profil spolocnosti chemia servis a. s.
Galéria(7)

Profil spoločnosti CHÉMIA – SERVIS, a. s.

Netkané geotextílie, izolačné fólie, bentonitové rohože, výstužné geomreže a výstužné geokompozity, protierózne georohože – to je len časť produktov, ktoré na slovenskom trhu ponúka spoločnosť CHÉMIA – SERVIS, a. s. Aplikujú sa v cestných komunikáciách, železničných stavbách, tuneloch, ale aj priemyselných halách a vodohospodárskych stavbách. O rýchlom napredovaní spoločnosti a o technických aj ekologických riešeniach nám porozprával riaditeľ spoločnosti Ing. Jozef Struhár

profil spolocnosti chemia servis a s 7060 big image
05 chemia servis big image
03 chemia servis big image
01 jozef struhar big image
06 chemia servis big image
04 chemia servis big image
Aké boli začiatky spoločnosti CHÉMIA – SERVIS?
Spoločnosť CHÉMIA – SERVIS, a. s., vznikla v roku 1990 ako poradensko-konzultačná spoločnosť zameraná prevažne na oblasť ekologických stavieb. Začiatky boli ťažké aj preto, že tieto materiály a technológie boli do veľkej miery na Slovensku neznáme a bolo potrebné presvedčiť investorov, ale aj širokú odbornú verejnosť, že okrem ekonomických úspor prispievajú aj k ochrane životného prostredia, keďže geosyntetické materiály veľakrát nahrádzajú prírodné zdroje, respektíve minimalizujú ich potrebu. Postupom času sa aktivity spoločnosti rozrástli aj do ostatných oblastí stavebníctva a spoločnosť stála pri použití viacerých nových postupov a technológií v oblasti využitia geosyntetických materiálov na Slovensku.
Už vyše roka ste výhradným distribútorom produktov spoločnosti Tensar International na Slovensku a vo svojom portfóliu máte aj zvárané gabiony od spoločnosti Compag SK, s. r. o. Ako by ste zhodnotili toto obdobie z hľadiska úspešnosti uvedených produktov?

Po získaní licencie spoločnosti Tensar International v roku 2012 sme dostali produkty spoločnosti do úplne inej roviny – neustály vývoj a veľké množstvo laboratórnych a in situ skúšok prispeli k tomu, že sa nám vo veľkej miere darí aplikovať produkty Tensar do veľkých pre Slovensko strategických projektov, ako sú modernizácia železničnej trate alebo výstavba diaľnic. Druhou strategickou oblasťou sú vystužené oporné konštrukcie. V tejto oblasti predstavuje Tensar svetového lídra, čo nám vytvára podmienky na ich úspešné aplikovanie aj u nás. Oporné konštrukcie už dnes zohrávajú dôležitú úlohu v rôznych oblastiach stavebníctva a po spustení pripravovaných stavieb situo­vaných prevažne v členitom teréne budú zohrávať stále významnejšiu úlohu pri výstavbe.

Čo sa týka zváraných gabionov a špeciálne prevzatia 100-percentného podielu v spoločnosti Compag SK, s. r. o., s takmer 23-ročnou históriou uplatňovania gabionov nielen na území Slovenska, môžeme uplynulé obdobie hodnotiť veľmi pozitívne. Naše pozitívne hodnotenie a správnosť nášho kroku vydať sa smerom zváraných gabionov potvrdzuje aj stavebný trh a realizované stavby, kde stále vo väčšej miere vidieť využívanie týchto produktov.

Pôsobíte v mnohých oblastiach – ktorej z nich sa v súčasnosti venujete najviac?
Vzhľadom na to, že súkromný sektor zaznamenáva výraznú stagnáciu, zohrávajú kľúčovú úlohu štátne zákazky. Aj z tohto dôvodu podstatnú časť našich momentálnych aktivít predstavujú také oblasti, ako sú modernizácia železničného koridora a výstavba diaľničnej siete. Stále zohráva veľkú úlohu aj oblasť environmentálnych stavieb, ktoré stáli pri zrode firmy. Potešujúce je, že stále viac partnerov oceňuje pri svojich projektoch prínos geofyzikálneho prieskumu.

Zúčastnili ste sa viacerých významných projektov, ako sú izolácia tunela Branisko či modernizácia železničného koridora z Bratislavy cez Žilinu do Poľska. Na ktorých projektoch pracujete v súčasnosti?

V súčasnosti sa z významných projektov podieľame na dodávkach geosyntetických materiálov v rámci modernizácie železničnej trate na úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá a Beluša – Púchov. Ďalším významným projektom, na ktorom sa okrem dodávok geosyntetických materiálov podieľame aj projekčne, je výstavba diaľnice D1 Fričovce – Svinia. Okrem týchto strategických projektov sa zúčastňujeme aj na príprave a realizácii ďalších projektov.

Vaše produktové portfólio je pomerne široké. Máte ambície ho ďalej rozširovať? Je Slovensko vhodný trh na aplikovanie týchto produktov?
Súčasné portfólio firmy viac-menej pokrýva celý segment geosyntetických materiálov, takže súčasné kroky vedú skôr k jeho stabilizácii a rozširovaniu ponuky poskytovaných služieb. Ambíciou firmy je ponúkať kvalitné produkty, ktoré budú prispievať k výstavbe kvalitných diel s dlhou životnosťou. Z tohto dôvodu v každej oblasti geosyntetických materiálov pracujeme s poprednými celosvetovými výrobcami a okrem kvalitných produktov poskytujeme k všetkým aj kvalitný technický servis. Súčasná situácia na stavebnom trhu a nízke ceny zákaziek však neprajú kvalitným materiálom, ktoré naša spoločnosť ponúka. Aj napriek týmto skutočnostiam sa nám však neustále darí presadzovať naše produkty a systémy – aj to je signál, že na Slovensku sú ešte stále investori, projektanti a zhotovovatelia, ktorým záleží na tom, čo tu zanecháme pre budúce generácie.
Zoberme si napríklad predchádzajúce dni, keď Slovensko sužovali záplavy. Práve protipovodňové opatrenia a špeciálne úprava povodí sú oblasť, kde gabiony zo zváraných sietí a geosyntetické materiály ponúkajú účinné technické a zároveň ekologické riešenie. Samostatnou kapitolou sú územia postihnuté zosuvnou činnosťou. Ohrozujú ľudské obydlia a predstavujú nebezpečenstvo aj pre líniové stavby. Jedným z najúčinnejších riešení stabilizácie zosuvov sú okrem odvodnenia gravitačné gabionové konštrukcie. Naše možnosti využitia geofyzikálneho prieskumu na zosuvných územiach nám dovoľujú optimalizovať návrh sanačných opa­trení a poskytnúť investorovi účinné a ekonomicky výhodné riešenie.Ako hodnotíte spoluprácu s investormi? Oceňujú váš prístup a služby, ktoré v rámci projektu poskytujete? V čom sa odlišujete od firiem s podobným zameraním?
Každý investor sa snaží za svoje investované peniaze dostať čo najviac. Práve preto sa aj my snažíme neustále rozširovať naše portfólio nielen v oblasti samotných materiálov, ale aj poskytovaných služieb. Z tohto dôvodu u nás vzniklo geofyzikálne oddelenie, ktoré našim partnerom poskytuje rýchle a presné informácie nielen o stave horninového prostredia, ale aj o stave samotných konštrukcií. Tieto služby sú najmä v tomto období u našich partnerov mimoriadne cenené. Geofyzikálny prieskum prináša pomocou neinvazívnych metód informácie, ktoré by sa za iných okolností museli získavať nákladným geologickým prieskumom (štruktúra horninového prostredia, smer prúdenia podzemnej vody, lokalizovanie šmykovej plochy pri zosuvoch). Geofyzikálne práce sú stále nedocenená metóda a pri prieskume a lokalizácii porúch sa stále vo veľkej miere využívajú nákladné metódy s veľmi malým rozsahom poznania.

A v čom sa odlišujeme od firiem s podobným zameraním? Určite kolektívom uznávaných odborníkov, z ktorých každý má dlhoročné skúsenosti vo svojom odbore, čo nám umožňuje okamžite reagovať na požiadavky trhu a našich partnerov. Druhá vec je, že nie sme zástupcami iba jednej firmy, ale viacerých vo svojej oblasti svetovo uznávaných výrobcov geosyntetických materiálov, vďaka čomu ponúkame našim partnerom vždy to najlepšie riešenie s použitím najvhodnejšieho materiálu z nášho portfólia.

Ako vnímate blízku budúcnosť z pohľadu vývoja vašej spoločnosti?
Každé obdobie je z pohľadu stavebníctva špecifické – jedno obdobie sa vyznačuje kladením dôrazu na environmentálne stavby, druhé zasa naopak dáva do popredia výstavbu diaľnic. Je pravda, že súčasné obdobie je veľmi špecifické vzhľadom na to, že veľký výpadok nastal najmä v oblasti súkromných investorov. Keďže naše portfólio produktov a služieb je veľmi široké, v každom čase sa nám podarilo vyrovnať sa s neľahkou situáciou a podobne sa nám to darí aj v súčasnosti. Vždy poskytujeme našim partnerom kvalitné riešenia a produkty, ktoré im prinášajú želaný efekt. Samozrejme, veľkú úlohu v tom zohráva aj ekonomická sila štátu a jeho snaha o riešenie dlhotrvajúcich problémov (dlhý čas prípravy stavieb, neúmerný tlak na ceny stavieb, ktorý sa v konečnom dôsledku dotýka všetkých zhotovovateľov aj dodávateľov). Aj napriek tomu, že nie sme dcérskou spoločnosťou žiadnej nadnárodnej korporácie, dokázali sme zvládnuť problémy každého obdobia a pomocou kvalifikovaných odborníkov, ktorí poznajú potreby slovenského trhu, sa nám to určite podarí aj teraz.


Ing. Jozef Struhár

Rozhovor pripravila Magdaléna Lukáčová
FOTO: archív Ing. Jozefa Struhára, CHÉMIA – SERVIS

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.