Študentský workshop – TRENČÍNsiTY

studentsky workshop trencinsity

Mesto Trenčín v spolupráci s renomovanými odborníkmi a verejnosťou pripravili a rozbehli výnimočný projekt TRENČÍNsiTY - proces participatívneho urbanistického plánovania, ktorý má dodať Trenčínu novú tvár a jeho historické centrum prepojiť s riekou Váh.

Cieľom projektu je preskúmanie potrieb mesta v súvislosti so zmenami vyvolanými modernizáciou železničnej trate, po ktorej zrealizovaní vzniknú v centre Trenčína pozemky, ktoré umožnia spojiť centrum mesta s riekou. Prvým krokom je analýza stavu mesta v predmetnom území, v ďalších krokoch je to príprava podkladov pre zadanie urbanistickej súťaže. Okrem výkresových podkladov ide hlavne o hľadanie novej identity mesta a nových funkcií v súvislosti so závažnou zmenou priamo v centre – vznik nábrežia a prepojenia centra mesta s oboma brehmi Váhu. Následne ide o preskúmanie urbanistických možností zástavby – napr. funkčná náplň jednotlivých priestorov, hustota a výška zástavby, urbanistické priehľady, spojenie mesta s riekou, prelínanie zelene s urbanizovanými štruktúrami a podobne. 

V celom projekte je veľmi dôležitá participácia verejnosti, aby predmetom zadania súťaže boli podklady, s ktorými budú občania mesta stotožnení. Dôležité je, aby boli informovaní o reálnych možnostiach využitia územia, vrátane dopravných riešení. Treba preskúmať možnosti, ktoré môžu byť prínosom pre cestovný ruch a návštevníkov mesta a zároveň zlepšia podmienky každodenných účastníkov života v meste. Verejnosť je členom pracovného tímu, aktívne vstupuje do procesu svojimi názormi, otázkami, pripomienkami, návrhmi. Pre tento účel slúžia hlavne pravidelné verejné diskusie a stránka www.trencinsity.sk , kde občania prezentujú svoje názory a predstavy – verbálne aj v grafickej forme.

Okrem názorov na novo vytvárané územie, je dôležité poznať názory ľudí aj na to, čo je najsilnejším potenciálom mesta, ktoré sú jeho najsilnejšie stránky, napríklad pre rozvoj cestovného ruchu, ale aj bývania, služieb, alebo pre zlepšenie podmienok pre podnikateľov, mladých ľudí, seniorov, aktivít priamo na vode a podobne. Je dôležité, aby sa na plánovaní rozvoja mesta podieľali samotní občania, aby nikto nerozhodoval o tak dôležitej otázke, ako je budúcnosť mesta za nich bez nich.

Výsledkom prípravného procesu bude vypísanie urbanistickej súťaže na priestor nábrežia v Trenčíne v súvislosti s fungovaním mesta, hlavne jeho centrálnej časti v spojení s nábrežím. Na základe výsledkov súťaže bude následne spracovaný územný plán centrálnej mestskej zóny. Odborným garantom projektu TRENČÍN si TY je medzinárodne uznávaný expert v otázkach urbanizmu a územného plánovania Ing.arch. Peter Gero.

Najbližším aktuálne pripravovaným krokom projektu TRENČÍN si TY je študentský workshop, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 28. septembra 2012 v Art centre Synagóga a na Mierovom námestí v Trenčíne v spolupráci s Fakultami architektúry STU v Bratislave, VUT Brno a s Filozofickou fakultou UKF Nitra. Ide o zapojenie cca 50 študentov architektúry do projektu, s cieľom získať nezávislé tvorivé študentské pohľady na oživenie Trenčína ako mesta na rieke – čo je aj názvom zadania študentských semestrálnych prác.

Štvordňový úvodný workshop poslúži najmä ako príprava študentov na ich ďalšiu prácu na zadaní,  ich oboznámenie sa a stotožnenie s urbanistickým priestorom, objavovanie genia loci a hľadanie identity prostredia, ktoré budú ďalej spracúvať počas školského roka vo svojich prácach.

Workshop bude sprevádzať niekoľko sprievodných podujatí – odborných prednášok, prechádzky mestom, plavby po rieke v meste a záverečného hudobno-tvorivého happeningu (28.9.2012 od 16:30 hod. na Mierovom námestí),  počas ktorého študenti predstavia výsledky workshopu občanom Trenčína.

Po ukončení zadania približne o štyri mesiace plánujeme verejnú prezentáciu semestrálnych prác a vzniknutých návrhov.  Od tohto podujatia očakávame obojstranne zaujímavú spoluprácu, z výsledkov ktorej vzídu pre mesto podnetné názory nádejných budúcich urbanistov s rôznymi uhlami pohľadu na danú problematiku, ktoré prispejú do širokej verejnej diskusie o budúcom vzhľade centra mesta Trenčín.

Podrobný program workshopu, jeho obsah, priebeh, ako aj kompletné zadanie a podmienky pre vypracovanie semestrálnych prác, budú v oficiálnej verzii k dispozícii od 10. 9. 2012.

Ing. arch Martin Beďatš – vedúci útvaru hlavného architekta MsÚ v Trenčíne

Komentáre