Vizualizacia polyfunkcnej zony Janikov dvor 2

Bratislava pokračuje v prípravách výstavby nájomného bývania, developeri majú záujem

Zmeny a doplnky územného plánu 08, ktoré sa týkajú výstavby nájomného bývania a zlepšenia dostupnosti bývania v Bratislave, budú v roku 2023 predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Námestníčka primátora Lenka Antalová Plavuchová to uviedla pre ASB s tým, že magistrát v súčasnosti spravuje 876 bytov a mestské časti 1087 bytov.

Návrh zmien a doplnkov bol predložený do procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie v apríli tohto roka. Zmeny sa týkajú mestských častí Rača, Petržalka, Dúbravka a Ružinov spolu v 13 lokalitách na súkromných a mestských pozemkoch. Najviac zmien funkčného využitia územia bude v zadunajskej Petržalke, v najväčšej mestskej časti s vyše 100-tisíc obyvateľmi.

Lenka Antalová Plavuchová
Lenka Antalová Plavuchová | Miro Pochyba

Stavať sa bude v susedstve električky

Muchovo námestie, ktoré je v blízkosti električkovej trate a Starého mosta, je jednou z navrhovaných lokalít. Jej súčasná funkcia je zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. Zmeniť sa má na viacpodlažnú zástavbu obytného územia.

„Podali sme žiadosť o dotácie na Muchovo námestie s cieľom začať výstavbu,“ povedala námestníčka s tým, že tento rok začali aj prípravu na vyhlásenie verejného obstarávania na koncesionára pre výstavbu nájomných bytov.

Ďalšou lokalitou v Petržalke, v blízkosti budúcej električkovej trate, je Janíkov dvor. Realizácia polyfunkčného bytového domu je v úvodných fázach a podľa námestníčky určite neovplyvní aktuálnu výstavbu trate. Vhodne ju doplní a zlepší prostredie po ukončení výstavby a jej sprevádzkovaní.

Podmienky výzvy splnilo 92 žiadostí

Mesto Bratislava schválilo Koncepciu mestskej bytovej politiky 2020-2030 a roku 2021 začalo pilotný projekt zmeny územného plánu, do ktorého sa zapojilo 6 developerov so svojimi lokalitami. Začiatkom roka 2022 mesto podpísalo zmluvy o spolupráci.

V decembri 2021 samospráva vyhlásila novú výzvu s tým, že  prihlásiť sa s pozemkom bolo možné až do konca apríla 2022. „Prijali sme žiadosti na 128 lokalít. Podmienky výzvy splnilo 92 žiadostí a aktuálne diskutujeme o zadaniach k územno-plánovacím štúdiám, ktoré sa po kladnom prerokovaní stanú podkladom na zmenu územného plánu,“ uzavrela námestníčka Antalová Plavuchová.

Plány mesta na rok 2023 v nájomnom bývaní

  • vyhlásiť minimálne jednu ďalšiu architektonickú súťaž
  • pokračovať v aktuálnych projektoch
  • pokračovať v príprave nových projektov vlastnej výstavby
  • budovať projektové portfólio aj cez nové možnosti financovania, napríklad prostredníctvom koncesie
  • aktívne rozbehnúť činnosť neziskovej Bratislavskej organizácie bývania