Slnko aj výhľad: Bytové domy na Čermáni v Nitre

Slnko aj výhľad: Bytové domy na Čermáni v Nitre

V Nitre onedlho vznikne komplex deviatich polyfunkčných bytových domov, ktoré majú obsahovať spolu 138 bytov. Investor, ktorým je bratislavská spoločnosť Doprastav Alfa, s. r. o., sa v spolupráci s architektonickým štúdiom rozhodol staviť na nekompaktnú nízkopodlažnú zástavbu deviatich bytových domov členitého tvaru, ktorá optimálne využíva danosti parcely a jej orientácie, ale tvorí aj zaujímavé a užívateľsky príjemné diferencované mestské prostredie.

Sever – juh

Územie má pozdĺžny tvar v orientácii juhovýchod – severozápad, pričom reliéf klesá severovýchodným smerom. „Najväčšou výzvou, z riešenia ktorej sa aj odvíjal základný architektonický koncept, bolo vyriešiť rozpor, že najkrajší výhľad z parcely je na severnú stranu a na južnej sa nachádza nevábivá bariéra osempodlažnej panelovej bytovej výstavby. V bytoch však bolo treba dosiahnuť dostatok denného osvetlenia, a tak sme chceli využívať aj južné slnečné svetlo,“ hovorí o koncepte bytových domov architekt Milan Csanda, autor architektonického riešenia.

Architekt si poradil s týmto problémom vtipným riešením: navrhol priestory s dispozičným riešením v tvare L, ktoré k sebe ukladal na princípe zrkadlovej symetrie. „Vo vystupujúcich otočených ramenách sa nachádzajú denné časti s oknami situovanými na obidve strany a ramená dotýkajúce sa s vedľajším L sú určené pre nočnú zónu bytov. Každý byt tak získal okná na severnú stranu s dobrým výhľadom, ale aj južné okná s dostatkom svetla a s preslnenou terasou,“ vysvetľuje M. Csanda. Väčšina bytov má svoju vnútornú chodbu a pavlač.

Domy aj urbánny priestor

Architekt nechcel novou zástavbou vytvoriť ďalšiu vizuálnu bariéru, a preto pred kompaktnou zástavbou uprednostnil solitérne stojace domy. Obytný komplex tvorí deväť samostatných bytových domov, vďaka čomu vznikli medzi hmotami priehľady, zaujímavé nádvoria so zeleňou a terasami, vytvárajúce príjemné poloprivátne priestory. Možnosť vizuálneho kontaktu v priestore so svojím okolím je podľa architekta dôležitá vo všeobecnosti, táto parcela má však výnimočne zaujímavý výhľad na Šibeničný vrch a na Zobor, pričom veľká časť mesta je z tohto uhla pohľadu schovaná v kotline medzi nimi, a tento výhľad bolo treba zachovať a umocniť. Na úrovni partera architekt vytvoril jednoduchými architektonickými prvkami ulicu, ktorá nie je len samotnou cestou, ale má aj svoj urbánny rozmer.

Päť bytových domov bude mať štyri nadzemné podlažia a jedno ustúpené, ďalšie štyri domy uložené paralelne s prvou líniou domov budú o jedno podlažie vyššie, aj keď vďaka mierne zvažujúcemu sa terénu sú najvyššie podlažia oboch radov domov na rovnakej výškovej úrovni. V línii piatich bytových domov sú na jednom podlaží tri byty, v línii štyroch bytových domov sú napodlaží štyri byty. Na najvyšších, ustúpených podlažiach sa nachádza v každom dome jeden apartmán s rozsiahlymi terasami.

Na prízemí, vo vizuálne odlišne stvárnenom parteri sú vstupy do menších obchodných a kancelárskych prevádzok. Obytné domy majú z novonavrhovanej komunikácie prístup do suterénnej garáže, kde ku každému bytu prináleží minimálne jedno parkovacie miesto. Projekt má územné rozhodnutie a v súčasnosti sa pripravuje projekt na stavebné povolenie. Komplex by sa mal začať stavať v máji 2008 a výstavba by mala byť ukončená v máji 2010. Predaj bytov začne prebiehať v marci budúceho roka.


Pôdorys 2. NP dvoch vedľa seba stojacich domov

Názov projektu: Bytové domy
Miesto: Nedbalova ulica Nitra-Čermáň
Druh a účel stavby: polyfunkčné objekty najmä pre bývanie a doplnkovo pre administratívu a základnú vybavenosť
Charakter stavby: novostavba, trvalá stavba
Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Milan Csanda, autorizovaný architekt, Nitra
Spolupráca: Ing. Oldřich Skyba, Ing. Marián Piterka
Stavebník: Doprastav Alfa, s. r. o., Bratislava
Generálny projektant: INFOS projekt, s. r. o., Bratislava a Architektonická kancelária Csanda-Piterka, v. o. s., Nitra
Celková plocha pozemku: 1,25 ha
Celková zastavaná plocha: 3 629 m2
Celkový obstavaný objem: 71 657 m3
Počet bytov v území: 140
Počet parkovacích miest v objektoch: 156
Počet parkovacích miest na teréne: 94
Začiatok výstavby: máj 2008
Ukončenie výstavby: máj 2010
Predpokladané celkové investičné náklady: 350 mil. Sk

Martina Jakušová
Vizualizácie: Quadris