Dva mesiace na kreativitu. S návrhom Námestia SNP v Martine sa mesto stotožňuje

1. miesto – vizualizácia
Zdroj: archinfo.sk

Mesto Martin, v zastúpení Útvarom hlavného architekta, vyhlásilo v októbri jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na južné ukončenie centrálnej zóny mesta a komplexné riešenie Námestia SNP.

Do súťaže, ktorej cieľom je výber spracovateľa návrhu prestavby námestia SNP vrátane jeho následnej realizácie a urbanistickej štúdie riešeného územia, sa zapojilo 11 autorských kolektívov. Boli udelené tri ceny a štyri odmeny. K súťaži sa vyjadril predseda hodnotiacej komisie architekt Štefan Moravčík:

„V poslednom čase to bolo jedno z najnáročnejších súťažných zadaní na Slovensku. Bola to nielen dizajnová súťaž na návrh úprav námestia, ale najmä urbanistická súťaž o štrukturálny koncept celého južného ukončenia centrálnej zóny mesta Martin. Porota aj vyhlasovateľ s veľkým rešpektom a čiastočne aj s obavami čakali, ako súťaž dopadne, keďže jej výsledok dlhodobo ovplyvní vzhľad a štruktúru mesta.

Dva mesiace na kreativitu

Problémom bolo nielen náročné a rozsiahle zadanie, ale aj niektoré vonkajšie limity, s ktorými sa museli súťažiaci popasovať. Okrem covidovej doby to bol najmä krátky časový limit na analýzu zadania a návrhovú fázu. Od vyhlásenia súťaže po termín odovzdania návrhov mali súťažiaci na prácu priestor iba dva mesiace.

Na podobné zadanie je to z môjho pohľadu mimoriadne málo. Urbanistické navrhovanie nie je prioritne otázkou tvorivej inšpirácie, aj keď kreatívne schopnosti tvorcov dávajú priestorom, v ktorých žijeme, pôvab a tú príslovečnú „pravú životnú šťavu“.

Na dosiahnutie dobrého výsledku je pri podobnom zadaní potrebný dostatočný čas na analytické fázy práce a seriózna znalosť územia – čas na získanie prehľadu o územných a funkčných väzbách v širšom kontexte, na hĺbkovú analýzu problémov a vzťahových súvislostí, na správne vyhodnotenie jeho potenciálu a na vytvorenie konzistentnej vízie rozvoja.

A nakoniec aj dostatočný priestor na formovanie konkrétneho návrhu, s ktorým by sa mesto (jeho obyvatelia) vedeli stotožniť a podľa ktorého by sa riešené územie v ďalších rokoch úspešne rozvíjalo.

1. miesto – axonometria
1. miesto – axonometria | Zdroj: archinfo.sk

Úspech súťaže

Porota tieto vonkajšie podmienky nevedela ovplyvniť (rozhodnutie zastupiteľstva, finančné účtovnícke časové „okno“ na použitie účelovo viazaných finančných prostriedkov, hrozba prác na úpravách verejných priestorov bez súťaženia a pod.).

Preto sme s veľkým očakávaním pristupovali k posudzovaniu návrhov, podvedome pripravení aj na neúspech súťaže pri nedostatočnej kvalite návrhov. Po rozbalení súťažných panelov sme s úľavou zistili, že viacero z nich sa veľmi slušne popasovalo so zadaním a že súťažiaci predložili podnetné návrhy.

Porota rozhodla štandardným spôsobom a mesto získalo partnera na pokračovanie v pripravovaných fázach úprav Námestia SNP v Martine i pre práce na dopracovaní zonálnej územnoplánovacej dokumentácie tejto časti CMZ.

2. miesto – vizualizácia
2. miesto – vizualizácia | Zdroj: archinfo.sk

Súťaže definujú budúceho partnera

Špecifikom územnoplánovacích súťaží je obsah a forma celého územnoplánovacieho procesu. Vypisovateľ súťaže by nemal očakávať, že návrhy vyriešia všetky problémy mesta, resp. riešeného územia, alebo že v súťažnom návrhu dostane podklady na definitívnu, geniálnu odpoveď na všetky otázky a problémy. Na podobné účely je potrebná dlhodobá systematická práca, trvajúca rámcovo niekoľko rokov.

„Ak však prestaneme hľadať definitívne riešenie, ale budeme hľadať radšej partnera, ktorý nás svojím súťažným návrhom presvedčí, že to vie, tak je urbanistická súťaž mimoriadne zaujímavým a efektívnym nástrojom nájdenia dôveryhodného, schopného a kreatívneho profesionálneho tímu, ktorému samospráva zverí práce na ďalších etapách tvorby mesta,“ dodáva na záver predseda komisie.

3. miesto – pôdorys návrhu
3. miesto – pôdorys návrhu | Zdroj: archinfo.sk

Víťazi

1. miesto: autor – Ing. arch. Peter Nezval, spoluautori: Ing. arch. Maroš Likavčan, Ing. arch. Lenka Likavčanová, Anna Valachová, Lucia Likavčanová, Ing. Roman Tiso, Ing. Matej Jasenka, PhD.

2. miesto: Artefact, s. r. o., kolektív autorov – Ing. arch. Marína Ťapajnová, Ing. arch. Juraj Stieranka, Ing. arch. Richard Kozoušek, Bc. Tomáš Perďoch

3. miesto: A2 ARCHITEKTI, s. r. o., kolektív autorov – Ing. arch. Daniela Lukáčová, Ondřej Machač, Veronika Lietavová, Matej Fojtík, David Zima, spolupráca a konzultácia – Ing. arch. Ladislav Lukáč

Alexandra Müllerová (redakčná úprava)

Článok bol publikovaný v časopise ASB 01-02/2021.