Polyfunkčný objekt Demänová
Galéria(8)

Polyfunkčný objekt Demänová

Riešený komplex bude obsahovať občiansku vybavenosť a byty a je navrhnutý ako skupina šiestich samostatne stojacich domov osadených v miernom svahu. Navrhovaná výstavba má ambíciu vytvoriť príjemné prostredie na bývanie s doplňujúcou občianskou vybavenosťou/obchody, služby, aktivity voľného času v spätosti s prírodnými fenoménmi a rekreačnými aktivitami.

Štúdia predkladá principiálne možnosti koncepčného poňatia polyfunkčnej štruktúry formou vyváženej kombinácie lineárnych a bodových objektov, ktoré vytvárajú vhodnú priestorovú artikuláciu, preferujúcu vzťah k prírodnému prostrediu.

Paralelné a kolmé usporiadanie lineárnych objektov umožňuje vytvoriť štruktúru dostatočne bohatú, prirodzene nadväzujúcu na terén a prírodné danosti. Takéto hmotové usporiadanie vytvára spoločný vnútorný a obytné priestory, ako aj ťažiskový lineárny priestor, ktorý na seba viaže mestotvorné aktivity. Z hľadiska funkčnej štruktúry ide o vyváženú koexistenciu obytnej funkcie doplnenej o funkciu občianskej vybavenosti.

Autori: Andrej Alexy, Tibor Alexy, Štefan Rafanides
Generálny projektant: ALEXY&ALEXY, s. r. o.
Spolupráca: Lukáš Orihel
Projekt: 2010
Celková úžitková plocha:  10 232 m2
Celkový počet parkovacích miest: 124


Situácia


Typické podlažie