Kvalitné verejné priestory nový mestský bulvár a veľa zelene budú prínosom pre celé mesto.
Galéria(8)

Nová obytná štvrť v Trnave

Chuť investorov stavať nové byty pretrváva aj mimo hlavného mesta. V Trnave v novej štvrti pracovne nazvanej Prúdy plánuje investor v nasledujúcich rokoch vybudovať vyše 1 300 bytov. Prúdy majú vyrásť v juhovýchodnej časti Trnavy neďaleko kúpaliska.

Na momentálne nezastavaných pozemkoch susediacich s Koniarekovou ulicou a kúpaliskom má vyrásť až 27 nových stavieb: 19 bytových domov a 8 polyfunkčných objektov, ktoré okrem bytov a apartmánov poskytnú priestor aj službám. Všetky stavebné objekty v riešenom území budú v jednotnom architektonickom výraze, väčšina z nich sú bytové domy doskového typu.

Štvrte

Celý obytný súbor je rozčlenený do štyroch častí, pomenovaných systematicky A-Sever a Juh a B-Sever a Juh. Objekty v častiach A budú päťpodlažné s jedným ustúpeným podlažím alebo osempodlažné, obytné časti budov budú uložené na polozapustenom suteréne s funkciou parkovania.

Objekty v častiach B budú päťpodlažné s jedným ustúpeným podlažím a osempodlažné do výšky 26 metrov nad komunikáciou. Časť označenú A-Sever budú tvoriť tri bloky bytových domov a jeden miniblok, kde sa počíta s výstavbou materskej školy a parku. Časť A-Juh bude tvorená dvoma identickými blokmi bytových domov.

Bezpečné a kvalitné verejné priestory sú prioritou projektu
Bezpečné a kvalitné verejné priestory sú prioritou projektu |

Funkčné časti B-Sever a B-Juh budú rozdelené hlavnou komunikáciou územia „bulvárového“ typu. V týchto častiach bude kombinácia funkcie služieb v parteri objektov, nebytových priestorov – služieb a apartmánov – na druhom a treťom nadzemnom podlaží a bytových priestorov na ďalších podlažiach.

Celkovo tu na vyše 11 hektároch vznikne 1 318 bytových jednotiek: 700 v najväčšej časti A-Sever, 446 v časti A-Juh, 92 v B-Sever a 90 v B-Juh. K dispozícii budú mať obyvatelia aj návštevníci až 2 031 parkovacích miest, z toho 1 500 v suteréne domov a 531 na ulici.

Celá štvrť je navrhnutá ako plnohodnotný mix polyfunkcií.
Celá štvrť je navrhnutá ako plnohodnotný mix polyfunkcií. |
Bezpečné a kvalitné verejné priestory sú prioritou projektu.
Bezpečné a kvalitné verejné priestory sú prioritou projektu
Bulvár plynulo prepojí novú štvrť s mestom.
Bulvár plynulo prepojí novú štvrť s mestom
Dlhodobo plánované rozšírenie mesta Trnava dostalo konkrétnu podobu z pera ateliéru Cakovpartners.
Kvalitné verejné priestory nový mestský bulvár a veľa zelene budú prínosom pre celé mesto.
Celá štvrť je navrhnutá ako plnohodnotný mix polyfunkcií.
Pod vnútroblokom je suterénne parkovisko.

Nový domov

V novej štvrti má nájsť domov približne 3 300 obyvateľov, a tak projekt ráta aj s výstavbou materskej školy. Bude umiestnená v pokojnejšej časti na okraji zóny v nadväznosti na park. Budova bude predstavovať jednopodlažný objekt s plochou strechou s kapacitou 80 detí.

Takéto komplexné premýšľanie nie je zatiaľ pre slovenské developerské projekty typické, ale pri výstavbe takéhoto rozsahu je nevyhnutné počítať nielen s obchodnými, ale aj so spoločensky hodnotnejšími priestormi. K tým môžeme v Prúdoch zaradiť aj všetky vnútrobloky medzi objektmi, ktoré sú vlastne zelenou strechou podzemných garáží, kde investor ráta s vybudovaním detských ihrísk a športovísk.

Bezpečné a kvalitné verejné priestory sú prioritou projektu.
Bezpečné a kvalitné verejné priestory sú prioritou projektu. |

Pri návrhu sa počíta aj s výsadbou novej zelene a vytvorením parkov a oddychových plôch. Líniový park má tvoriť pás zelene pri západnej hranici obytného súboru, južným smerom od plánovaného kruhového objazdu. Bude prirodzene nadväzovať na jestvujúcu hmotu zelene, ktorá je severne od kruhového objazdu.

„Tento pás zelene na hranici intravilánu tvorí ‚vstupnú bránu‘ k novému projektu a je jeho vítanou súčasťou vzhľadom na funkciu izolačnú, ako aj pobytovú, respektíve relaxačnú,“ píše investor v zámere. Hlavná aleja sa bude nachádzať v predĺžení Spartakovskej ulice a bude súčasťou plánovaného bulváru.

„Je najširším bulvárom projektu a po oboch stranách je navrhované líniové stromoradie, ktoré do veľkej miery definuje vizuálny a hmotový kontext s nadväznosťou na okolité bytové domy,“ píše sa v projekte. V lokalite sa ráta aj s vybudovaním zastávky MHD, ako aj s budovaním cyklochodníkov s napojením na existujúce cyklotrasy.

Bulvár plynulo prepojí novú štvrť s mestom.
Bulvár plynulo prepojí novú štvrť s mestom. |

Bod pre Trnavu

Projekt je naplánovaný do troch etáp, s výstavbou by sa malo začať v roku 2020 a ukončená by mala byť do roku 2028. Počíta sa s investíciou vyše 158 miliónov eur. Zastavaná plocha v celom projekte Prúdy predstavuje 21 205 štvorcových metrov, podlahová plocha dosahuje takmer 127-tisíc štvorcových metrov. Investor predložil dva varianty zámeru, ktoré sa líšia rozlohou plochy zelene, uprednostňuje ten s jej väčším podielom.

Počíta sa s celkovou transformáciou lokality aj vzhľadom na dopravu a napojenie na mesto. Dobudovať a predĺžiť sa má Spartakovská ulica, po novom by pokračovala až k Prúdom a tvorila hlavný bod napojenia s dobudovaním kruhového objazdu. Druhý prístup bude z Koniarekovej ulice. Prúdy navrhlo architektonické štúdio Cakov+Partners, ktoré realizovalo už mnoho úspešných projektov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Dlhodobo plánované rozšírenie mesta Trnava dostalo konkrétnu podobu z pera ateliéru Cakovpartners.
Dlhodobo plánované rozšírenie mesta Trnava dostalo konkrétnu podobu z pera ateliéru Cakovpartners. |
Obytná štvrť pri kúpalisku
Miesto: Trnava
Architekt: Cakov+Partners
Investor: Roman Dzamko
Plocha: 126 875 m2
Realizácia: 2020 – 2028
Text: Karolína Barényi
Foto: Cakov+Partners

Článok  bol uverejnený v časopise ASB 1-2/2019.