Žilina mestský úrad

Environmentálny fond: Príspevok na zatepľovanie pre verejné budovy

Partneri sekcie:

Obce, župy a úrady môžu z Environmentálneho fondu obnoviť školy, škôlky, obecné úrady, domovy sociálnych služieb, kultúrne domy, knižnice či múzeá a iné budovy. Z verejných zdrojov môžu získať príspevok na zatepľovanie vo výške až 400-tisíc eur, dotácia však poslúži aj na výmenu kotla.

Aktualizácia pre rok 2023: Obce a samosprávy sa aktuálne môže zapojiť do novej výzvy Envirofondu na zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov.

Nová výzva je zameraná na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Oprávnení žiadatelia získajú podporu na zatepľovanie budov, ale aj na iné súvisiace opatrenia. Žiadateľom môže byť obec, samosprávny kraj, príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom a po novom aj právnická osoba v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti MŽP SR.

V rámci zvyšovania energetickej účinnosti budov je možné realizovať jednu alebo viac hlavných aktivít, a to:

 • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
 • zateplenie/výmena strechy
 • výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena)
 • zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

V prípade, že sú budovy domovom chránených živočíšnych druhov a miesta ich hniezdenia, rozmnožovania alebo úkrytu by boli dotknuté niektorou z hlavných aktivít, žiadatelia o dotáciu sú povinní realizovať opatrenia, aby tieto miesta zostali zachované. Týka sa to živočíchov ako napríklad netopiere, dážďovník tmavý či belorítka obyčajná.

Environmentálny fond: Dotácie na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

 • Koľko: maximálne 400-tisíc eur
 • Aká budova: verejná budova
 • Na čo: zateplenie, výmena strechy, výmena otvorových výplní a iné súvisiace podaktivity
 • Kto: obce, samosprávne kraje a právnické osoby v pôsobnosti MŽP SR
 • Dokedy: žiadosti o podporu sa môžu podávať do stredy 6. júla 2022

Z dotácií môžete po novom financovať nový kotol aj vegetáciu

Novinkou je možnosť realizovať podaktivity k hlavným opatreniam na zvýšenie energetickej účinnnosti. Dotácia tak môže slúžiť napríklad aj na výmenu starého kotla za nový. Oprávnenými podaktivitami v tejto výzve sú:

 • modernizácia/výmena zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, okrem biomasy v oblastiach, v ktorých je potrebné sa zamerať na zlepšenie kvality ovzdušia) a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody;
 • inovatívne technológie na využitie odpadového tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu  aktívna a pasívna rekuperácia, výmenníky na využitie odpadného tepla, rekuperácia tepla z odpadovej vody a podobne);
 • opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov (zelená vegetačná stena, realizácia zelenej extenzívnej strechy, vonkajšie tieniace prvky okien a dverí na fasádach – pergoly, vonkajšie žalúzie a podne);
 • prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa – dočasné jazierka s dočasnou vodnou hladinou, podzemné nádrže na dažďovú vodu, z ktorých sa bude polievať okolitá vegetácia v čase sucha;
 • výsadba stromov v okolí budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa (na západnej a južnej strane), ktoré budú po vyrastení tieniť fasádu budovy, a tým budú znižovať spotrebu energie na chladenie.

Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie budú prioritne uprednostňované verejné budovy typu základná škola, materská škola, obecný úrad, domov sociálnych služieb, požiarna zbrojnica, kultúrny dom, centrum voľného času, knižnica, komunitné centrum, múzeum a podobne. Pri výbere budúceho dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade zo zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Koľko peňazí môžete dostať

Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 400-tisíc €, pričom žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť. Z vlastných zdrojov tak bude spolufinancovať aspoň 5 % oprávnených  nákladov projektu. Za oprávnené obdobie sa pre účely špecifikácie považuje termín od 1. januára 2022 do 30. novembra 2022. V tomto období musia byť zrealizované oprávnené náklady a musí k nim byť vystavená faktúra. Oprávnené obdobie je Environmentálny fond oprávnený predĺžiť v prípade odôvodnených žiadostí, a to formou dodatku k zmluve.

Ako žiadať a kde získať ďalšie informácie

Žiadosti o dotácie na zatepľovanie prijíma Environmentálny fond pod správou Ministerstva životného prostredia SR do 6. júla 2022. Podrobnejšie informácie nájdete na jeho webe alebo si priamo pozrite podrobnú špecifikáciu a stiahnite povinné prílohy.

Sláva Štefancová