stavba roka logo krivky 1
Galéria(12)

Kompletné výsledky súťaže STAVBA ROKA 2019

Združenie ABF Slovakia organizuje každoročne súťaž Stavba roka s cieľom propagácie a podpory realizácie kvalitných stavebných diel na Slovensku. Slávnostné odovzdávanie cien celoštátnej súťaže Stavba roka sa v ostatných rokoch už tradične koná na Gala večeri venovanom súbežne otvoreniu veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA v priestoroch Incheba Expo Areny v Bratislave.

WellPark, Žilina
ZKW Krušovce – expanzia výrobného areálu
Hrebienok Resort II, Vysoké Tatry
Poštová 1, Žilina
Poštová 1, Žilina
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane
Národný futbalový štadión, Bratislava
Stein 2, Bratislava

Aktuálny 25. ročník súťaže poznamenala situácia vyvolaná pandémiou COVID-19, ktorá spôsobila zrušenie oboch veľtrhov ako aj pripravované slávnostné odovzdávanie cien súťaže Stavba roka. Združenie ABF Slovakia rozhodlo o uskutočnení Gala večera v náhradnom termíne 25.6.2020 v štúdiách RTVS. Záznam zo slávnostného odovzdávania ocenení vysielala RTVS na stanici Dvojka 2. 7. 2020 o 20:10 hod.

Stále pretrvávajúce obmedzenia neumožňujú uskutočniť večer za prítomnosti niekoľkých stoviek účastníkov, priateľov slovenskej architektúry a stavebníctva, ale len za úzkeho okruhu zástupcov prihlasovateľov stavieb, vyhlasovateľov cien, predstaviteľov inštitúcií garantujúcich ceny za celospoločenský prínos – Ministerstva dopravy a výstavby SR a Únie miest Slovenska, členov poroty. Napriek týmto obmedzeniam bol Gala večer umocnený famóznym vystúpením umelcov – Janoska Ensemble a Jany Kirschner, čím sa stal nezabudnuteľným nie len pre účastníkov v štúdiu ale aj pre divákov RTVS.

Záštitu nad 25. ročníkom súťaže prevzal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Organizátor súťaže od roku 1995

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Vyhlasovatelia súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Únia miest Slovenska,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Ceny v súťaži Stavba roka

V tomto ročníku posudzovala stavby 8-členná odborná porota, ktorá udelila celkom 9 cien, a to:
– 6 cien vyhlasovateľov súťaže,
– 2 ceny za celospoločenský prínos,
– hlavnú cenu titul Stavba roka 2019.
Stavby, ktorým porota udelila niektorú z cien vyhlasovateľov alebo cenu za celospoločenský prínos sú zároveň nominované na hlavnú cenu.

Odborná porota rozhoduje o udelení cien jednotlivým stavbám podľa technickej dokumentácie predloženej prihlasovateľom a na základe obhliadky každej stavby in situ.

Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov, ktorých autorom je akademický sochár Rasťo Trizma.

Cena verejnosti

Hlasovanie o Cenu verejnosti už tradične organizuje Združenie ABF Slovakia v spolupráci so spoločnosťou Zoznam, s. r. o. na známom internetovom portáli www.zoznam.sk. V aktuálnom 10. ročníku mali možnosť respondenti hodnotiť stavby na graficky inovovaných stránkach, výrazne atraktívnejším spôsobom. Prejavilo sa to vo výraznom náraste celkového počtu hlasujúcich, ktorý prekročil v tomto roku 49 tisíc.

Odborná porota

O cenách tohto ročníka rozhodovala odborná porota, ktorú nominovali vyhlasovatelia 25. ročníka súťaže Stavba roka 2019. Členov odbornej poroty menuje výkonný výbor Združenia ABF Slovakia na základe nominácií vyhlasovateľov súťaže. Pracovala v zložení:

  • prof. Ing. Boris Bielek, PhD., STU v Bratislave, Stavebná fakulta
  • Ing. Katarína Bzovská, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Spolok architektov Slovenska
  • Ing. arch. Ivan Kočan, Slovenská komora architektov
  • Ing. Dáša Kozáková, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Bratislava
  • prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc., Združenie ABF Slovakia
  • Ing. Ján Majerský, PhD., Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
  • Prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov

Ceny udelené odbornou porotou

I. Hlavná cena titul Stavba roka 2019

Zámok Pezinok
obnova, novostavba

Autori architektonického riešenia: –
Projektant architektonickej časti: Ing. Ivan Tonhauzer, PhD. a kolektív, A. S. PROJEKT-ING., s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ivan Tonhauzer, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Zdenek Barcaj
Stavebník, developer: FORTE EXTRA, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Ivan Tonhauzer, PhD., A. S. PROJEKT-ING., s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): –
Doba výstavby: 10/2017 – 05/2019

Obnova historickej časti pezinského zámku pozostávala najmä z odstránenia sekundárnych konštrukcií – murív a deliacich priečok. Nosnou ideou obnovy sa stala myšlienka vrátiť zámku charakter historicky cenného objektu.

V rámci obnovy sa vytvorili priestory pre historické múzeum, novú kaplnku a priestory medzinárodnej umeleckej galérie skla. Vrátili Pálfyho apartmány, sprístupnili sa priestory historickej kaplnky a vybudovala sa pýcha zámku – zlatá sála. V podkroví nadväzujúcom na novú hotelovú časť sa vybudovalo divadielko.

Prestavbou administratívnej budovy na hotel vznikli tri nadzemné podlažia s obytným podkrovím a technickými priestormi v časti krovu. Pri prestavbe sa vytvorili podmienky na prepojenie hotelovej časti s historickými priestormi. Každý pamiatkovo-chránený objekt si vyžaduje citlivý špecifický prístup smerujúci ku skĺbeniu funkčnosti a estetiky priestoru.

Dosiahnutie tohto cieľa nie je možné bez každodennej spolupráce stavebníka, architekta, projektanta interiérov a technologických zriadení objektu. So snahou minimálneho zásahu do interiéru je upravené privádzanie vzduchu do banketovej sály zámku cez atypické štrbiny uložené v obvode stropu a v štukatúrach.

Na odvod vzduchu sú využívané vertikálne šachty v rohoch sály v dolnej časti osadené tepanými mrežami. Na chladenie priestoru sú navrhnuté kanálové jednotky s priamym chladením, osadené nad stropom a distribúcia vzduchu je riešená cez špeciálne upravené stredové svietidlá.

V objekte bol inštalovaný integrovaný prístupový systém s meraním a reguláciou, ktorý spája flexibilitu elektronického prístupu používaním bezdotykových čipov pre vstup do miestností a maximálne šetrenie elektrickej a tepelnej energie v objekte. Systém automaticky riadi parametre vykurovacích okruhov, klimatizácií, vzduchotechnických jednotiek a spotrebičov elektrickej energie podľa prítomnosti osôb v jednotlivých miestnostiach.

Zámok Pezinok, južný pohľad
Zámok Pezinok, južný pohľad | Zdroj: FORTE EXTRA, s. r. o.

II. Ceny za celospoločenský prínos

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva

Hrebienok Resort II
Novostavba, Vysoké Tatry

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Branislav Rzyman
Projektant architektonickej časti: IP – Poprad, s. r. o., Poprad – Ing. Igor Piatnica
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PCstatik, s. r. o. Poprad – Ing. Jaroslav Cuník
Hlavný zhotoviteľ: Hrebienok Resort, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Martančík
Stavebník, developer: Hrebienok Resort, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Pavol Martančík – CPMP s. r. o.
Stavebné náklady (bez DPH): 12, 5 mil. EUR
Doba výstavby: 06/2017 – 06/2019

Cena udelená odbornou porotou za:
– vysoko kultivovaný architektonicko-urbanistický počin prevedený v exponovanom a dominantnom horskom prostredí Vysokých Tatier,
– architektonický koncept, ktorý svojím tvaroslovím plnohodnotne rešpektuje zásady presvetlenia, akustickej pohody a zachovania vizuálneho súkromia s okolím,
– návrh a použitie typických regionálnych materiálov, ktoré boli dobre remeselne zvládnuté v realizácii diela a v detailoch.

Hrebienok Resort II, Vysoké Tatry
Hrebienok Resort II, Vysoké Tatry | Zdroj: Ján Jasenský

Cena Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska

Zámok Pezinok
obnova, novostavba

Autori architektonického riešenia: –
Projektant architektonickej časti: Ing. Ivan Tonhauzer, PhD. a kolektív, A. S. PROJEKT-ING., s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ivan Tonhauzer, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Zdenek Barcaj
Stavebník, developer: FORTE EXTRA, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Ivan Tonhauzer, PhD., A. S. PROJEKT-ING., s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): –
Doba výstavby: 10/2017 – 05/2019

Cena udelená odbornou porotou za:
– celospoločenský prínos obnovy a rekonštrukcie významnej kultúrnej pamiatky v meste Pezinok,
– obnovu a záchranu historicky cenných priestorov zámku a ich nové využitie pre funkciu múzea,
– architektonicky optimálne a účelovo optimálne navrhnutú prístavbu hotela ku historickej časti zámku,
– optimálne a efektívne technické riešenie rekonštrukcie, obnovy a dostavby národnej kultúrnej pamiatky s použitím moderných sanačných systémov a technologických riešení pre rekonštrukcie historických objektov.

zámok severo západný pohľad
Zámok Pezinok, severo-západný pohľad | Zdroj: FORTE EXTRA, s. r. o.

III. Ceny vyhlasovateľov súťaže – 6 cien bez udania poradia

Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie

Národný futbalový štadión
novostavba, Bratislava

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Karol Kállay st., Ing. arch. Karol Kállay ml., Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta
Projektant architektonickej časti: NEUSTÁLE, s. r. o., Ing. arch. Martin Ďurík, Ing. arch. Branislav Paulík, Ing. arch. Milan Paulík, Ing. arch. Kristína Šťastná
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Jaroslav Repa, PhD., STAVOKOV PROJEKT s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Andrej Spišiak
Stavebník, developer: NFŠ, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Ľudovít Čačka – LIDZ, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 118, 5 mil. EUR
Doba výstavby: 08/2016 – 12/2019

Cena udelená odbornou porotou za:
– zvládnutie náročného statického riešenia oceľovej konštrukcie prestrešenia tribún s výnimočným vyložením konzolovitých častí konštrukcie, ktorá tvorí najväčšiu membránovú konštrukciu na Slovensku,
– náročnú a jedinečnú atypickú prefabrikovanú konštrukciu tribún štadióna.

Národný futbalový štadión, Bratislava
Národný futbalový štadión, Bratislava | Zdroj: Ing. Milan Jursa

Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby

Poštová 1
rekonštrukcia, Žilina

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Alexander Koban, Milan Dubec, Ing. arch. Peter Gažo
Projektant architektonickej časti: Ing. Vladimír Rybárik
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ján Palkovič
Hlavný zhotoviteľ: INGSTEEL s. r. o.
Hlavný manažér stavby: Ing. Rastislav Kravec
Stavebník, developer: Reinoo Žilina a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Rastislav Menich
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 18,0 mil. EUR
Doba výstavby: 10/2017 – 02/2019

Cena udelená odbornou porotou za:
– vysokú kvalitu komplexnej rekonštrukcie architektonického diela s novým vyzretým, nadčasovým dizajnom, kvalitným technickým spracovaním s profesionálne zvládnutými architektonickými detailmi a progresívnymi technológiami techniky prostredia budovy.

Poštová 1, Žilina
Poštová 1, Žilina | Zdroj: Mgr. art. Lukáš Macek

Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby

Poštová 1
rekonštrukcia, Žilina

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Alexander Koban, Milan Dubec, Ing. arch. Peter Gažo
Projektant architektonickej časti: Ing. Vladimír Rybárik
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ján Palkovič
Hlavný zhotoviteľ: INGSTEEL s. r. o.
Hlavný manažér stavby: Ing. Rastislav Kravec
Stavebník, developer: Reinoo Žilina a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Rastislav Menich
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 18,0 mil. EUR
Doba výstavby: 10/2017 – 02/2019

Cena udelená odbornou porotou:
– inovatívnu a jedinečnú technológiu spúšťania a zdvíhania pôvodných stropov do novej polohy, čím sa odstránili výškové rozdiely podláh jednotlivých podlaží, čo prispelo k optimálnemu priestorovému využitiu budovy a minimalizácii odpadov,
– progresívnu konštrukčnú tvorbu a profesionálnu realizáciu fasádnych a strešných konštrukcií vysokej fyzikálnej kvantifikácie a estetickej úrovne, vrátane veľkoplošnej transparentnej strechy átriovej dvorany s vysoko efektívnym exteriérovým tieniacim systémom,
– aplikovanú stratégiu efektívneho využitia pitnej vody použitím nízkoprietokových armatúr s ročnou úsporou 2 miliónov litrov pitnej vody ročne oproti tradičným technológiám a tiež za udržateľný systém hospodárenia so zrážkovou vodou,
– environmentálne šetrný a udržateľný charakter stavebného diela charakteru udržateľnej budovy zrealizovaného so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu (udržateľná výstavba, recyklácia 95,7% stavebného odpadu, vysoká energetická efektívnosť, výber ekologických materiálov a kvalita vnútorného prostredia), podčiarknutý získaním medzinárodne uznávaného certifikátu LEED GOLD vo verzii v4, ktorý bol predmetnému stavebnému dielu udelený ako prvej a zatiaľ jedinej budove na Slovensku.

Poštová 1, Žilina
Poštová 1, Žilina | Zdroj: Mgr. art. Lukáš Macek

Cena za uplatnenie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby

ZKW Krušovce – expanzia výrobného areálu
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Stoličný, Ing. arch. Lucia Véghová – REDE – PROJECT s. r. o.
Projektant architektonickej časti: REDE – PROJECT s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Michal Bariš – STAT-KON s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Andrej Kollár
Stavebník, developer: ZKW Slovakia s. r. o.
Dozorná činnosť: Dipl. Ing. Ivan Kúdelka – ZKW Slovakia s. r. o.
Stavebné náklady (bez DPH): 34, 6 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2018 – 07/2019

Cena udelená odbornou porotou za:
– výnimočné riešenie pri návrhu vzduchotechnických zariadení. Výrobné zariadenia produkujú vo veľkej miere teplo, ktoré sa ochladzuje vodou alebo vzduchovými výmenníkmi a akumuluje sa do vody. Takto zohriata voda slúži na kompletné vykurovanie všetkých priestorov. Pod priemyselnými podlahami je podlahové vykurovanie, ktoré garantuje teplo generované vyhriatou betónovou podlahou až 15 dní, kedy napr. výroba stojí. Hala má osvetlenie LED svietidlami. Všetok vzduch je zbieraný do strešných VZT jednotiek s veľkou účinnosťou výmenníkov.
– nakladanie s dažďovými vodami. Všetka dažďová voda, zostáva v rámci areálu zadržaná. Parkovisko pre parkovanie osobných áut zamestnancov je vybudované ako ekologické. Voda prechádza cez drenážnu dlažbu do spodných retenčných vrstiev parkoviska a cez geotextíliu, ktorá dokáže zadržať prípadné olejové substancie, aby sa nedostali do podložia. Retenčná vrstva je tvorená zhutneným kamenivom.
– Ostatné vody zo spevnených plôch pre nákladnú dopravu prechádzajú kanalizáciou cez lapače oleja do retenčného jazierka, ktoré má na svojom dne drenážny vrt.
– využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, využívanie odpadového tepla, využitie ventilácie, klimatizácie a LED osvetlenia v priestoroch, čo zabezpečilo získanie energetického certifikátu A0.

ZKW Krušovce – expanzia výrobného areálu
ZKW Krušovce – expanzia výrobného areálu | Zdroj: Branislav Holík

Cena za nápaditý architektonický koncept

WellPark
novostavba, Žilina

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Andrea Klenovičová, Ing. arch. Roman Klenovič
Projektant architektonickej časti: A. R. K atelier, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Jaroslav Ollah
Hlavný zhotoviteľ: RbR ing, s. r. o.
Hlavný koordinátor stavby: Ing. Martin Pavlovič
Stavebník, developer: LICITOR development, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Jozef Kubanka
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 6, 0 mil. EUR
Doba výstavby: 11/2017 – 08/2019

Cena udelená odbornou porotou za:
– neobvyklý koncept objemového riešenia spočívajúci vo vonkajšom usporiadaní dvoch nezávislých hmôt,
– optimálne zvládnutie umiestnenia stavby v priestore jestvujúceho mestského parku s väzbou na okolitý dopravný systém.

WellPark, Žilina
WellPark, Žilina | Zdroj: Mgr. art. Soňa Sadloňová

Cena za bytový/rodinný dom roka

Stein 2
novostavba, Bratislava

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík, Ing. arch. Peter Richtárik, Ing. arch. Radoslav Vlkovič
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Radoslav Vlkovič, Ing. Vladimír Hamrák, Ing. Valérius Lalkovič
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Polivka, Hörmann & Partners s. r. o., Ing. Daniel Bukov OK TEAM, s. r. o., SPAI spoločnosť pre projektovanie a inžinierstvo, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: YIT Slovakia a. s. v zastúpení Ing. Alena Virglová
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Kormaník, PhD., Jozef Löbb
Stavebník, developer: YIT Slovakia a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Michal Čulen, Ing. Jozef Kmeť, Ing. Andrej Šoltész – ENG2 SR, spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 57, 5 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2015 – 06/2019

Cena udelená odbornou porotou za:
– citlivé osadenie stavby do priestoru existujúcej mestskej zástavby, ktoré rešpektuje špecifické historické súvislosti daného územia a vytvára plnohodnotný mestský blok formou viacpodlažnej zástavby mestského typu,
– vytvorenie efektného súkromného priestoru parku vo vnútro bloku bytových domov,
– komfortné, účelné a elegantné prepojenie verejných peších komunikácii, ktoré nenarušuje súkromný exteriér bytového domu,
– vysokú kvalitu architektonického riešenia s perfektným zvládnutím detailov v návrhu a následne v realizácii stavby.

Stein 2, Bratislava
Stein 2, Bratislava | Zdroj: Martin Viazanko

Cena verejnosti 2019

V tomto ročníku odovzdalo svoj hlas vo web ankete Cena verejnosti 2019 na známom internetovom portáli www.stavbaroka.zoznam.sk 49 051 respondentov!

CENU VEREJNOSTI 2019 získala s celkovým počtom 2 984 hlasov stavba:

Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane
rekonštrukcia komunikácií

Autori architektonického riešenia: Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT, Ing. arch. Peter Derevenec
Projektant architektonickej časti: Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Klára Stankovská
Hlavný zhotoviteľ: Cesty Nitra, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Velický
Stavebník, developer: Trnavský samosprávny kraj
Dozorná činnosť: Ondrej Danada – i. p. a.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 0, 7 mil. EUR
Doba výstavby: 09/2018 – 09/2019

Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane | Zdroj: Peter Letko

 

Podrobnejšie informácie:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
tel.: 0903 246 628
mail: mail@abfslovakia.sk, info@abfslovakia.sk
www.stavbaroka.eu, www.abfslovakia.sk