Stavba roka 2019

Šestnásť finalistov, osem špeciálnych ocenení, ale len jedno to hlavné. Ktorá z prihlásených stavieb si odnesie titul Stavba roka 2019 sa dozvieme už 25. 3. 2020 na slávnostnom večere v Incheba EXPO ARENE v Bratislave. Minulý rok zvíťazila rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne, kto sa stane víťazom jubilejného 25. ročníka?

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách „Budovy“ a „Inžinierske stavby“ bez ohľadu na to, či ide o novú stavbu, obnovu alebo rekonštrukciu.

Do súťaže sa mohli prihlasovať stavby dokončené v období od 1. apríla 2018 do 30. novembra 2019. Prihlásené stavby posudzuje odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie aj spoločnej obhliadky na mieste. Hodnotí urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technické riešenie, vhodnosť použitia materiálov a výrobkov, remeselné a profesionálne zvládnutie pri zhotovení diela, realizáciu stavby, funkčnosť a vplyv súťažného návrhu na životné prostredie a celospoločenský prínos stavebného diela.

V tomto ročníku bude porota rozhodovať v zložení: prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Ing. Katarína Bzovská, prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Ivan Kočan, Ing. Dáša Kozáková, prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc., Ing. Ján Majerský, PhD., a prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

Ceny vyhlasovateľov súťaže:
Cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva,
Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska,
Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie,
Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby,
Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby,
Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby,
Cena za nápaditý architektonický koncept,
Cena bytový/rodinný dom roka.

Vyhlasovatelia súťaže:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

V 25. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 11. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2019. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.

Zoznam prihlásených stavieb:

01 Poštová 1, rekonštrukcia, Žilina.
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Alexander Koban, Milan Dubec, Ing. arch. Peter Gažo
Projektant architektonickej časti: Ing. Vladimír Rybárik
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ján Palkovič
Hlavný zhotoviteľ: INGSTEEL s. r. o.
Hlavný manažér stavby: Ing. Rastislav Kravec
Stavebník, developer: Reinoo Žilina a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Rastislav Menich
Celkové inv. nákl. (bez DPH):18,0 mil. EUR
Doba výstavby: 10/2017 – 02/2019
Prihlasovateľ: Reinoo Žilina a. s.

Poštová 1 Žilina
Poštová 1 Žilina | Zdroj: Mgr. art. Lukáš Macek

02 Komplexná rekonštrukcia Avion Shopping park Bratislava, rekonštrukcia, Bratislava.
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavel Suchánek, Ing. arch. Ivan Nemeth, PhD., Ing. arch. Michal Suchánek, Mgr. art. Irakli Kakhadze ArtD.
Projektant architektonickej časti: OBERMEYER HELIKA, s. r. o., Ing. Vladimír Valent
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: OBERMEYER HELIKA, s. r. o., Ing. Vladimír Valent
Hlavný zhotoviteľ: DYNAMIK HOLDING, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Karol Okrajek
Stavebník, developer: Ingka Centres Slovensko, s. r. o.
Dozorná činnosť: Tebodin Czech Republic, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 14, 3 mil. EUR
Doba výstavby: 01/2017 – 02/2019
Prihlasovateľ: DYNAMIK HOLDING, a. s.

Komplexná rekonštrukcia Avion Shopping park Bratislava.
Komplexná rekonštrukcia Avion Shopping park Bratislava. | Zdroj: Ing. Pavol Görög

03 Prologis Park Nitra, novostavba, Nitra.
Autor architektonického riešenia: Goldbeck, s. r. o.
Projektant architektonickej časti: Rotagroup, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ján Fajnor
Hlavný zhotoviteľ: Goldbeck Slovensko
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jaroslav Subjak
Stavebník, developer: Prologis Slovak republic XXXII., s. r. o.
Dozorná činnosť: Arcadis, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): –
Doba výstavby: 09/2017 – 08/2019
Prihlasovateľ: Goldbeck, s. r. o.

Prologis park Nitra.
Prologis park Nitra. | Zdroj: Goldbeck, s. r. o

04 WellPark, novostavba, Žilina.
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Andrea Klenovičová, Ing. arch. Roman Klenovič
Projektant architektonickej časti: A. R. K atelier, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: A. R. K atelier, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: RbR ing, s. r. o.
Hlavný koordinátor stavby: Ing. Martin Pavlovič
Stavebník, developer: LICITOR development, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Jozef Kubanka
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 6, 0 mil. EUR
Doba výstavby: 11/2017 – 08/2019
Prihlasovateľ: LICITOR development, s. r. o.

WellPark novostavba Žilina.
WellPark novostavba Žilina. | Zdroj: Mgr. art. Soňa Sadloňová

05 Lávka cez rieku Morava vrátane prístupovej komunikácie k archeologickému parku Mikulčice – Kopčany, novostavba.
Autori architektonického riešenia: Ing. Petr Harazim, Ing. Vladimír Engler, Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. Martin Máša, Ing. Juraj Kolcun, Ing. Ján Vorel, Ing. Milan Šístek, Ing. David Ladman
Projektant architektonickej časti: NOVÁK & PARTNER, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: NOVÁK & PARTNER, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Lávka cez Moravu: Doprastav, a. s. (vedúci člen združenia), Stavokov, spol. s r. o. (člen združenia)
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Kvasna
Stavebník, developer: Jihomoravský kraj, Trnavský samosprávny kraj
Dozorná činnosť: Spoločnosť TDI: SHP TS s. r. o., SHP SK s. r. o., EXACT ING, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,9 mil. Eur
Doba výstavby: 09/2018 – 10/2019
Prihlasovateľ: Doprastav, a. s.

Lávka cez Moravu k archeologickému parku Mikulčice Kopčany.
Lávka cez Moravu k archeologickému parku Mikulčice Kopčany. | Zdroj: Doprastav, a. s.

06 Národný futbalový štadión, novostavba, Bratislava.
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Karol Kállay st., Ing. arch. Karol Kállay ml., Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta
Projektant architektonickej časti: NEUSTÁLE, s. r. o., Ing. arch. Martin Ďurík, Ing. arch. Branislav Paulík, Ing. arch. Milan Paulík, Ing. arch. Kristína Šťastná
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: NEUSTÁLE, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Andrej Spišiak
Stavebník, developer: NFŠ, a. s.
Dozorná činnosť: LIDZ, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 118, 5 mil. EUR
Doba výstavby: 08/2016 – 12/2019
Prihlasovateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Národný futbalový štadión
Národný futbalový štadión | Zdroj: Ing. Milan Jursa

07 Stein 2, novostavba, Bratislava.
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík, Ing. arch. Peter Richtárik, Ing. arch. Radoslav Vlkovič
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Radoslav Vlkovič, Ing. Vladimír Hamrák, Ing. Valérius Lalkovič
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Polivka, Hörmann & Partners s. r. o., Ing. Daniel Bukov OK TEAM, s.r. o., SPAI spoločnosť pre projektovanie a inžinierstvo, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: YIT Slovakia a. s. v zastúpení Ing. Alena Virglová
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Kormaník, PhD., Jozef Löbb
Stavebník, developer: YIT Slovakia a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Michal Čulen, Ing. Jozef Kmeť, Ing. Andrej Šoltész – ENG2 SR, spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 57, 5 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2015 – 06/2019
Prihlasovateľ: YIT Slovakia a. s.

Stein 2 novostavba
Stein 2, novostavba | Zdroj: Martin Viazanko

08 Rezidencia Hričov, novostavba, Horný Hričov.
Autori architektonického riešenia: M. A. Marek Statelov
Projektant architektonickej časti: M. A. Marek Statelov
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: M. A. Marek Statelov
Hlavný zhotoviteľ: M-Stav ZA s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Peter Mažgút
Stavebník, developer: ASTA a. s.
Dozorná činnosť: M-Stav ZA s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1, 0 mil. EUR
Doba výstavby: 03/2018 – 06/2019
Prihlasovateľ: ASTA a. s.

Rezidencia Hričov
Rezidencia Hričov | Zdroj: Bc. Lucia Malovcová

09 Zámok Pezinok, obnova, novostavba.
Autori architektonického riešenia: –
Projektant architektonickej časti: Ing. Ivan Tonhauzer, PhD. a kolektív, A. S. PROJEKT-ING., s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ivan Tonhauzer, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Zdenek Barcaj
Stavebník, developer: FORTE EXTRA, s. r. o.
Dozorná činnosť: A. S. PROJEKT-ING., s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): –
Doba výstavby: 10/2017 – 05/2019
Prihlasovateľ: A.S.PROJKET-ING, s. r. o.

Zámok Pezinok
Zámok Pezinok | Zdroj: FORTE EXTRA, s. r. o.

10 Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane, rekonštrukcia komunikácií.
Autori architektonického riešenia: Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT, Ing. arch. Peter Derevenec
Projektant architektonickej časti: Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT,
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT, 1004 AA
Hlavný zhotoviteľ: Cesty Nitra, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Velický
Stavebník, developer: Trnavský samosprávny kraj
Dozorná činnosť: Ondrej Danada – i. p. a.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 0, 7 mil. EUR
Doba výstavby: 09/2018 – 09/2019
Prihlasovateľ: CESTY NITRA, a.s.

Prístupové komunikácie v archeoparku Mikulčice Kopčany na slovenskej strane.
Prístupové komunikácie v archeoparku Mikulčice Kopčany na slovenskej strane. | Zdroj: Peter Letko.

11 Hrebienok Resort II, novostavba.
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Branislav Rzyman
Projektant architektonickej časti: IP – Poprad, s. r. o., Poprad – Ing. Igor Piatnica
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PCstatik, s. r. o. Poprad – Ing. Jaroslav Cuník
Hlavný zhotoviteľ: Hrebienok Resort, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Martančík
Stavebník, developer: Hrebienok Resort, s. r. o.
Dozorná činnosť: CPMP s. r. o.
Stavebné náklady (bez DPH): 12, 5 mil. EUR
Doba výstavby: 06/2017 – 06/2019
Prihlasovateľ: HREBIENOK RESORT, s.r.o.

Hrebienok Resort II.
Hrebienok Resort II. | Zdroj: Ján Jasenský

12 Bory bývanie 1, novostavba, Bratislava.
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Paško, Ing. arch. Zuzana Zacharová
Projektant architektonickej časti: ADOM . M STUDIO s. r. o. – Ing. arch. Matúš Podskalický
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: ADOM . M STUDIO s. r. o. – Ing. Martin Šafránek, Ing. Pavol Pribylinec, PhD., Ing. Juraj Prokipčák
Hlavný zhotoviteľ: MONIERS GROUP spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Štefanica
Stavebník, developer: Penta Real Estate s. r. o.
Dozorná činnosť: ProClienta Group, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 30, 0 mil. EUR
Doba výstavby: 01/2017 – 03/2019
Prihlasovateľ: Penta Real Estate, s. r. o.

Bory bývanie 1 Bratislava.
Bory bývanie 1 Bratislava. | Zdroj: Ing. arch. Martin Paško

13 Bezručova Office and Residence, rekonštrukcia, Bratislava.
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Dušan Dinaj, RULES s. r. o., Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Peter Gajdiarik, Ing. arch. Ľubica Balogová
Projektant architektonickej časti: ADM design, s. r. o. Ing. arch. Dušan Dinaj, Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Peter Gajdiarik, SOKO id s. r. o. Ing. arch. Ľubica Balogová
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. arch. Dušan Dinaj, Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Peter Gajdiarik, Ing. Milan Naď
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Katarína Kantorová
Stavebník, developer: Bezručová Invest, s. r. o.
Dozorná činnosť: ENG2 SR spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 47, 9 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2016 – 09/2019
Prihlasovateľ: Bezručova Invest, s.r.o.

Bezručova Office and Residence Bratislava.
Bezručova Office and Residence Bratislava. | Zdroj: Martin Viazanko

14 Odstránenie havarijného stavu mosta na ceste I. triedy v Nižnej, rekonštrukcia.
Autori architektonického riešenia: Ing. Jaroslav Guoth
Projektant architektonickej časti: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Lukáš Rolko
Hlavný zhotoviteľ: Združenie „Nižná – most“ zastúpené spoločnosťou VÁHOSTAV-SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ivan Kubinda
Stavebník, developer: Slovenská správa ciest
Dozorná činnosť: Ing. Vladimír Hudec
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 2, 6 mil. EUR
Doba výstavby: 03/2018 – 06/2019
Prihlasovateľ: VÁHOSTAV-SK, a. s.

Odstránenie havarijného stavu mosta na ceste I. triedy v Nižnej
Odstránenie havarijného stavu mosta na ceste I. triedy v Nižnej | Zdroj: Jozef Mravec

15 ZKW Krušovce – expanzia výrobného areálu, novostavba.
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Stoličný, Ing. arch. Lucia Véghová – REDE – PROJECT s. r. o.
Projektant architektonickej časti: REDE – PROJECT s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Michal Bariš – STAT-KON s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Andrej Kollár
Stavebník, developer: ZKW Slovakia s. r. o.
Dozorná činnosť: ZKW Slovakia s. r. o.
Stavebné náklady (bez DPH): 34, 6 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2018 – 07/2019
Prihlasovateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

ZKW Krušovce – expanzia výrobného areálu
ZKW Krušovce – expanzia výrobného areálu | Zdroj: Branislav Holík

16 Stone Gallery, novostavba, Ždiar.
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Miloslav Dulík – autor, Ing. Štefan Zoričák – spoluautor
Projektant architektonickej časti: OSA & partners, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Miroslav Mačičák
Hlavný zhotoviteľ: TECHNOMOL BUILD s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Jurčišin
Stavebník, developer: Ing. Štefan Zoričák
Dozorná činnosť: Ing. Ján Jurčišin
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 0, 4 mil. EUR
Doba výstavby: 09/2015 – 07/2019
Prihlasovateľ: OSA & partners, s.r.o.

Stone Gallery Ždiar.
Stone Gallery Ždiar. | Zdroj: Ing. arch. Miloslav Dulík
Redakčná úprava: Karolína Balášková
ZDROJ: ABF SLOVAKIA