Dosky CETRIS® nehoria!

Opláštenie drevostavby cementotrieskovými doskami CETRIS

Ako je známe, drevo aj výrobky na báze dreva sú bez dodatočných úprav a ochrán horľavé a zápalné.

Na druhej strane však drevené konštrukcie pomerne dobre odolávajú požiaru, pretože dochádza len k postupnému horeniu rýchlosťou asi 1 mm/min. a konštrukcie si súčasne zachovávajú svoju tuhosť a únosnosť dlhý čas, ktorý možno určiť na základe tzv. zvyškového prierezu.

Ak sa porovnajú vlastnosti konštrukčných prvkov na báze valcovanej ocele (stĺpy, prievlaky, nosníky, strešné väzníky), rovnakých prvkov zo železobetónu a plnostenných masívnych alebo lepených drevených prvkov, tak v prípade nechránených konštrukcií nevychádza drevo vôbec zle.

Naopak, jeho správanie je predvídateľné, v čase rozvoja požiaru netrpí náhlou stratou únosnosti ako oceľ ani praskaním a tvorbou odletujúcich úlomkov ako železobetón. Pri vhodnej skladbe je možné vďaka ochrannému opatreniu dosiahnuť aj dlhú požiarnu odolnosť.

Prefabrikované panely obvodových stien obložené doskami CETRIS
Prefabrikované panely obvodových stien obložené doskami CETRIS |

Aj výrobca cementotrieskových dosiek CETRIS sa pri vývoji skladieb obvodových stien pre drevostavby vybral cestou kombinácie rôznych nehorľavých obkladových a výplňových materiálov. Zadanie vychádzalo z potrieb zákazníkov (výrobcov montovaných drevostavieb), pričom tí v Českej republike a na Slovensku požadovali stenu s požiarnou odolnosťou 60 minúť. V Nemecku je posudzovanie drevostavieb odlišné v porovnaní s Českou republikou a Slovenskom.

Pohľad na skúšobné pece v 80. minúte skúšky – zreteľné postupné horenie drevených vrstiev a dokonalá izolačná funkcia kamennej vlny
Pohľad na skúšobné pece v 80. minúte skúšky – zreteľné postupné horenie drevených vrstiev a dokonalá izolačná funkcia kamennej vlny |

Na jednej strane sú tam prípustné aj viacpodlažné objekty s nosnou drevenou konštrukciou, na druhej strane je však požadovaná vyššia požiarna odolnosť pri obvodových stenách, a to až 90 minút na požiar z vonkajšej strany. Aby bolo pri uskutočnených skúškach možné dosiahnuť také vysoké hodnoty odolnosti proti účinkom normového požiaru, vyplnila sa dutina medzi nosnými prvkami (smrekové rezivo s prierezom 60 × 160 mm) kamennou vlnou z triedy reakcie na oheň A1.

Použila sa izolácia vo forme dosiek Rockwool Superrock s objemovou hmotnosťou menšou než 40 kg/m3. Táto izolácia zároveň veľmi dobre drží tvar a fazónu v rošte aj počas požiaru. Na dokonalé utesnenie je celková hrúbka izolácie (160 mm) riešená dvomi vrstvami s prekrytím škár.

Pri montáži skúšobných vzoriek sa kládol dôraz na „dokonalé“ zabudovanie izolačných dosiek – zámerne sa vytváralo malé predpätie, a to vtláčaním dosiek s presahom do roštu. Dosky z kamennej vlny majú totiž tendenciu sa pri extrémnych teplotách mierne zmrašťovať.

Kotvenie cementotrieskových dosiek CETRIS k drevenej konštrukcii sponkovaním
Kotvenie cementotrieskových dosiek CETRIS k drevenej konštrukcii sponkovaním |

Samotné opláštenie z vonkajšej strany sa riešilo prostredníctvom nehorľavých cementotrieskových dosiek CETRIS® BASIC z triedy reakcie na oheň A2-s1,d0. Dosky CETRIS® okrem nehorľavosti zvyšujú tuhosť celej steny v rovine, najmä pri vodorovne pôsobiacom zaťažení.

Toto účinné „zavetrenie“ a „zaklopenie“ nielenže chráni drevené jadro pred účinkami ohňa v prvej fáze, ale poskytuje aj ochranu pred poveternostnými vplyvmi, zvyšuje vzduchovú nepriezvučnosť konštrukcie a vytvára mechanicky odolnú vrstvu.

Samotné cementotrieskové dosky CETRIS® BASIC sa kladú so škárou, ktorá sa v prípade protipožiarnych konštrukcií vypĺňa požiarnym trvalo pružným tmelom. Dosky CETRIS® BASIC sa k nosnej konštrukcii kotvia najčastejšie skrutkami do dreva. Pri skúšaných skladbách s požiarnou odolnosťou sa dosky CETRIS® prisponkovali.

Technológia sponkovania sa vzhľadom na rýchlosť aplikácie používa najmä pri výrobe stenových dielcov. Tento spôsob fixácie je spolu s priklincovaním možný v prípade konštrukcií s dodatočnou povrchovou alebo zatepľovacou vrstvou na doskách CETRIS®.

Testovali sa dve skladby obvodových stien líšiace sa hrúbkou cementotrieskových dosiek. Skladba s opláštením CETRIS® BASIC 16 mm vyhovela účinkom normového požiaru 90 minút, stena s opláštením CETRIS® BASIC 12 mm odolávala s prehľadom 60 minút.

V oboch prípadoch bola konštrukcia navyše vystavená mechanickému zvislému zaťaženiu, na neohrievanej strane (vnútorné opláštenie: sadrovláknitá doska Fermacell s hrúbkou 12,5 mm) sa namerali teploty do maximálne 70 °C.

www.cetris.cz