysosť zaklenutia priestoru.
Priečny rez

Hľadanie nového účelu

Stavba je vďaka svojej veľkosti a umiestneniu v ťažisku obce prirodzenou dominantou Veľkých Pavlovíc. Pri hľadaní nového využitia sa preto núkala významná spoločenská funkcia, ktorá by hodnoty tejto cennej budovy priblížila aj miestnym. 

Našťastie, baroková budova našla osvieteného investora, ktorý sa odmietol zmieriť s ďalšou degradáciou stavby a začal proces jej záchrany konverziou sýpky na hotel s reštauráciou a konferenčnou sálou.

Celý proces projektovania od počiatku prebiehal v spolupráci s českým Národným pamiatkovým ústavom. Zámerom bolo čo najviac zachovať a rešpektovať pôvodný urbanistický i priestorový koncept kultúrnej pamiatky. Architektonická hodnota fasád hospodárskej stavby mala byť zachovaná. 

Dispozícia

Prízemie budovy je v čo najväčšej miere otvorené, aby bola zrejmá veľkorysosť zaklenutia celého priestoru. Nachádza sa tu vstupná hala, reštaurácia so zázemím kuchyne, dve konferenčné sály a príslušenstvo. Zasklené steny so subtílnymi kovanými rámami, ktoré oddeľujú jednotlivé prevádzky, umožňujú získať prehľad o takmer celom priestore prízemia. Interiérové prvky spojené so stavbou – osvetlenie, objekt recepcie a baru, mobiliár, to všetko je podriadené plynutiu priestoru.

Na ďalších poschodiach sa nachádza 42 hotelových izieb v rôznych kategóriách, z toho štyri apartmány, klubový salónik a kancelária správy prevádzky. Dispozičné delenie umožnili ľahké montované priečky, realizované tak, aby neporušili pôvodné nosné konštrukcie. Priestranné hotelové izby majú doskové podlahy, robustné drevené dvere a vstavaný nábytok. 

Pôvodné malé okná si ponechali kamenné ostenie. Z dôvodu väčšej potreby denného osvetlenia sú zväčšené zaskleným parapetom z vonkajšej strany steny. Z interiéru tak vzniká dojem arkiera, v exteriéri sklo so sieťotlačou splýva s fasádou. V kúpeľniach sú svetlé alebo tmavé veľkoplošné obklady imitujúce kameň.

Prízemie budovy je čo najviac otvorené, aby vynikla veľkorysosť zaklenutia priestoru
Prízemie budovy je čo najviac otvorené, aby vynikla veľkorysosť zaklenutia priestoru | Zdroj: Vladimír Novotný/KIVA

Staré a nové

Konverzia stavby spočívala v očistení stavby od neskorších nánosov a v reštaurátorskej záchrane pôvodných stavebných prvkov. Všetky hodnotné kamenné pieskovcové časti – sokle, telá a hlavice stĺpov, ostenia okien – boli zachované, opravené, prípadne odborne doplnené, rovnako aj drevené nosné konštrukcie – stĺpy a stropy. 

Konštrukcia krovu vrátane krytiny bola nahradená a strecha doplnená o klasické aj vrcholový svetlík. Pôvodné poškodené masívne drevené schodisko bolo nahradené novým a v jeho blízkosti postavili osobný výťah. Všetky historické prvky sa zachovali v originálnom vyhotovení a nové, vychádzajúce z potreby súčasnej prevádzky, boli navrhnuté v odlišnej minimalistickej súdobej podobe, aby boli jasne odlíšiteľné.

Na fasáde sa tak objavuje novotvar grafitového tubusu únikového schodiska, ktoré vzniklo z dôvodu požiarnej ochrany hotelových izieb. V podobnom dizajne sú aj vstavaný výťah, požiarne dvere, deliace zasklené steny atď. Hlavný vstup do objektu sa nachádza na mieste pôvodného. Historické dvere sa nezachovali. Ostenie vrátane dverí je navrhnuté novodobo ako vstup do spoločenskej stavby. Dvere únikového východu sa zachovali a boli repasované vo svojej pôvodnej podobe ako drevené s kovaným oplechovaním v grafitovej úprave.

Vápenné štukové omietky murovaných konštrukcií boli v maximálnej možnej miere zachované a prepojené s novými, tradične zhotovenými s remeselnou plasticitou a spracovaním detailov klenieb. Všetky klampiarske výrobky sú medené, okná dubové a stavba tak odkazuje na tradičné vekom preverené materiály.

Priestranné hotelové izby majú doskové podlahy, robustné drevené dvere a vstavaný nábytok.
Priestranné hotelové izby majú doskové podlahy, robustné drevené dvere a vstavaný nábytok. | Zdroj: Vladimír Novotný/KIVA

Riešenie interiéru

Výtvarný koncept interiéru spočíva vo vnímaní kvalít pôvodnej sýpky a v rešpekte k existujúcej stavbe. Architekti sa rozhodli novými prvkami a povrchmi nekonkurovať existujúcim, ale podporiť ich vyznenie kontrastom so súčasnými stavebnými a technickými možnosťami a dizajnom.

Pieskovcová dlažba na podlahe prízemia bola nahradená novou s rovnakou farebnosťou a štruktúrou. Podlahy na hotelových poschodiach sú dubové, dvere a vstavaný nábytok z dubového masívu a dyhy.

Keď to bolo možné, dali architekti vo vybavení interiérov prednosť českému dizajnu a značkám. Podoba svetelných objektov v izbách je metaforou odkazujúcou na historický požiar. Ich výroba je inšpirovaná japonskou metódou opracovávania dreva yakisugi, v tomto prípade sa horúce sklo leje do dreveného kopyta.

Starý dom, nové technológie

Hotel je vykurovaný tepelným čerpadlom s hlbinnými vrtmi, správa sa šetrne k životnému prostrediu a šetrí nákladmi na prevádzku. Prevádzka hotela kladie na objekt technologické nároky. 

Aby sa zachovala jedinečnosť historickej stavby a minimalizovali sa zásahy do pôvodných konštrukcií, bola navrhnutá samostatne stojaca budova technického zázemia, zapustená do terénu vedľa sýpky. Nachádzajú sa v nej strojovne vzduchotechniky a sklady. Jej pultová strecha je poňatá ako sad veľkopavlovických marhúľ. 

Stavby spoločne tvoria areál, ktorý je v exteriéri vymedzený upravenými verejnými plochami vysadenými platanmi, katalpami a doplnený fontánou aj letnou záhradkou reštaurácie. Dedina sa nachádza v aktívnej folklórnej oblasti, stále v nej žijú remeselníci a výrobcovia krojov používajúci tradičné postupy. Batikované modré obrazy majú voľnú predlohu v pracovnej vinárskej zástere. Tradičné výšivky a potlačené textílie budú postupne dopĺňať interiér o bohatstvo lokálnej kultúry.

HOTEL LOTRINSKÝ
Miesto: Veľké Pavlovice, ČR
Investor: S.M.K. a.s.
Autori projektu: Zdeněk Eichler, Eva Eichlerová/EA architekti s.r.o.
Spolupráca: Martina Matušková, Přemysl Valový
Realizácia: 2018
Stavebno-technický výskum: ARCHITEKTUR-DESIGNSTUDIO s.r.o.
Statika a stavebné konštrukcie: OK atelier s.r.o.
Statika oceľových konštrukcií: Helena Janíková/Konseb – Konečný Šebestík
Počet izieb: 42
TEXT: Anna Vrabcová
Projektová dokumentácia: EA Architekti
FOTO: Vladimír Novotný/KIVA