Mestský park je Národnou kultúrnou pamiatkou. Cieľom revitalizácie bolo mestský park zachovať a citlivo pretvoriť pre budúce generácie, s prihliadnutím na odborné odporúčania a podnety ľudí žijúcich v Banskej Bystrici.
Galéria(7)

Obľúbený park v Banskej Bystrici čaká revitalizácia

Partneri sekcie:

Medzinárodná odborná porota zložená z renomovaných domácich i zahraničných autorizovaných architektov vybrala návrh tímu z ateliéru Gulačová Šereš architekti, ktorý najlepšie dokázal identifikovať problémy a poukázal na celoročný potenciál parku.

Po rozsiahlom participatívnom procese samospráva získala od Banskobystričanov a odbornej verejnosti desiatky požiadaviek o budúcej podobe mestského parku na Tajovského ulici. V závere vlaňajšieho októbra vyhlásila verejnú anonymnú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov na jeho revitalizáciu.

„Prihlásilo sa 12 tímov s požadovanou odbornou spôsobilosťou. Keďže obľúbené miesto stretávania sa obyvateľov patrí medzi národné kultúrne pamiatky, návrh revitalizácie musel prihliadať na zachovanie jeho pôvodnej kompozície a priestorového usporiadania vegetačných i architektonických prvkov. Podľa členov poroty bolo zadanie na rekonštrukciu historického parku pomerne náročné. Napriek tomu bola úroveň návrhov veľmi vysoká,“ konštatovala Adamovičová.

Mestský park je Národnou kultúrnou pamiatkou. Cieľom revitalizácie bolo mestský park zachovať a citlivo pretvoriť pre budúce generácie, s prihliadnutím na odborné odporúčania a podnety ľudí žijúcich v Banskej Bystrici.
Mestský park je Národnou kultúrnou pamiatkou. Cieľom revitalizácie bolo mestský park zachovať a citlivo pretvoriť pre budúce generácie, s prihliadnutím na odborné odporúčania a podnety ľudí žijúcich v Banskej Bystrici. | Zdroj: Ateliér Gulačová Šereš architekti

Podľa odbornej poroty víťazný návrh rešpektuje pôvodnú dispozíciu parku a citlivo ho plní novými funkciami s dodržaním logiky jeho užívania.

„Najcitlivejšou kapitolou prerodu celého parku je obnova alejí. Zaujímavým sa javí posun altánku mimo kompozičného jadra v záujme docielenia univerzálneho centrálneho stretávacieho priestoru nahradením záhonovej výsadby multifunkčným celoročne využiteľným vodným prvkom – na pochôdznu ochladzovaciu fontánu v letných mesiacoch a na dočasnú ľadovú plochu v zimných mesiacoch,“ priblížili členovia poroty.

Vizualizácia revitalizovaného parku v Banskej Bystrici.
Vizualizácia revitalizovaného parku v Banskej Bystrici. | Zdroj: Ateliér Gulačová Šereš architekti

V nasledujúcom období sa uskutoční s víťazmi súťaže priame rokovacie konanie a uzavrie sa zmluva o dielo. Potom pre samosprávu vypracujú komplexnú projektovú dokumentáciu na revitalizáciu parku.

„Som rád, že spomedzi takých kvalitných návrhov sa porote podarilo vybrať ten najlepší. Reaguje na výzvy budúcnosti a prináša riešenia, ktorými budeme vedieť reagovať na zmenu klímy. Zároveň v sebe ponecháva dôležitý odkaz minulosti,“ reagoval primátor Ján Nosko.

Vizualizácia revitalizovaného parku v Banskej Bystrici.
Vizualizácia revitalizovaného parku v Banskej Bystrici.
Vizualizácia revitalizovaného parku v Banskej Bystrici.
Zvíťazil súťažný návrh, ktorý najlepšie dokázal identifikovať problémy a poukázal na celoročný potenciál mestského parku.
Zvíťazil súťažný návrh, ktorý najlepšie dokázal identifikovať problémy a poukázal na celoročný potenciál mestského parku.
Mestský park je Národnou kultúrnou pamiatkou. Cieľom revitalizácie bolo mestský park zachovať a citlivo pretvoriť pre budúce generácie, s prihliadnutím na odborné odporúčania a podnety ľudí žijúcich v Banskej Bystrici.
Mestský park je Národnou kultúrnou pamiatkou. Cieľom revitalizácie bolo mestský park zachovať a citlivo pretvoriť pre budúce generácie, s prihliadnutím na odborné odporúčania a podnety ľudí žijúcich v Banskej Bystrici.