Bytový dom Radvaň v Banskej Bystrici

Banskobystrický investor ťahá bytovú výstavbu pod Urpínom do výšky

Spoločnosť PROFINEX Group sa zámerom Bytový dom Radvaň na Námestí Ľudovíta Štúra pustí do zmeny časti územia v šiestom najväčšom mesta na Slovensku.

Neskôr plánuje projekt, ktorý súvisí s nevyužívaným objektom bývalého Obchodného domu PRIOR (1987), ktorý spoločnosť vlastní rovnako na Námestí Ľudovíta Štúra. Skupina PROFINEX je majiteľom územia s rozlohu viac ako 32-tisíc m2. Patria tam aj OD PRIOR aj pozemky s funkciou zastavané plochy a nádvoria a ostatná plocha. Zastavaním časti pozemkov vznikne moderný areál s polyfunkčnou a bytovou funkciou.

Hutná bude mať 16 podlaží

V réžii tohto investora je aj príprava polyfunkčného komplexu Hutná s takmer 120 bytmi (119 bytov v objektoch A, B, C  a V a samostatný dom s označením D s 9 bytmi, teda spolu 128 bytových jednotiek) medzi ulicami Hutná a Cesta na Štadión, o ktorom sme informovali v decembri 2022. Jeho súčasťou je výšková budova so 16 nadzemnými podlažiami.

Projekty s výškovými budovali sú v súlade s územným plánom Banskej Bystrice. „Práve s mestom ešte dolaďujeme posledné technické detaily pred žiadosťou o územné rozhodnutie, nakoľko ide o projekt zásadného významu pre lokalitu i mesto ako také,“ reagovala obchodná riaditeľka spoločnosti Lucia Vanková o aktuálnom stave projektu Hutná.

Projekt Bytový dom Radvaň v Banskej Bystrici.
Projekt Bytový dom Radvaň v Banskej Bystrici. | Zdroj: PROFINEX Group

Bloky Radvane prepojí spojovací modul

Developer podal zámer do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v júni 2022. Koncom januára 2023 uverejnil enviroportál rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, že projekt Bytový dom Radvaň sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.

Bytový dom v mierne svahovitom teréne tvoria dva obytné bloky – blok A s 5 nadzemnými podlažiami a jedným ustupujúcim podlažím. Druhým je obytný blok B s 15 nadzemnými a jedným ustupujúcim podlažím. Bloky prepája päťpodlažný spojovací modul, ktorého podlažnosť korešponduje s podlažiami bloku A.

Podľa riaditeľky Vankovej sa developeri v poslednom čase štandardne sa uchyľujú skôr k predaju dvojizbových bytov, ktoré neskôr ponúkajú na prepojenie pre vznik väčších výmer. „My však  ponúkame 2-izbové  až 4-izbové byty s ich logickým umiestnením v samotných objektoch tak, aby tie najlukratívnejšie disponovali výhľadom, prijateľnou orientáciou svetových strán a pravdaže i výmerou,“ povedala.

Súčasťou okolia bude aj oddychová zóna

Stavba je jedným konštrukčným celkom so strechami, ktoré sú navrhnuté ako ploché pochôdzne terasy a intenzívne aj extenzívne vegetačné strechy. Objekt má tri podzemné podlažia, v ktorých je riešené parkovanie a domová vybavenosť.

Vstupy do bytových častí bloku A sú riešené z juhovýchodnej strany, napojené na komunikáciu pozdĺž západnej časti objektu. Zo severozápadnej strany je úroveň 1.nadzemné podlažie napojená na existujúcu komunikáciu, riešené sú tu prenajímateľné priestory a vstup do bytovej časti výškovej budovy – blok B.

Spevnené plochy a komunikácie okolo bytového domu Radvaň doplnenia plochy nízkej zelene, zatrávnenie, stromy, kríky a popínavé rastliny. Developer vyhradil časť plochy s existujúcou zeleňou ako mestský park, ktorý doplnenia výtvarné diela, mestský mobiliár a drobná architektúra.

Obchodná riaditeľka Vanková uviedla, že Námestie Ľudovíta Štúra bolo historicky plánované ako vstup a prepojenie na pešiu zónu. Je to vstupná brána do samotného centra mesta. „Tým, že v lokalite vlastníme väčšinu plôch, ktoré budú časom zastavané, priestor si zasluhuje i takúto oddychovú zónu,“ vysvetlila.

V rámci objektu sú na strecha nad 1.nadzemnom podlaží navrhnuté intenzívne vegetačné strechy so zatrávnením a parkovými úpravami, dotvorené prvkami mestského mobiliáru.

Bytový dom Radvaň, Banská Bystrica

Ivestor: PROFINEX Group
Architekti: Marian Šovčík, Martin Brida, AMŠ PARTNERS
Počet parkovacích miest: 207
Počet bytov: 91
Náklady: 45 mil. eur
Celková podlahová plocha: 19 258,10 m2
Stav: v procese EIA