kancelářská budova Ekom Piešťany

Keď je zelená firma aj jej budova alebo na detailoch záleží

Partneri sekcie:

Ultranízkoenergetickú úroveň budovy sa podarilo dosiahnuť aj vďaka použitiu materiálov, výrobkov a konštrukcií s tepelnotechnickými vlastnosťami, ktoré prevyšovali minimálne požiadavky na obalové konštrukcie. Zároveň sa využila vhodná orientácia na svetové strany a viaceré technológie TZB či konštrukčné riešenia.

Budova využíva aktiváciu betónového jadra v priestoroch kancelárií, stropné panely na sálavé vykurovanie a chladenie spoločných priestorov, riadené vetranie s rekuperáciou, akumuláciu priznaných betónových konštrukcií, interiérové a exteriérové LED osvetlenie, inteligentný exteriérový tieniaci systém či predprípravu na nabíjacie stanice pre elektromobily v parkovacom dome.

Okrem energetickej hospodárnosti sa veľmi dbalo aj na kvalitu vnútorného prostredia, a to z hľadiska dostatku prirodzeného osvetlenia a zároveň dostatočného tienenia v prípade potreby, ako aj z hľadiska zdravej vnútornej klímy a komfortného pracovného prostredia.

Časom sa zazelenie

Budova je navrhnutá s obdĺžnikovým pôdorysom, pričom teleso budovy tvorí obal okolo centrálneho átria vytvárajúceho jasnú a logickú dispozíciu vnútorných priestorov. Popínavá zeleň, ktorá sa časom bude ťahať po celej výške budovy, pomôže vytvárať príjemnú atmosféru na všetkých administratívnych podlažiach. 

Kancelárske a zasadacie priestory sú doplnené o oddychové a stretávacie zóny, kuchynky, fitnespriestor s vyššou svetlou výškou a školiace i prezentačné priestory, situované samostatne na prízemí budovy.

Dispozičné riešenie vytvorilo z hľadiska priestorového usporiadania, prevádzky budovy aj sociálneho hľadiska otvorené a prepojené pracovné prostredie. Vyhnutie sa južnej orientácii budovy dovolilo použiť celozasklený obvodový plášť (v kombinácii s odvetranou fasádou s cementovláknitými doskami) s odkazom na industriálnu architektúru súvisiacu s výrobným zameraním spoločnosti, čo podčiarkujú aj priznané pohľadové betónové konštrukcie v budove.

Ekom Piešťany
Ekom Piešťany | Zdroj: Archív firmy

Ekologicky vo výrobe aj v centrále

Vytvorenie funkčnej budovy v „zelenom štandarde“ a s komfortným dizajnom interiérových priestorov predstavuje uplatnenie filozofie spoločnosti vyrábajúcej ekologické výrobky aj pri vybudovaní centrály. 

Okrem dizajnu sa tak pri riešení priestorov stanovili ako priority vytvorenie zdravého pracovného prostredia s dostatočným prísunom čerstvého vzduchu bez škodlivých látok a pocitu prefukovania, dostatočné osvetlenie, tepelná pohoda v zime aj v lete a dostatok voľného priestoru.

Energetické a zelené atribúty

Ekologické myslenie investora dovolilo aj napriek zvýšeným nákladom navrhnúť budovu s vyšším štandardom v ultranízkoenergetickej úrovni výstavby (energetická trieda A1). 

Pri návrhu budovy sa zohľadňovalo prostredie a podmienky, v ktorých je osadená – išlo o klimatické podmienky, orientáciu na svetové strany, prevládajúce vetry, mikroklimatické podmienky atď. 

Tieto vstupné podmienky sa potom preniesli do konkrétneho návrhu stavebných konštrukcií a materiálov aj použitej technológie.

Technológie

V budove sú navrhnuté zariadenia s vysokou efektívnosťou a účinnosťou – napríklad tepelné čerpadlo (využíva sa energia zo vzduchu ako obnoviteľného zdroja), ktoré je zdrojom pri vykurovaní a ohreve vetracieho vzduchu. Ako špičkový zdroj tepla k tepelnému čerpadlu je navrhnutá kaskáda kotlov na zemný plyn. 

Ide o kondenzačné plynové kotly s vysokou účinnosťou – normová účinnosť 110 %. Zdrojom chladu na chladenie, ochladenie a odvlhčovanie vetracieho vzduchu je chladiaci stroj s vodou chladeným kondenzátorom. Teplo sa odoberá z chladiacej vody – prebytočné teplo sa odvádza prostredníctvom suchého chladiča do vonkajšieho vzduchu. 

Teplo ako vedľajší produkt chladenia možno využívať na ohrev vody pre potreby budovy, napr. na dohrev VZT vzduchu pri odvlhčovaní, pri príprave vody alebo na vykurovanie niektorej časti budovy. Osvetlenie v celej budove zabezpečujú LED svietidlá a žiarivkové svietidlá s úspornými zdrojmi.

Kvalita vnútorného vzduchu

Mimoriadna pozornosť sa venovala vetraniu, ktoré je riešené ako nútené. Využíva sa rekuperácia tepla, použil sa rotačný entalpický rekuperátor vzduchu s účinnosťou minimálne 75 %. 

Dôležité je aj monitorovanie aktuálnej kvality vzduchu, predovšetkým hladiny CO2. Miestnosti sú podľa okamžitej potreby zásobované čerstvým vzduchom, ktorý sa privádza zo zdvojenej podlahy a následne sa odvádza podstropnou konštrukciou do medzipriestoru v chodbách. Toto riešenie zabezpečuje optimálne vetranie celého vnútorného priestoru.

Ekom Piešťany
Ekom Piešťany | Zdroj: Archív firmy

Využitie obnoviteľných zdrojov

Budova je v spojení s technológiami navrhnutá a zhotovená tak, že v budúcnosti bude pomocou tepelného čerpadla voda – voda možné využívať ako obnoviteľný zdroj podzemnú vodu, čo sa nezrealizovalo pre problémy so vsakovaním veľkého množstva vody a zdĺhavý legislatívny proces. 

Pred realizáciou sa však vyhotovil hydrogeologický prieskum, ktorý ukazuje, že podmienky v okolí sú vyhovujúce (čerpacie a vsakovacie studne, výdatnosť, kvalita vody z hľadiska chemického zloženia atď.). Pri realizácii sa tak zároveň zhotovila  predpríprava na budúce možné využitie podzemnej vody.

Optimálne vnútorné prostredie v letnom období sa zatiaľ vytvára pomocou tepelného čerpadla vzduch – voda. To dodáva chladnú vodu do rúrkových rozvodov v sálavých betónových stropných paneloch (systém aktivácie betónového jadra). 

V extrémnych podmienkach môže časť chladiaceho výkonu pokryť vetrací vzduch. Ako záloha čerpadla pri nízkych teplotách slúži plynová kotolňa.

Ochrana pred prehrievaním

Samoúčelná nie je ani vegetácia, ktorá sa časom vytvorí na budove uchytením na systém kovových lán, ktoré obopínajú otvorené konštrukčné časti obvodového plášťa budovy. Rastlinstvo, ktoré obopína obvodový plášť a okná tak, že cez ne neprechádza priame slnko, najúčinnejšie bráni ich prehrievaniu aj prehrievaniu interiéru budovy.

Proti letnému prehrievaniu je budova chránená aj pomocou vonkajšieho tienenia, ktoré tvoria žalúzie na zasklených častiach obvodového plášťa. Tieniaca technika je koncipovaná na celoročné využitie a takisto plní viac funkcií.

Má zásadný vplyv na tepelnú ochranu a skutočnú (nielen výpočtovú) energetickú náročnosť. V noci, a to predovšetkým v zime pri jasnej oblohe, zlepší spustená tieniaca technika tepelnoizolačnú schopnosť okna. 

Vonkajšie tieniace predmety by sa totiž mali z energetického hľadiska navrhovať tak, aby nielen tienili, ale predovšetkým odrážali uvedené energeticky silné sálavé toky (najmä slnečné žiarenie a studené pôsobenie oblohy) späť k oblohe.

Ekom Piešťany
Ekom Piešťany | Zdroj: Archív firmy

Nastavenie budovy a merania

Na efektívne nastavenie režimu budovy sa použili snímače rosného bodu, senzory oslnenia jednotlivých fasád a diaľkové sledovanie a ovládanie budovy. Už počas riešenia konceptu budovy sa preveroval návrh kúrenia a chladenia viacerými metódami (statický výpočet výkonu chladiacich stropov sa vykonal simulačným programom, ďalej sa realizoval dynamický výpočet tepelných ziskov a strát v budove a prebehla aj simulácia energetických tokov v budove pomocou simulačných softvérov).

V strojovni kúrenia/chladenia sa v súčasnosti meria teplota a tlak na reguláciu zariadení – kotlov, TČ, čerpadiel a suchého chladiča. Archivujú sa údaje o tepelnej energii vyrobenej plynovými kotlami a TČ a o energii dodanej do stropných vetiev.

V rámci vzduchotechniky sa meria teplota, tlak (diferencie filtrov, delty na ventilátoroch na výpočet prietoku a statické tlaky ventilátorov), vlhkosť a koncentrácia CO2. V kanceláriách sa na presnú reguláciu VAV boxov sleduje teplota, vlhkosť (ako ekvivalent snímača orosenia) a hladina CO2 (v zasadačkách a vo väčších priestoroch).

Pri žalúziách sa na určenie polohy slnka vypočítava solárny azimut a „uhol slnečného zenitu“. Meteostanicou sa merajú hodnoty osvetlenosti na zaťahovanie žalúzií a rýchlosti vetra aj zrážok na ich vytiahnutie.

Ekom Piešťany
Ekom Piešťany | Zdroj: Archív firmy

Átrium ako nositeľ viacerých dôležitých funkcií

Aj átrium je v tomto prípade nositeľom viacerých funkcií. Predovšetkým v lete slúži na odpočinok v tienistom prostredí s čerstvým vonkajším vzduchom. Vzduch tu mierne, ale spontánne cirkuluje na základe teplotného spádu medzi dnom átria a vodorovným skleneným záklopom nad telesom budovy. 

Ten je približne 400 mm nad strechou a svojou plochou presahuje steny átria. Átrium je potom dobre vetrané a chránené proti dažďu. Nemenej dôležitou úlohou átria je lepšie presvetlenie budovy denným svetlom. Počas dňa sem preniká prirodzené svetlo z oblohy, čo predstavuje osvetlenosť 3 000 až 10 000 luxov (na porovnanie: bežná kancelárska osvetlenosť je cca 300 – 400 luxov). 

Átriovými oknami sú presvetlené chodbové priestory a priestory určené na zhromažďovanie ľudí. Zároveň sú v átriu situované aj balkóny kuchyniek. 

Integrované plánovanie

Už počas spracovania projektovej dokumentácie samotnej administratívnej budovy sa podarilo včas dohodnúť s investorom spoločnú spoluprácu aj na realizácii interiéru. Ďalším významným plusom bolo projektovanie stavby pre konkrétneho užívateľa, nie pre neznámeho budúceho užívateľa v podobe nájomného holopriestoru.

Koordináciu a väčšiu kontrolu nad projektom umožnilo predovšetkým v štádiu realizačnej projektovej dokumentácie použitie projektovania v 3D štandarde, ktorý sa aplikoval počas projekcie v stavebnej časti a architektúre, v statike a v profesii vzduchotechnika. 

Všetky dokumenty k projektovej dokumentácii sa priebežne ukladali na úložisko dát, aby do nich mohli nahliadnuť investori a ostatné zúčastnené strany. Tento systém umožnil jednoduchšiu komunikáciu s investorom a s realizačnou firmou, rýchlejšie pochopenie a schvaľovanie návrhov a presnejšie vytvorenie tendrových podkladov pre následný výber zhotoviteľov stavby.

TEXT: Andrea Dingová
FOTO: Archív firmy