Výsledky hospodárenia spoločnosti GRUNT za rok 2007

Predstavitelia skupiny GRUNT veria, že transparentný realitný trh z pohľadu realizovaných a plánovaných projektov, realitných transakcií a aj celková transparentnosť subjektov na ňom pôsobiacich, prispieva k všeobecnej dôveryhodnosti trhu, ktorá je prospešná pre všetky zainteresované strany. Skupina preto pristúpila k auditu v réžii spoločnosti Deloitte a k vypracovaniu konsolidovaných finančných výkazov podľa medzinárodných štandardov IFRS s ocenením portfólia od renomovanej spoločnosti Cushman & Wakefield.

Konsolidovaná hodnota aktív v správe spoločnosti GRUNT, a.s. dosiahla k 31.12.2007 hodnotu takmer 3,3 mld. Sk (109 mil. EUR). Celková hodnota aktív skupiny predstavovala takmer 4,5 mld. Sk (148 mil. EUR) a medziročne došlo k takmer 100% nárastu. Ten bol spôsobený predovšetkým novými investíciami, zvyšujúcou sa rozpracovanosťou projektov a rastúcou hodnotou existujúceho investičného portfólia skupiny.

Konsolidované tržby spoločnosti presiahli úroveň 250 mil. Sk (8,5 mil. EUR). Táto suma však neobsahuje budúce pohľadávky spoločnosti zo zazmluvnených bytov predaných klientom v spomínanom období, ktoré prevyšujú sumu 1 mld. Sk (34 mil. EUR). Celkové zadlženie skupiny v porovnaní s hodnotou jej portfólia (Loan to Value ratio) bolo iba 26%.

Hodnota majetku skupiny je v skutočnosti ešte vyššia, keďže podľa pravidiel IFRS neodzrkadľuje skutočnú trhovú hodnotu projektov v ich prípravnej a realizačnej fáze. „Reálna hodnota spravovaného majetku je pre nás zaväzujúca, zároveň nám však poskytuje významný potenciál pre ďalší rast skupiny a pevný základ pre realizáciu kvalitných projektov v oblasti rezidenčných a komerčných nehnuteľností v budúcnosti.“ povedal Roman Feranec zo skupiny GRUNT.

Zdroj: Grunt, a.s.