Hrebienok Resort II. využil materiál z regiónu

Partneri sekcie:

Hrebienok Resort II. si odniesol v Stavbe roka 2019 ocenenie za celospoločenský prínos. Porota ocenila vysoko kultivovaný architektonicko-urbanistický počin prevedený v exponovanom a dominantnom horskom prostredí Vysokých Tatier.

Hrebienok II. je umiestnený oproti prvému, „staršiemu“ z dvojice objektov Hrebienok resort. V priamom kontakte s objektom na jeho východnej strane boli povolené stavby štyroch menších objektov, ktoré priestor medzi hotelom Grand a Hrebienok Resortom II neprimerane prehustili.Keďže nemohli zmeniť polohu, vytvorili úzku horskú uličku medzi objektom Hrebienok Resort II a  menšími objektami.

Pre dosiahnutie väčšej dynamiky priestoru bol parter Hrebienok Resortu zatlačený dovnútra stavby a na každej jeho úrovni vo väzbe na rôznym smerom stúpajúci chodník sú riešené obchodné prevádzky s rôzne veľkými terasami – zväčša krytými vyššími podlažiami stavby.

Hrebienok Resort II.
Hrebienok Resort II.
Hrebienok Resort II.
Hrebienok Resort II.
Hrebienok Resort II.
Hrebienok Resort II.
Hrebienok Resort II.
Hrebienok Resort II.

Prechádzka uličkou

Človeku prechádzajúcemu uličkou sa postupne otvárajú nové a nové ustúpené priestory s navzájom odlišnými parametrami, veľkosťou, svetelnými podmienkami. Pre vytvorenie obojstranne aktívnej uličky boli iniciované aj zmeny dispozícií menších objektov. V každom z nich sa bude otvárať vstup do prevádzky aj zo strany novej uličky.

Ulička je doplnená intenzívnymi sadovými úpravami, intímnym nízkym osvetlením. Pri pohľade z južnej strany stále zostáva voľný výhľad na Slavkovský štít. Pre dosiahnutie tohto výsledku bola prepojovacia hmota medzi hlavnými blokmi na severnej strane znížená o jedno podlažie a ukončená bez výraznej strechy terasovými plochami pre priľahlé apartmány.

Pomerne strmý spád terénu spôsobuje, že kým zo severnej strany pôsobí objekt ako relatívne nízky vzhľadom na dĺžku severnej fasády, z južnej strany sú viditeľné aj podzemné podlažia, a hmota stavby je z tejto strany pomerne mohutná. Aby tento južný pohľad nepôsobil prehnane mohutne, pozdĺžne bloky  sú vysunuté pred základnú úroveň južnej fasády a ich parter je naopak zasunutý dovnútra.

Hrebienok Resort II.
Hrebienok Resort II. |

Výhľad do doliny

Architektonický návrh vychádzal z potreby vizuálne rozbiť veľký objem stavby na menšie prepojené celky. Z tohto dôvodu bol vypustený stred hmoty južnej fasády a na základnej dvojpodlažnej podstave boli vytvorené dva pozdĺžne bloky orientované severo-južne, prepojené nižším spojovacím traktom na severnej strane.

Átrium sa výhľadom otvára do doliny. Pozdĺžne bloky sú na severnej a južnej strane akcentované štítovými fasádami so symetrickou kompozíciou výraznejších tvaroslovných prvkov, napr. aj kamenných obkladov.

Na fasádach hrá prím drevo, kamenný obklad, veľké plochy okien a striedma farebnosť. Dlhšie fasády hlavných blokov z východnej a západnej strany sú prerušené ustúpením v strednej časti dĺžky.

Hlavným akcentom na fasádach sú zvislé, z pohľadovej strany šikmé, mohutné, drevom obložené piliere, ktoré akoby boli jedinými podperami veľkej, výrazne presahujúcej strechy. Piliere sú vždy v centrálnej polohe každej samostatnej časti fasády. Tvoria základnú kostru kompozície. Sú doplnené aj na dlhých fasádach na východnej a západnej strane.

V parteri objektu nechýba občianska vybavenosť, pred objektom je väčšia trávnatá plocha pre vonkajšie aktivity detí. Veľká časť zo 138 apartmánov je otvorená do átria, v ktorom prebieha počas dňa zaujímavá zmena svetelných pomerov pri postupnom prechode slnka z východu na západ.

V átriu sa uplatňuje pomerne výrazný prvok zelene. Prirodzeným centrom v tomto priestore je vonkajší bazén s napnutou vodnou hladinou, ktorý je zapustený do nižšieho podlažia a jeho vodná plocha je v úrovni spevnených plôch átria. Vodná plocha a svetlá v bazéne a okolo neho zohrávajú veľmi výraznú úlohu pri večernom osvetlení objektu.

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva organizuje každoročne súťaž Stavba roka s cieľom propagácie a podpory realizácie kvalitných stavebných diel na Slovensku. Záštitu nad 25. ročníkom súťaže prevzal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Hrebienok Resort II.
Hrebienok Resort II. |

HREBIENOK RESORT II. 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Branislav Rzyman
Projektant architektonickej časti: IP – Poprad, s. r. o., Poprad – Ing. Igor Piatnica
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PCstatik, s. r. o. Poprad – Ing. Jaroslav Cuník
Hlavný zhotoviteľ: Hrebienok Resort, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Martančík
Stavebník, developer: Hrebienok Resort, s. r. o.
Dozorná činnosť: CPMP s. r. o.
Stavebné náklady (bez DPH): 12, 5 mil. EUR
Doba výstavby: 06/2017 – 06/2019

REDAKČNÁ ÚPRAVA: Veronika Rajničová